「Bàng-uâ-cê」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
{| class="wikitable"
|-
! width="200" bgcolor="#FF99CC"| PiengPiĕng-hô̤
! width="200" bgcolor="#FF99CC"| Cê-mō̤
!width="200" bgcolor="#FF99CC"| Sū biēu gì Ingĭng
|-
| 1 || A || {{IPA|/a/}} , {{IPA|/ɑ/}}
Găh gĭng-dáng ô nèng-ài tō̤ gáu gì cái-lâiu diē-sié dŭ mò̤ siòng-sá̤ gì ùng-ciŏng gái sêu Bàng-uâ-cê gì ciáng-cê-huák, ng guó ô nè̤ng áng Séng-gĭng diē-sié gì pĭng-siā cūng-giék chók bàng-uâ-cê gì ciáng-cê-huák. Bàng-uâ-cê gì ciáng-cê-huák â̤ tĕ̤ng buōng có̤ „Gĭ-buōng sṳ̆-siā giĕ-cáik“, „Siăng-mō̤ Duâi-nâung siā giĕ-cáik“, „Sĭng-diêu Hù-hô̤ Tiĕng-gă giĕ-cáik“, „Lièng-cê hù-hô̤ sāi-ê̤ṳng giĕ-cáik“ 4 bĭh buó-hông.
 
==Bàng-uâ-cê gâe̤ng Háng-cê gì SongSŏng-ciangciăng==
Kĕk Bàng-uâ-cê siā Hók-ciŭ-uâ cêu hāu lă̤ „Hók-ciŭ-uâ Lò̤-mā-huá“ he̤k „Hók-ciu-uâ Ping-ing-huá“. Ng ciēu nè̤ng huāng dó̤i kĕk Bàng-uâ-cê siā Hók-ciŭ-uâ, ĭ-cà̤ nêng ôi Hók-ciŭ-uâ diŏh kĕk Háng-cê siā.
 
===Háng-cê puái gì guongguŏng-diēng===
Háng-cê puái téng ùng-huá gâe̤ng mìng-cŭk diòng-sìng gà̤-dēng lì káng cī bĭh ông-dà̤. Ĭ-cà̤ gì guŏng-diēng sê:
:1, Hók-ciŭ-uâ sê Háng-nè̤ng gì ngṳ̄-ngiòng, diŏh sāi Háng-cê siā.

Dô̤-hòng chái-dăng