「Bàng-uâ-cê」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
 
 
# [[Lṳ̆kLiŏh-sáik]] gì cê biēu-sê dăng-tā̤-cê diŏh găh muōi-sāu tiĕng-gă ông-muōi „ng“ gì sèng-hâiu, ciáh â̤ dé̤ṳng sài cī bĭh hù-hô̤, mò̤ tiĕng-gă gì sèng-hâiu mâ̤ sāi sài.
# [[Uòng-sáik]] gì cê biēu-sê dăng-tā̤-cê diŏh găh muōi-sāu tiĕng gă „ṳ“ gì sèng-hâiu, ciáh â̤ dé̤ṳng sài cī bĭh hù-hô̤, mò̤ tiĕng-gă gì sèng-hâiu mâ̤ sāi sài.
 

Dô̤-hòng chái-dăng