「Dê-lī cô̤-biĕu hiê-tūng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~ (I assume the contributor meant to write 度 as opposed to 道.)
無編輯摘要
{{twinLAT|地理坐標系統}}
'''Dê-lī cô̤-biĕu hiê-tūng''' sê iù [[gĭng-dô]] gâe̤ng [[ūi-dô]] cū-siàng gì [[cô̤-biĕu-hiê]].
 

Dô̤-hòng chái-dăng