Biēu-chĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Biēu-chĭng (表親) sê cī diŏh nòng-nā̤hiăng-diê ciā-muói hĕ̤k-ciā nòng-bâ gì ciā-muói ô dĭk-ciék háik-nguòng guăng-hiê gì chĭng-chék.

Sṳ̆k-ngṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  • Siŏh dâi chĭng, nê dâi biēu, săng dâi ká̤ kó̤ ng-sāi biēu (一代親, 二代表, 三代快去伓使表): é-sé̤ṳ cêu sê gōng gáu dâ̤ săng dâi gì biēu-chĭng háik-nguòng guăng-hiê ī-gĭng cêng-kó̤ sĕ̤, chă-bók-dŏ̤ mò̤ sié-nó̤h lièng-hiê lāu.