Dṳ̆ng-huà Tūng-ék Ché̤ṳk-céng-dōng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dṳ̆ng-huà Tūng-ék Ché̤ṳk-céng-dōng gì siàng-uòng dò̤ lā̤ Ngô-sĭng È̤ng-gì

Dṳ̆ng-huà Tūng-ék Ché̤ṳk-céng-dōng (中華統一促進黨), gāng-chĭng Tūng-ché̤ṳk-dōng (統促黨), sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gì è̤ng-sáik tūng-puái (統派) céng-dōng. Cī siŏh bĭh dōng ciĕ-tì Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng, ciĕ-tì Gê̤ṳng-sāng-dōng bāng-buōng gì Gāu nê Gâe̤ng-sék, Ék-dṳ̆ng Nguòng-cáik (一中原則) dēng ciō-diŏng. Cŭng-cī (宗旨) sê bók ché̤ṳk-siàng lâng-ngâng Ék-guók Lâng-cié. Gŭng-kŭi uăk-dông gì sì-hâiu, â̤ dò̤ Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Guók-gì.