Băh-cūi-iòng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Băh-cūi-iòng (白水洋) sê Nìng-dáik Bìng-nàng gì siŏh ciáh gīng-diēng.