Sék-gă-mò-nà̤

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Sék-gă-mò-nà̤

Sék-gă-mò-nà̤ (釋迦牟尼) iâ hô̤ lō̤ Ṳ̀-lài(如來) hĕ̤k-ciā Ṳ̀-lài Hŭk-cō̤(如來佛祖), sê Hŭk-gáu diē-sié Hŭk gì cĭ ék.