「Bàng-uâ-cê」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
{{twinLAT|平話字}}
[[File:Foochow prayer.jpg|thumb|right|300px|sāi Bàng-uâ-cê siā gì [[Gĭ-dók-gáu]] gì-dō̤-ùng]]
'''Bàng-uâ-cê'''(平話字) sê ciŏng-muòng dò̤ lā̤ siā [[Hók-ciŭ-uâ]] gì siŏh-cṳ̄ng [[Lò̤-mā -cê]]. Ĭ dŭ-liāng ô 17 bĭh [[cê-mō̤]], hók-hăk cê-mō̤(複合字母) gâe̤ng dĕk-sṳ̀ cê-mō̤(特殊字母) nâ gă diē kó̤ ô 23 bĭh. Bàng-uâ-cê lêng-nguôi gó ô 5 bĭh hù-hô̤ dò̤ lā̤ biĕu-cé̤ṳ [[sĭng-diêu]](聲調), 1 bĭh lièng-cê hù-hô̤(連字符號) dò̤ lā̤ lièng-giék ĭng-ciék.
 
==Miàng-cê==

Dô̤-hòng chái-dăng