文件單單

Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

此特殊頁面顯示所有已上傳的檔案。

文件單單
 
日期 縮圖 尺寸 用戶 Soat-bêng
2009 nièng 4 nguŏk 25 hô̤ (B6) 07:57 Ngar gi pie.jpg (ùng-giông) 77 KB GnuDoyng Ngà̤ Táuk-sĭng gì piĕ
2009 nièng 1 nguŏk 24 hô̤ (B6) 10:25 Hok-chiang de-du.png (ùng-giông) 442 KB GnuDoyng {{PD-cg}}
2008 nièng 8 nguŏk 3 hô̤ (LB) 03:03 250px-JUNE4-0P.jpg (ùng-giông) 31 KB GnuDoyng  
2008 nièng 7 nguŏk 14 hô̤ (B1) 07:45 Lor-nguong de-du.png (ùng-giông) 155 KB GnuDoyng {{PD-cg}}
2008 nièng 7 nguŏk 14 hô̤ (B1) 07:28 Hok-ciu-che de-du.png (ùng-giông) 278 KB GnuDoyng {{PD-cg}}
2008 nièng 5 nguŏk 1 hô̤ (B4) 03:10 Hie-ing gaerng Ia-hu.jpg (ùng-giông) 98 KB GnuDoyng  
2008 nièng 4 nguŏk 20 hô̤ (LB) 09:36 P Ming.jpg (ùng-giông) 76 KB GnuDoyng  
2008 nièng 4 nguŏk 20 hô̤ (LB) 06:36 Hok-leu-daik ing-gah li-laung.jpg (ùng-giông) 99 KB GnuDoyng  
2008 nièng 3 nguŏk 6 hô̤ (B4) 15:37 Umclogo.png (ùng-giông) 5 KB GnuDoyng Lièng-hăk Ôi-lī Gáu-huôi gì dù-biĕu: Sĕk-cê-gá gâe̤ng Huōi-iêng
2007 nièng 11 nguŏk 9 hô̤ (B5) 17:10 Gang Guok-boo.jpg (ùng-giông) 40 KB GnuDoyng  
2007 nièng 10 nguŏk 12 hô̤ (B5) 13:54 Ha-li Poo-taik iu-pieu.jpg (ùng-giông) 36 KB GnuDoyng  
2007 nièng 9 nguŏk 26 hô̤ (B3) 11:49 Mek-le-huo.jpg (ùng-giông) 86 KB GnuDoyng Mĕk-lé-huò
2007 nièng 8 nguŏk 7 hô̤ (B2) 09:55 Ang-na Ka-liek-naa-na.jpg (ùng-giông) 52 KB GnuDoyng «Ăng-ná Ká-liĕk-nà̤-ná» gì cṳ̆-méng
2007 nièng 7 nguŏk 30 hô̤ (B1) 11:13 Hok-giong Seng-hui.png (ùng-giông) 13 KB GnuDoyng  
2007 nièng 3 nguŏk 14 hô̤ (B3) 11:00 Cheeung.jpg (ùng-giông) 23 KB GnuDoyng Ché̤ṳng
2007 nièng 3 nguŏk 10 hô̤ (B6) 03:37 Ding Ging-eeung.jpg (ùng-giông) 27 KB GnuDoyng Dìng Gīng-ê̤ṳng gì sióng.
2007 nièng 3 nguŏk 3 hô̤ (B6) 16:08 Duung-guok Dai-luuk.png (ùng-giông) 384 KB GnuDoyng Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k
2007 nièng 2 nguŏk 16 hô̤ (B5) 09:57 Hua-huong Siang-che.jpg (ùng-giông) 182 KB GnuDoyng Â-muòng, Dṳ̆ng-guók gì Huă-huòng Siàng-chê.
2007 nièng 2 nguŏk 16 hô̤ (B5) 09:44 Ding-huoi.jpg (ùng-giông) 268 KB GnuDoyng Hók-ciŭ Nguòng-siĕu-cáik gì Dĭng-huôi.
2007 nièng 2 nguŏk 13 hô̤ (B2) 12:23 Duung-guok.ogg (ùng-giông)
7 KB GnuDoyng Hók-ciŭ-uâ tĕ̤k "Dṳ̆ng-guók"
2007 nièng 2 nguŏk 13 hô̤ (B2) 12:21 Ma5.ogg (ùng-giông)
6 KB GnuDoyng Hók-ciŭ-uâ tĕ̤k "Mà"
2007 nièng 2 nguŏk 13 hô̤ (B2) 12:18 Nge.ogg (ùng-giông)
8 KB GnuDoyng Hók-ciŭ-uâ tĕ̤k "Ngê"
2007 nièng 2 nguŏk 13 hô̤ (B2) 12:13 Nik-tau.ogg (ùng-giông)
8 KB GnuDoyng Hók-ciŭ-uâ tĕ̤k "Nĭk-tàu"
2007 nièng 2 nguŏk 13 hô̤ (B2) 12:11 Ngu.ogg (ùng-giông)
6 KB GnuDoyng Hók-ciŭ-uâ tĕ̤k "Ngù"
2007 nièng 2 nguŏk 13 hô̤ (B2) 12:09 Mek-ciu.ogg (ùng-giông)
