「Dài-uăng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
1624 - 1662 nièng, Dài-uăng ké̤ṳk [[Hò̤-làng]] tūng-dê. Hò̤-làng céng-hū diêu [[Hók-gióng]] ièng-hāi gṳ̆-mìng buăng gáu Dài-uăng kŭi-huák.
 
1662 nièng 2 nguŏk 1 hô̤, [[Dâng Sìng-gŭng]] (鄭成功) gŭng-dôi páh iàng Hò̤-làng gŭng-dôi, ciéng-liāng Dài-uăng, gióng-lĭk [[Dŭng-nìng-guók]].
 
1863 nièng, [[Chĭng-dièu]] ciŏng-gŭng [[Siĕ LâungLòng]] (施琅) páh iàng Dâng SìngDŭng-nìng-gŭngguók, iù-sê, Dài-uăng siàng-ùi Chĭng-dièu gì liāng-tū.
 
1895 nièng [[Gák-ngū Ciéng-cĕng]] (甲午戰爭), Dài-uăng gák ké̤ṳk [[Nĭk-buōng]].
匿名使用者

Dô̤-hòng chái-dăng