「Ngô-lī-dìng câng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
唐吉訶德的侍從 ī-gĭng ciŏng hiĕk-miêng Ngô-lī-dìng câng iè-dông gáu Ngū-lī-dìng câng
(唐吉訶德的侍從 ī-gĭng ciŏng hiĕk-miêng Ngô-lī-dìng câng iè-dông gáu Ngū-lī-dìng câng
1 bĭh biĕu-chiĕng: Sĭng gì tṳ̀ng-dêng-hióng
 
(Mò̤ chă)

Dô̤-hòng chái-dăng