8 KB GnuDoyng Hók-ciŭ-uâ tĕ̤k "Mĕk-ciŭ"
2007 nièng 2 nguŏk 13 hô̤ (B2) 12:04 Ming-aiu.ogg (ùng-giông)
9 KB GnuDoyng Hók-ciŭ-uâ tĕ̤k "Mìng-âiu"
2007 nièng 2 nguŏk 13 hô̤ (B2) 12:01 Kuoh-daa.ogg (ùng-giông)
8 KB GnuDoyng Hók-ciŭ-uâ tĕ̤k "Kuóh-dà̤"
2007 nièng 2 nguŏk 13 hô̤ (B2) 12:00 Hok-ciu.ogg (ùng-giông)
7 KB GnuDoyng Hók-ciŭ-uâ tĕ̤k "Hók-ciŭ"
2007 nièng 2 nguŏk 13 hô̤ (B2) 11:58 Dai-geeng.ogg (ùng-giông)
7 KB GnuDoyng Hók-ciŭ-uâ tĕ̤k "Dài-gĕ̤ng"
2007 nièng 2 nguŏk 13 hô̤ (B2) 11:57 Cuong-ciu.ogg (ùng-giông)
8 KB GnuDoyng Hók-ciŭ-uâ tĕ̤k "Ciòng-ciŭ", áng Hók-ciŭ-kiŏng, "ciòng" tĕ̤k siàng "cuòng".
2007 nièng 2 nguŏk 13 hô̤ (B2) 11:55 A-muong.ogg (ùng-giông)
7 KB GnuDoyng Hók-ciŭ-uâ tĕ̤k "Â-muòng"
2007 nièng 2 nguŏk 13 hô̤ (B2) 11:53 Bang-ua.ogg (ùng-giông)
9 KB GnuDoyng Hók-ciŭ-uâ tĕ̤k "Bàng-uâ"
2007 nièng 2 nguŏk 13 hô̤ (B2) 11:43 Dai-uang.ogg (ùng-giông)
8 KB GnuDoyng Hók-ciŭ-uâ tĕ̤k "Dài-uăng"
2007 nièng 2 nguŏk 11 hô̤ (LB) 10:17 Mi-lang Kung-daik-la.jpg (ùng-giông) 8 KB GnuDoyng Mī-làng Kŭng-dáik-lá gì sióng
2007 nièng 2 nguŏk 8 hô̤ (B4) 10:58 Suung-cheu Uong.jpg (ùng-giông) 179 KB GnuDoyng Sĕng-lìng Gŭng-huòng gì Sṳ̀ng-chéu Uòng.
2007 nièng 2 nguŏk 7 hô̤ (B3) 13:57 Goo De-seng.jpg (ùng-giông) 27 KB GnuDoyng Gŏ̤ Dé-sêng gì sióng.
2007 nièng 2 nguŏk 7 hô̤ (B3) 10:38 Ling Caik-suu gi Go-guu.jpg (ùng-giông) 561 KB GnuDoyng Lìng Cáik-sṳ̀ gì Gó-gṳ̆.
2006 nièng 12 nguŏk 25 hô̤ (B1) 14:13 Bing-sing.jpg (ùng-giông) 51 KB GnuDoyng Bĭng-sĭng gì sióng.
2006 nièng 11 nguŏk 30 hô̤ (B4) 12:06 Hok-ciu-ua Suu-dieng 2.jpg (ùng-giông) 36 KB GnuDoyng Hók-ciŭ-uâ sṳ̀-diēng gì sióng.
2006 nièng 11 nguŏk 30 hô̤ (B4) 12:00 Hok-ciu-ua De-du.jpg (ùng-giông) 89 KB GnuDoyng Chbu uâ gì dù.
2006 nièng 11 nguŏk 26 hô̤ (LB) 04:09 Duai-cheu-a.JPG (ùng-giông) 17 KB GnuDoyng GnuDoyng kiák gì sióng, bēng-guòng cê̤ṳ-iù.
2006 nièng 11 nguŏk 24 hô̤ (B5) 14:52 Wiki.png (ùng-giông) 15 KB GnuDoyng A new version has been made by Node ue, but we still owe thanks to A-giâu. Thanks to everyone! ^^
2006 nièng 11 nguŏk 12 hô̤ (LB) 14:35 Hok-ciu-ua sai-eeung de-kuu.png (ùng-giông) 66 KB Chbu  
2006 nièng 11 nguŏk 11 hô̤ (B6) 07:41 Ming.gif (ùng-giông) 2 KB GnuDoyng Hók-gióng gāng-chĭng "Mìng" gì Háng-cê. GnuDoyng cê-gă có̤ gì cê̤ṳ-iù bēng-guòng dù.
2006 nièng 11 nguŏk 6 hô̤ (B1) 02:00 Ming-aiu.png (ùng-giông) 49 KB Chbu Mìng-âiu Hèng-céng kṳ-mih dù
2006 nièng 10 nguŏk 21 hô̤ (B6) 11:31 Tai-iong-hie.png (ùng-giông) 15 KB GnuDoyng Téng Ĭng-ngṳ̄ Wikipedia hók-cié lì gì. Dê-cī: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/8d/Solar_System_XVII.png