「Săng-săng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
~
無編輯摘要
無編輯摘要
~無編輯摘要
„Sang'''Săng-săng''' sang“(三山)[[Hók-ciuciŭ]] gì biék ching-chĭng, ing ĭng-ôi gô -dā̤ Hók-ciuciŭ siàng diē-sié ô sangsăng láung sangsăng. Cī sangsăng láung sang dô̤săng dó̤-dā̤ cī sang láung sang sê diē sangsăng láung, gó mâ̤ ching chĭng-chū. Hiêng - -câi cī sangsăng láung sê [[Bìng-săng]] Sang(屏山), U[[Ŭ-săng]] Sang(烏山), [[Ṳ̀-săng]] Sang(於山).
 
==Còng, Hiênghiêng, Bókbók-kō̤-giéng gì Gōng Huākgōng-huák==
Ô-guăng guang Sang SangSăng-săng gì sū-cī gahgăh Hók-ciuciŭ, ô cī uâng gōng -huák: SangSăng Sangsăng Còngcòng, Sangsăng Sangsăng Hiênghiêng, Sangsăng Sangsăng Bókbók-kō̤-giéng. (三山藏,三山現,三山不可見。)
:Sang"Săng Sangsăng Còngcòng"Sangsăng Sangsăng: Lò̤-săng Sang(羅山), Iā-săng Sang(冶山), Mìng-săng Sang(閩山);
:"Săng săng hiêng" gì săng săng: Ŭ-siŏh-săng (Ŭ-săng), Ṳ̀-săng, Uŏk-uòng-săng (Bìng-săng);
:Sang Sang Hiêng gì Sang Sang: U-sioh Sang (U sang), Ṳ Sang, Bìng Sang
:Sang"Săng Sangsăng Bókbók-kō̤-giéng"Sangsăng Sangsăng: Lìng-săng Sang(靈山), CieCiĕ-săng Sang(芝山), CṳngCṳ̆ng-săng Sang(鐘山).
 
==Sang SangSăng-săng gì diòng sióh-siók==
Gong Gŏng-gé̤ṳ diòng sióh-siók, Mìng-uòng Uòng gahgăh kuók -gióng Hók-ciuciŭ siàng sì-hâiu, ciongciŏng Bìng Sang-săng, U SangŬ-săng, Ṳ SangṲ̀-săng kuòng gáu siàng-chiòng diē-sié, gó -chṳ̄ Hók-ciuciŭ siàng-chê ô Sangsăng láung sangsăng.
 
Iòng -hâiu, Hung[[hŭng-cūi singsĭng-sangsăng]] gâe̤ng Mìng Uòng-uòng gōng, Hók-ciuciŭsiohsiŏh dèu [[lṳ̀ng]], dáng -sê ciā lṳ̀ng mò̤ gáe̤k, mò nèngnièng-ài buibuŏi. Iù -sê Mìng Uòng-uòng cêu gahgăh SangSăng-săng Sang dṳngdṳ̆ngU SangŬ-săng gâe̤ng Ṳ SangṲ̀-săng kī lāu lâng lohlŏ̤h [[ták]], niông „lṳ̀ng“ buóhbuók gáe̤k. U SangŬ-săng gà̤ -dēng siésiék gì hī lohlŏ̤h hāu lă̤lā̤ „U„[[Ŭ-ták]]“ Ták“(烏塔). Ṳ SangṲ̀-săng gà̤ -dēng siésiék gi hāu lă̤lā̤ „Bah„[[Băh-ták]]“ Ták“(白塔).
==Sang Sang gì diòng sióh==
Gong gé̤ṳ diòng sióh, Mìng Uòng gah kuók gióng Hók-ciu siàng sì-hâiu, ciong Bìng Sang, U Sang, Ṳ Sang kuòng gáu siàng-chiòng diē-sié, gó chṳ̄ Hók-ciu siàng cê ô Sang láung sang.
Iòng hâiu, Hung-cūi sing-sang gâe̤ng Mìng Uòng gōng, Hók-ciu sê sioh dèu lṳ̀ng, dáng sê ciā lṳ̀ng mò̤ gáe̤k, mò nèng-ài bui. Iù sê Mìng Uòng cêu gah Sang Sang dṳng gì U Sang gâe̤ng Ṳ Sang kī lāu lâng loh ták, niông „lṳ̀ng“ buóh gáe̤k. U Sang gà̤ dēng sié gì hī loh hāu lă̤ „U Ták“. Ṳ Sang gà̤ dēng sié gĭ hāu lă̤ „Bah Ták“.
 
 
[[Category:Siàng-chê]]

Dô̤-hòng chái-dăng