「Buô-ṳ̄ dông-ŭk」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
 
'''Buô-ṳ̄ dông-ŭk''' (哺乳動物), iâ hô̤ lā̤ '''siăh-nĕng dông-ŭk''', sê dó̤i siŏh lôi [[dông-ŭk]] gì tūng-chĭng.
 
{{Authority control}}
[[Category:Buô-ṳ̄ dông-ŭk]]

Dô̤-hòng chái-dăng