Gáu-huòng Stephanus 10-sié

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Stephanus 10-sié

Gáu-huòng Stephanus 10-siéLò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 154 êng gáu-huòng. 1057 nièng gáu 1058 nièng câi-ôi.