Pièu Hièng-īng

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Park Heon-young dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Park Heon-yeong(Hàng-guók 박헌영, Háng-cê 朴憲永, 1900 - 1956) sê Hàng-guók Chèng-tī and indefendunce activists, 共産主義者. hào Yijung(이정 而丁, 而靜) and YiChun(이춘, 而春), 字 Deokyoung(덕영 德永).