「Bàng-uâ-cê」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
{{twinLAT|平話字}}
{{Wiki-huá}}
[[File:Foochow prayer.jpg|thumb|right|200px|sāi Bàng-uâ-cê siā gì [[Gĭ-dók-gáu]] gì-dō̤-ùng]]
'''Bàng-uâ-cê'''(平話字) sê ciŏng-muō-muōmuòng dò̤ lā̤ siā [[Hók-ciŭ-uâ]] gì siŏh-cṳ̄ng [[Lò̤-mā cê]]. Ĭ dŭ-liāng ô 17 bì [[cê-mō̤]], hók-hăk cê-mō̤(複合字母) gâe̤ng dĕk-sṳ̀ cê-mō̤(特殊字母) nâ gă diē kó̤ ô 23 bì. Bàng-uâ-cê lêng-nguôi gó ô 5 bì hù-hô̤ dò̤ lā̤ biĕu-cé̤ṳ [[sĭng-diêu]], 1 bì lièng-cê hù-hô̤ dò̤ lā̤ lièng-giék ĭng-ciék.
 
==Miàng-cê==
<!--wikifyed-->
 
Áng cài-lâiu gé cái, dék cā siā Lò̤-mā-cê gé-liŏh Hók-ciŭ-uâ gì nè̤ng sê Ià-lū (Yale) dâi-hŏk gì gáu-sêu M. C. Huái[[Huài-tò̤dáik]] (M. C. White). I dŏng-sì sê siā siŏh cṳ̄ng hāu lă̤ „Ŭi-liàng Cìng-sṳ̆ ĭng-biĕu“ gì gé-ĭng hiê-tūng lì gé Hók-ciŭ uâ.
 
Cī tó̤ gé-ĭng hiê-tūng gâe̤ng gĭng-dáng Bàng-uâ-cê dék duâi gì chiă biék găh dek-sṳ̀ cê-mō̤ „a̤“, „e̤“, „o̤“, gâe̤ng gì „ṳ“ gì biēu dăh gà̤-dēng, hī tó̤ gé-ĭng hiê-tūng sāi „á“ biĕu sê „a̤“, „ó“ biĕu sê „o̤“, „ë“ biēu sê „e̤“, „ü“ biĕu sê „ṳ“. Hiā sì-hâiu mò̤ nèng-ài siā sĭng-diêu hù-hô̤, ĭng ôi biĕu sĭng-diêu hù-hô̤ gì ôi-dé dŭ gâe̤ng dĕk-sṳ̀ cê-mū gì dĕk-sṳ̀ hù-hô̤ iéng gŏ̤ lāu. Ng guó cī tó̤ gé-ĭng hiê-tūng â̤ tĕ̤ng káng có̤ bàng-uâ-cê gì siĕng-tā̤.

Dô̤-hòng chái-dăng