「Hók-ciŭ huōi-chiă-câng câng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 ī-gĭng ciŏng hiĕk-miêng Hók-ciŭ Huōi-chiă-câng câng iè-dông gáu Hók-ciŭ huōi-chiă-câng câng
[[文件:Fuzhou railway station of FZM1.jpg|縮圖|Găk gióng-siék gì Hók-ciŭ huōi-chiă-câng câng]]
 
'''Hók-ciŭ huōi-chiă-câng câng''' (福州火車站站), sê [[Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng]] gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng, ī-hâiu â̤ diōng [[Hók-ciŭ dê-tiék 3 hô̤ siáng|3 hô̤ siáng]]. Ĭ găk [[Hók-gióng|Hók-gióng-sēng]] [[Hók-ciŭ|Hók-ciŭ-chê]] [[Céng-ăng|Céng-ăng-kṳ̆]] (晉安區) gì guók-tiék (國鐵) [[Hók-ciŭ-câng|Hók-ciŭ huōi-chiă-câng]] gì â-dā̤. Hók-ciŭ huōi-chiă-câng câng găk [[2017 nièng]] [[1 nguŏk 6 hô̤]] kăi-sṳ̄ sāi.
 
{{Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng}}

Dô̤-hòng chái-dăng