「Bàng-uâ-cê」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
Hók-ciŭ-uâ gì [[ĭk-sĭng]](入聲) ô sék-muōi(塞尾), „h“ gâe̤ng „k“ dò̤ lā̤ biēu-sê ĭk-sĭng gì sék-muōi. „H“ biēu-sê hò̤-lè̤ng sék-muōi(喉嚨塞尾) {{IPA|/ˀ/}}. „K“ biēu-sê hò̤-lè̤ng ĭng sék-muōi {{IPA|/kˀ/}}. „S“ găh [[Hók-chiăng]] kiŏng(福清腔) diē-sié tĕ̤k có̤ {{IPA|/θ/}}, ô gì Hók-ciŭ nè̤ng â̤ ciŏng „s“ tĕ̤k có̤ {{IPA|/f/}}.
 
Diŏh Hók-ciŭ-uâ gì ĭng-ông-cṳ̆(音韻書) «[[Chék- Lìng Báik-ĭng]]»(戚林八音) diē-sié, mò̤ buáng-siăng-mō̤(半聲母) {{IPA|/j/}}, {{IPA|/w/}} gâe̤ng {{IPA|/ʮ/}} gì siăng-buô(聲部).
 
Gáu-muōi-lāu diòng-gáu-sê̤ṳ siék gié Bàng-uâ-cê gì sèng-hâiu ô chăng-kō̤ cī buô ông-cṳ̆, iâ ŏ̤h cī buōng ĭng-ông-cṳ̆ siŏh-iông, mò̤ ké̤ṳk cī săng bĭh buáng-siăng-mō̤ puói cê-mō̤, nâ sāi „i“, „u“, „ṳ“ lì biēu sê cī 3 bĭh buáng-siăng-mō̤ {{IPA|/j/}}, {{IPA|/w/}} gâe̤ng {{IPA|/ʮ/}}.
Háng-cê puái téng ùng-huá gâe̤ng mìng-cŭk diòng-sìng(民族傳承) gà̤-dēng lì káng cī bĭh ông-dà̤. Ĭ-gáuk-nè̤ng gì guăng-diēng sê:
#Hók-ciŭ-uâ sê Háng-nè̤ng gì ngṳ̄-ngiòng, gó-chṳ̄ diŏh sāi Háng-cê lì siā.
#Hók-ciŭ-uâ găh lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng dŭ sê kĕk Háng-cê lì siā gì, ŏ̤h ông-cṳ̆ «[[Chék-lìng Lìng Báik-ĭng]]» gâe̤ng siēu-sióh «[[Mìng-dŭ Biék-gé]]».
#Hók-ciŭ-uâ nâ kĕk Háng-cê siā gì uâ, mâ̤ hiēu Hók-ciŭ-uâ gì nè̤ng iâ â̤ dé̤ṳng téng Háng-cê dài-dŏng chăi chók é-sé̤ṳ.
#Hók-ciŭ-uâ gó ô cĭng-sâ̤ Gū-dâi Háng-ngṳ̄(古代漢語) gì sṳ̀, chiông „底(diē)“, „起動(kī-dâe̤ng)“, „晏(áng)“ dŭ sê cêng gŏ̤ Gū-dâi Háng-ngṳ̄ hĕ̤k-ciā ùng-ngiòng(文言) diē-sié gì gōng-huák. Cuòi sê Hók-ciŭ-uâ gì iŭ-diēng. Nâ sê kĕk Bàng-uâ-cê lì siā gì uâ, cī bĭh iŭ-diēng cêu mò̤ kó̤ lāu.

Dô̤-hòng chái-dăng