「Bàng-uâ-cê」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
 
==Bàng-uâ-cê ùng-hók==
Bàng-uâ-cê ùng-hók mâ̤ sâ̤ bêng chiā dŏ̤gĭ-buōng sê gâe̤ng cŭng-gáu ô găng-guó gì. Bàng-uâ-cê ùng-hók dé̤ṳ-cáuk sê 1908 nièng chók -bēng gì «SÉNG GĬNG SĬNG GÔ IÓK CIÒNG CṲ̆» sê Bàng-uâ-cê ùng-hók gì dâi-biēu. Cī buô ciòng-cṳ̄ ciŏng gōng buô «Séng-gĭng» sāi Hók-ciŭ buōng-gē̤ng dê-hĕ̤k buōnghuăng-gē̤ng gì biēu dák huŏng sék huăng ĭk chók lì, chūicê̤ṳ-muōngiòng-gōng ô gì ê̤ṳng-sṳ̀(用詞) piĕng ùng-ngiòng-ùng(文言文), dáng -ĭuòng-ciòng gì gá-dĕk uòng-ciòngsĭk chiĕu guó diē-sié piĕ chó̤ -ngô.
 
==Ngiê-dāu Lièng-giék==

Dô̤-hòng chái-dăng