用戶討論:DINGGOR

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Nṳ̄ hō̤, DINGGOR! Huăng-ngìng gă diē Wikipedia!

Gāng-siâ nṳ̄ dó̤i Wikipedia gì hĭng-ché̤ṳ gâe̤ng góng-hióng, nè̤ng-gă iâ hĭ-uông nṳ̄ â̤ hī-huăng cŭ-uái. Dṳ̀ kó̤ huăng-ngìng-sṳ̀ ī-ngôi, iâ kī-dâe̤ng nṳ̄ ché̤ṳ siŏh ché̤ṳ â-dā̤ gūi piĕng dâe̤ng-iéu gì ùng-ciŏng:

CÉNG-CHÁIK
GNU
BĒNG-GUÒNG ÔNG-DÀ̤ GĀ̤-DĂK
sū-iū gì góng-hióng bék-sŭ sê nṳ̄ siā gì hĕ̤k-ciā nṳ̄ dáik gáu sêu-guòng gì,
bêng-chiă dùng-é găk CC-by-sa-3.0 gâe̤ng GFDL dèu-kuāng â-dā̤ huák-buó chók-lì
CHIŪ-CHÁIK
ông-hô̤
Ô ông-dà̤? Kī-dâe̤ng nṳ̄ gáu Duâi chéu â kó̤ muóng siŏh muóng, hĕ̤k-ciā găk nguāi gì tō̤-lâung-hiĕk tì chók-lì. Ng-tĕ̤ng mâ̤ gé: tō̤-lâung cĭ hâiu diŏh chiĕng-miàng, gì-dṳ̆ng siŏh cṳ̄ng bâing-huák sê páh 4 ciáh pŏ̤-lâung-hô̤ „~~~~“.
If you have any questions about the Mindong Wikipedia, please leave a message here. Thank you for visiting!

Nguāi sê huăng-ngìng nṳ̄ gì Wiki nè̤ng: el caballero de los Leones (tō̤ nguāi păng-gōng) 2018 nièng 5 nguŏk 19 hô̤ (B6) 04:47 (UTC)回覆[回覆]

bàng-uâ-cê cṳ̆-lâiu[Gāi nguòng-mā]

cŭ-uái ô bàng-uâ-cê cṳ̆-lâiu, dó̤i nṳ̄ ô bŏng-cô.--el caballero de los Leones (tō̤ nguāi păng-gōng) 2018 nièng 5 nguŏk 19 hô̤ (B6) 04:47 (UTC)回覆[回覆]

Gióng-ngiê[Gāi nguòng-mā]

Lò̤-mā-cê éng-găi ī-gĭng ô sióng-dó̤i ūng-diâng gì céng-cê-huák (正字法) lāu, hiêng-câi káng nṳ̄ lâng ciáh nè̤ng ék-dĭk găk lā̤ gāi „io“ gâe̤ng „uo“, gāi mò̤ dìng, gó-sê dŏ̤-dŏ̤ gău-làu, dŏ̤-dŏ̤ gĕu-tŭng bá! Nṳ̄ găk Hāi-gièng Mì-séng-gùng (海墘微信群) diē-sié tì-chók gì guăng-diēng gâe̤ng ĭ gōng lâ? --Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 6 nguŏk 12 hô̤ (B2) 14:04 (UTC)回覆[回覆]

發言之後再拍~~~~,不然無辦法簽名。去大樹下補蜀下簽名吧。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 6 nguŏk 14 hô̤ (B4) 04:36 (UTC)回覆[回覆]