「Giĕ-gē̤ng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
(// Edit via Wikiplus)
無編輯摘要
 
{{twinLAT|雞公}}
[[File:Coq Belle-Ile.jpg|thumb|Giĕ-gē̤ng]]
'''Giĕ-gē̤ng''', bô gó̤ '''giĕ-gáe̤k''', cêu-sê [[hṳ̀ng-séng|gē̤ng]] gì [[giĕ]]. Giĕ-gē̤ng gì tàu gà̤-dēng ék-buāng dŭ ô [[giĕ-gói]] (雞髻)<ref name="福州方言詞典">{{cite book|title=福州方言詞典|date=1994-10|publisher=福建人民出版社|page=110}}</ref>{{rp|110}}. [[Kī-ngô-găng-cā]], giĕ-gē̤ng â̤ duâi-giéu. Giĕ-gē̤ng ék-buāng dŭ â̤ [[sŏng-páh]], gó-chṳ̄ kō̤-ī dò̤ kó̤ [[dáiu-giĕ]] (闘雞).
 
Giĕ-gáe̤k [[chiĕu]] (𤞚) kó̤, hô̤ '''chiĕu-giĕ-gáe̤k'''. [[Nàng-gái]] guó sáik kó̤-lāu, iâ â̤-sāi gó̤ ĭ chiĕu-giĕ-gáe̤k.<ref name="福州方言詞典"/>{{rp|49}}
==Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu==
{{reflist}}

Dô̤-hòng chái-dăng