「Lièng-gŏng-gâing (Dṳ̆ng-huà Mìng-guók)」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
~
 
* '''Nàng-găng-hiŏng''' (南竿鄉), cêu sê Nàng-găng-dō̤ (南竿島), gó-dā̤ iâ giéu lō̤ Nàng-găng-dòng (南竿塘) hĕ̤k Mā-cū-dō̤ (馬祖島), sê Mā-cū dê-kṳ̆ dék duâi gì dō̤.
* '''Báe̤k-găng-hiŏng''' (北竿鄉), găk Mā-cū liĕk-dō̤ dṳ̆ng-báe̤k-buô.
* '''Gṳ̄-guŏng-hiŏng''' (莒光鄉), bău-guák Dĕ̤ng-gṳ̄ (東莒) gâe̤ng Să̤-gṳ̄ (西莒). Cī 2 bĭk dō̤-sê̤ṳ buōng-miàng Dĕ̤ng-kēng (東犬) gâe̤ng Să̤-kēng (西犬), biáng lā̤ miàng Băh-kēng-dō̤ (白犬島). "Băh„Băh-kēng"kēng“ gāi miàng có̤ "Gṳ̄„Gṳ̄-guŏng"guŏng“, sê ôi lāu gé-niêng [[Ciōng Gái-sĭk]] sū huák-dông gì "''Ù„Ù uông câi Gṳ̄''"Gṳ̄“ (毋忘在莒<ref>"'''Gṳ̄'''"„Gṳ̄“ (莒) sê [[Cà̤-guók]] (齊國) gì siŏh bĭk [[siàng-chê]]. „Ù uông câi Gṳ̄"Gṳ̄“ gì diēng-gó chók cê̤ṳ «[[Lṳ̄-sê Chŭng-chiŭ]]» (呂氏春秋): Găk Sèng 284 nièng gì [[Ciéng-guók]] (戰國) sì-dô̤i, [[Iĕng-guók]] (燕國) ciŏng-gŭng Ngŏk Ngiê (樂毅) chĭng-huâng Cà̤-guók, 5 nièng cĭ-nô̤i Cà̤-guók 70-gūi bĭk siàng dŭ ké̤ṳk Iĕng-guók ciéng-liāng, nâ tiông Gṳ̄ gâe̤ng Cék-mĕ̤k (即墨) 2 bĭk siàng. Cà̤-uòng cāu-huāng gáu Gṳ̄, có-chói bó̤-siù, ī-hâiu ciáh iù Cà̤-guók ciŏng-gŭng Dièng Dăng (田單) găk Cék-mĕ̤k sāi "Huōi„Huōi-ngù-dêng"dêng“ (火牛陣) páh iàng Cà̤-guók, dŏk diōng liāng-tū. 1949 nièng [[Guók-mìng-dōng]] sék-bâi hâiu, Ciōng Gái-sĭk cāu kó̤ [[Dài-uăng]]. Ĭ huák-dông lāu „Ù uông câi Gṳ̄"Gṳ̄“ gì ông-dông, hô̤-diêu Dài-uăng-nè̤ng huāng-gŭng [[Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k|Dâi-lṳ̆k]].</ref>) ông-dông.
* '''Dĕ̤ng-īng-hiŏng''' (東引鄉, hĕ̤k 東湧鄉), iù Dĕ̤ng-īng gâe̤ng Să̤-īng 2 bĭk dō̤ cū-siàng. Ī-sèng sṳ̆k [[Lò̤-nguòng-gâing]] (羅源縣) guāng-hăk, ké̤ṳk Dṳ̆ng-huà Mìng-guók siŭ có̤ Lièng-gŏng gì dê-buàng. Dĕ̤ng-īng-hiŏng găk Mā-cū dê-kṳ̆ có̤i dĕ̤ng-báe̤k-buô, iâ sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók liāng-tū dék báe̤k gì sū-câi.
 

Dô̤-hòng chái-dăng