「Ĭng-ngṳ̄」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
|script=[[Lá-dĭng cê-mō̤]]
|fam1=Indo-European
|fam2=Germanic[[German ngṳ̄-cŭk]]
|fam3=[[Să̤ German ngṳ̄-ciĕ]]
|fam3=West Germanic
|fam4=NorthBáe̤k-hāi Sea GermanicGerman-ngṳ̄
|fam5=Anglo-Frisia ngṳ̄-cū
|fam5=Anglo–Frisian
|fam6=[[Gū Ĭng- ngṳ̄]]-cū
| ancestor = [[Gū Ĭng-ngṳ̄]]
| ancestor2 = [[Dṳ̆ng-gū Ĭng-ngṳ̄]]
| ancestor3 = [[Cā-gĭ Hiêng-dâi Ĭng-ngṳ̄]]
|nation=73 ciáh guók-gă gâe̤ng dê-kṳ̆; [[Ĕu-ciŭ Lièng-mèng]], [[Lièng-hăk-guók]] gâe̤ng cĭng sâ̤ gì guók-cié cŭ-cék
|agency=

Dô̤-hòng chái-dăng