「Bàng-uâ-cê」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
~
biēu-gáik wiki-huá
~ (biēu-gáik wiki-huá)
~ (biēu-gáik wiki-huá)
Bàng-uâ-cê dŭ liāng kĕk 5 bĭh hù-hô̤ lì biēu sê Hók-ciŭ uâ gì 7 bĭh sĭng-diêu.
 
{| class="wikitable"
<table class=MsoTableGrid border=1 cellspacing=0 cellpadding=0
|-
style='border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
! width="200" bgcolor="#FF99CC"| Hù-hô iông-sék
mso-yfti-tbllook:480;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-border-insideh:
! width="200" bgcolor="#FF99CC"| 5 dô Diêu-dĭk
.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'>
! width="200" bgcolor="#FF99CC"| Sū biēu gì Sĭng-diêu
<tr style='mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes'>
! width="200" bgcolor="#FF99CC"| Háng-cê siā huák
<td width=114 style='width:85.2pt;border:solid windowtext 1.0pt;mso-border-alt:
! width="200" bgcolor="#FF99CC"| Sài cê-mō̤ gà̤-dēng gì iông-sék
solid windowtext .5pt;background:silver;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
|-style="background: #99CCFF;"
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
| --&#774; || {{IPA|˥˥}} || Siông-bìng || 上平 || ă
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
|-
mso-fareast-language:ZH-CN'>Hù-h&ocirc; i&ocirc;ng-sék</span></p>
| --&#772; || {{IPA|˧˧}} ({{IPA|˧˧˨}}) || Siông-sĭng || 上聲 || ā
</td>
|-style="background: #FF99CC;"
<td width=114 style='width:85.2pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
| --&#769; || {{IPA|˨˩˦}} ({{IPA|˨˩}}) || Siông-ké̤ṳ || 上去 || á
none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
|-style="background:silver #99CCFF;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>"
| --&#774;h, --&#774;k || {{IPA|˥}} || Siông-ĭk || 上入 || ăh, ăk
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
|-
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
| --&#768; || {{IPA|˥˧}} || Hâ-bìng || 下平 || à
mso-fareast-language:ZH-CN'>5 d&ocirc; Diêu-dik</span></p>
|-
</td>
| --&#770; || {{IPA|˨˧˨}} || Hâ-ké̤ṳ || 下去 || â
<td width=114 style='width:85.2pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
|-style="background: #FF99CC;"
none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
| --&#769;h, --&#769;k || {{IPA|˨˦}} || Hâ-ĭk || 下入 || áh, ák
background:silver;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
|-
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
|}
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>Sū biēu gì Sing-diêu</span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.25pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
background:silver;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>Háng-cê siā huák</span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.25pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
background:silver;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>Sài cê-mō&#804; gà&#804;-dēng gì i&ocirc;ng-sék</span></p>
</td>
</tr>
<tr style='mso-yfti-irow:1'>
<td width=114 style='width:85.2pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
background:#99CCFF;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>--&#774;</span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.2pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#99CCFF;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>&#741;&#741;</span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.2pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#99CCFF;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>Si&ocirc;ng-bìng</span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.25pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#99CCFF;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=ZH-TW style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Arial Unicode MS";
mso-hansi-font-family:DFSongStd;mso-bidi-font-family:DFSongStd'>上平</span><span
lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Arial Unicode MS";
mso-hansi-font-family:DFSongStd;mso-bidi-font-family:DFSongStd'></span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.25pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#99CCFF;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-font-family:Batang;mso-bidi-font-family:Batang'>&#259;</span><span
lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-font-family:Batang;mso-bidi-font-family:Batang;mso-fareast-language:
ZH-CN'></span></p>
</td>
</tr>
<tr style='mso-yfti-irow:2'>
<td width=114 style='width:85.2pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>--&#772;</span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.2pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>&#743;&#743; ( &#743;&#743;&#744; )</span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.2pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>Si&ocirc;ng-sing</span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.25pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=ZH-TW style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Arial Unicode MS";
mso-hansi-font-family:DFSongStd;mso-bidi-font-family:DFSongStd'>上聲</span><span
lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Arial Unicode MS";
mso-hansi-font-family:DFSongStd;mso-bidi-font-family:DFSongStd;mso-fareast-language:
ZH-CN'></span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.25pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>ā</span></p>
</td>
</tr>
<tr style='mso-yfti-irow:3'>
<td width=114 style='width:85.2pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
background:#FF99CC;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>--&#769;</span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.2pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#FF99CC;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>&#744;&#745;&#742; ( &#744;&#745; )</span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.2pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#FF99CC;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>Si&ocirc;ng-ké&#804;u&#804;</span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.25pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#FF99CC;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=ZH-TW style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Arial Unicode MS";
mso-hansi-font-family:DFSongStd;mso-bidi-font-family:DFSongStd'>上去</span><span
lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Arial Unicode MS";
mso-hansi-font-family:DFSongStd;mso-bidi-font-family:DFSongStd;mso-fareast-language:
ZH-CN'></span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.25pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#FF99CC;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>á</span></p>
</td>
</tr>
<tr style='mso-yfti-irow:4'>
<td width=114 style='width:85.2pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
background:#99CCFF;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>--&#774;h, --&#774;k</span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.2pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#99CCFF;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>&#741;</span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.2pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#99CCFF;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>Siong-ik</span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.25pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#99CCFF;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=ZH-TW style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Arial Unicode MS";
mso-hansi-font-family:PMingLiU;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"'>上入</span><span
lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Arial Unicode MS";
mso-hansi-font-family:"Charis SIL";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:ZH-CN'></span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.25pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#99CCFF;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>&#259;h, &#259;k</span></p>
</td>
</tr>
<tr style='mso-yfti-irow:5'>
<td width=114 style='width:85.2pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>--&#768;</span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.2pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>&#741;&#743;</span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.2pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>H&acirc;-bìng</span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.25pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=ZH-TW style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Arial Unicode MS";
mso-hansi-font-family:DFSongStd;mso-bidi-font-family:DFSongStd'>下平</span><span
lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Arial Unicode MS";
mso-hansi-font-family:DFSongStd;mso-bidi-font-family:DFSongStd;mso-fareast-language:
ZH-CN'></span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.25pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>à</span></p>
</td>
</tr>
<tr style='mso-yfti-irow:6'>
<td width=114 style='width:85.2pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>--&#770;</span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.2pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>&#744;&#743;&#744;</span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.2pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>H&acirc;-ké&#804;u&#804;</span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.25pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=ZH-TW style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Arial Unicode MS";
mso-hansi-font-family:DFSongStd;mso-bidi-font-family:DFSongStd'>下去</span><span
lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Arial Unicode MS";
mso-hansi-font-family:DFSongStd;mso-bidi-font-family:DFSongStd;mso-fareast-language:
ZH-CN'></span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.25pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>&acirc;</span></p>
</td>
</tr>
<tr style='mso-yfti-irow:7;mso-yfti-lastrow:yes'>
<td width=114 style='width:85.2pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
background:#FF99CC;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>--&#769;h, --&#769;k</span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.2pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#FF99CC;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>&#744;&#742;</span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.2pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#FF99CC;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>H&acirc;-ik</span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.25pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#FF99CC;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=ZH-TW style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Arial Unicode MS";
mso-hansi-font-family:DFSongStd;mso-bidi-font-family:DFSongStd'>下入</span><span
lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Arial Unicode MS";
mso-hansi-font-family:DFSongStd;mso-bidi-font-family:DFSongStd;mso-fareast-language:
ZH-CN'></span></p>
</td>
<td width=114 style='width:85.25pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#FF99CC;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-line-height-alt:
0pt'><span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"Charis SIL";
mso-fareast-language:ZH-CN'>áh, ák</span></p>
</td>
</tr>
</table>
 
