Só-gé̤ṳ

Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Hiĕk-miêng só-gé̤ṳ
Nô̤i-ṳ̀ng-hiĕk618
Hiĕk
(Wiki diē-sié sū-iū hiĕk-miêng, bău-guák tō̤-lâung-hiĕk, dṳ̀ng-dêng-hióng-hiĕk, dēng-dēng.)
3,566
Siông-duòng ùng-giông46
Siŭ-gāi só-gé̤ṳ
自 Wikipedia 成立以來的頁面編輯數36,857
每頁平均編輯數10.34
用戶統計
Ô dĕng-cháh ê̤ṳng-hô8,080
Uăk-dông ê̤ṳng-hô (sìng-uòng dăng-dăng)
(在最近 30 天操作過的使用者)
8
Gĭ-ké-nè̤ng (sìng-uòng dăng-dăng)30
Guāng-lī-uòng (sìng-uòng dăng-dăng)1
Guăng-lièu (sìng-uòng dăng-dăng)1
監管員 (sìng-uòng dăng-dăng)0
賬戶建立員 (sìng-uòng dăng-dăng)0
匯入者 (sìng-uòng dăng-dăng)0
跨維基匯入者 (sìng-uòng dăng-dăng)0
IP 封鎖例外 (sìng-uòng dăng-dăng)0
監督者 (sìng-uòng dăng-dăng)0
OAuth管理員 (sìng-uòng dăng-dăng)0
用戶查核員 (sìng-uòng dăng-dăng)0
確認用戶 (sìng-uòng dăng-dăng)0
其它統計
Queued mass messages0