「Háik-lṳ̀ng-gĕ̤ng (ò̤)」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
 
'''Háik-lṳ̀ng-gĕ̤ng''', iâ hô̤ lā̤ '''Amur Ò̤''', sê [[Dṳ̆ng-guók]] [[Háik-lṳ̀ng-gĕ̤ng-sēng]] gâe̤ng [[Ngò̤-lò̤-sṳ̆]] gău-gái gì siŏh dèu [[gĕ̤ng]].
 
{{Authority control}}
[[分類:Dṳ̆ng-guók gì ò̤]]

Dô̤-hòng chái-dăng