Yun Chi-ho

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤

Yun Chi-ho(Hàng-guók 윤치호, Háng-cê 尹致昊, 1864 - 1945) was Hàng-guók Chèng-tī and indefendunce activists. hào Jwaong(좌옹, 佐翁).