Siông-bìng diêu gâe̤ng hâ-ĭk diêu cà̤ sāi siŏh bĭh sĭng-diêu hù-hô̤, siông-ké̤ṳ diêu gâe̤ng hâ-ĭk diêu cà̤ sāi siŏh bĭh hù-hô̤. Ĭng ôi Hók-ciŭ uâ gì lâng bĭh ĭk-sĭng ô mìng-hiēng gì sék-muōi, gó chṳ̄ găh pĭng-siā sì-hâiu â̤ tiĕng gă sék-muōi cê-mṳ̄ „k“ hĕ̤k „h“, cūng-kuāng cêu mâ̤ gâe̤ng cà̤ sāi hù-hô gì hī lâng bĭh chṳ̄-sĭng-diêu (siông-bìng, shiông-ké̤ṳ) hông gŏ̤ lāu.
# Liŏh-sáik gì cê biēu sê dăng-tā̤-cê diŏh găh muōi-sāu tiĕng gă ông-muōi „ng“ sèng-hâiu, ciáh â̤ tĕ̤ng sài cī piĕ hù-hô̤, mò̤ tiĕng gă sèng-hâiu mâ̤ sāi sài.
# Uòng-sáik gì cê biēu sê dăng-tā̤-cê diŏh găh muōi-sāu tiĕng gă „ṳ“ sèng-hâiu, ciáh â̤ tĕ̤ng sài cī piĕ hù-hô̤, mò̤ tiĕng gă sèng-hâiu mâ̤ sāi sài.
 
 
===Lièng-cê Hù-hô̤===

Dô̤-hòng chái-dăng