Ăng-ná Ká-liĕk-nà̤-ná

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
«Ăng-ná Ká-liĕk-nà̤-ná» gì cṳ̆-méng

«Ăng-ná Ká-liĕk-nà̤-ná» (安娜·卡列尼娜, Ngò̤-ngṳ̄: Анна Каренина, Ĭng-ngṳ̄: Anna Karenina) sê Ngò̤-guók cáuk-gă Liĕk-hŭ Tō̤-ī-sṳ̆-tái (Leo Tolstoy) duŏh 1873 nièng gáu 1877 nièng dṳ̆ng-găng cháung-cáuk gì siēu-siók. «Ăng-ná Ká-liĕk-nà̤-ná» ké̤ṳk duâi-buô-hông nè̤ng nêng-ùi sê hiêng-sĭk ciō-ngiê siēu-siók, cáuk-ciā buōng-nè̤ng iâ nêng-ùi cuòi sê ĭ tàu-tàu buô siēu-suók.

Kái-iéu[Siŭ-gāi]

«Ăng-ná Ká-liĕk-nà̤-ná» buŏng có̤ 8 ciŏng, ciòng cṳ̆ kī-tàu gì sŏ̤h guó uâ sê hâiu-sié nè̤ng sèu-sèu īng-ê̤ṳng gì guăng-ṳ̀ huŏng-ĭng gì gĭng-diēng pàng-lâung: "Háing-hók gì gă-dìng dŭ sê sŏ̤h-iông; bók-háing gì gă-dìng gáuk-gă ô gáuk-gă gì bók-háing." (Happy families are all alike; every unhappy family is unhappy in its own way.)

Gū-sê̤ṳ cìng-ciék ièng lâng dèu diô huák-diēng, sŏ̤h dèu sê Ăng-ná (Anna), sŏ̤h dèu sê Liĕk-ùng (Levin). Tō̤-ī-sṳ̆-tái sāi cī lâng ciéh ìng-ŭk có̤ dṳ̆ng-sĭng, mièu-huôi chók 19 sié-gī Ngò̤-guók suông-cèng siâ-huôi gì huŏng-ĭng gâe̤ng gă-dìng sĕng-uăk, gáing céng sŏ̤h buô siā chók Ngò̤-guók gì céng-dê, cŭng-gáu gâe̤ng nùng-ngiĕk gīng-chuông.

Găk cṳ̆ diē-sié, Tō̤-ī-sṳ̆-tái ī Liĕk-ùng có̤ cê-gă gì huá-sĭng, dâi-biēu 19 sié-gī 60, 70 nièng-dâi Ngò̤-guók siâ-huôi duōng-hìng gì chŏi-sĕng-ciā. Liĕk-ùng dó̤i siàng-chê gì gói-cŭk sĕng-uăk mò̤ héng-ché̤ṳ; ĭ iĕk-ái nùng-sê̤ṳ, dêu duŏh hiŏng-chŏng liāng-dô̤ nùng-mìng gĕ̤ng-cáuk. Liĕk-ùng dé̤ṳng-é sŏ̤h ciéh cṳ̆-nuòng-giāng Kĭ-tì (Kitty), hióng ĭ giù ái, kăi-sṳ̄ ké̤ṳk Kĭ-tì gê̤ṳ-cuŏk, dáng gĭng-guó gūi huòi hŭng-pŏ̤, gáu màng-muōi dáik duŏh Kĭ-tì gì ái, hŭ-chă̤ lâng ciéh cà̤-cà̤ dêu duŏh hiŏng-â.

Nṳ̄-cuō-gáe̤k Ăng-ná, nièng-kĭng sèng-âu gá ké̤ṳk dòng-buŏ Ká-liĕk-nìng (Karenin). Ĭ lâng ciéh săng-iōng sŏ̤h ciéh giāng, huŏng-ĭng háing-hók. Nìng-cêng gì sĕng-uăk ék-dĭk gáu Ăng-ná găk chiă-câng dáe̤k duŏh nièng-kĭng gŭng-guăng Hù-lòng-sṳ̆-gĭ (Vronsky) cêu giék-sók go̤. Lâng ciéh kăi-sṳ̄ sèu-sèu iók-huôi, Ăng-ná sêng-cé huài suông Hù-lòng-sṳ̆-gĭ gì giāng. Ăng-ná hióng dòng-buŏ Ká-liĕk-nìng tāng-bĕk sṳ̆-cìng, buóh-āi gâe̤ng ĭ liê-huŏng. Ká-liĕk-nìng giéng-gáe̤k cūng-kuāng iā nàng-kăng, gê̤ṳ-cuŏk liê-huŏng bêng-chiā iĕu-giù chă̤-cṳ̄ sák-chiū gâe̤ng Hù-lòng-sṳ̆-gĭ gì guăng-hiê. Ăng-ná săng-giāng sèng-âu chă-nék-giāng sāng-nàng, gó-chṳ̄ Ká-liĕk-nìng cêu luông-gāi ĭ. Ăng-ná bâng chă ī-hâiu, cêu liê-kŭi Ká-liĕk-nìng gâe̤ng ĭ giāng, tié Hù-lòng-sṳ̆-gĭ gáu É-dâi-lé lṳ̄-hèng, kăi-sṳ̄ sĭng gì sŏ̤h dâung háing-hók gì sĕng-uăk. Duōng gáu Ngò̤-guók hâiu, ĭng-ôi iā sṳ̆-suōng ĭ giāng, Ăng-ná cêu téng ĭ giāng săng-nĭk hī sŏ̤h gĕ̤ng mò̤-có̤-siăng kó̤ ché̤ṳ ĭ giāng, dáng-sê ké̤ṳk dòng-buŏ Ká-liĕk-nìng huák-hiêng, dṳ̆k chók go̤. Ĭng Ăng-ná tié-nè̤ng-cāu gì dâi-gié hùng-nè̤ng dŭ â̤ báik, Ăng-ná huák-hiêng suông-cèng gì siâ-huôi ī-gĭng mò̤ huák ciék-sêu ĭ go̤ lāu. Iù-sê, Ăng-ná gâe̤ng Hù-lòng-sṳ̆-gĭ buăng gáu hiŏng-â kó̤ dêu. Sì-găng ng-giéng-gáe̤k lĭh guó, lâng ciéh nè̤ng kăi-sṳ̄ mâ̤ séng-êng dó̤i-huŏng. Ăng-ná gāng-gáe̤k sĕng-uăk gì hĭ-uông ī-gĭng páh-mò̤ go̤, cêu kó̤ huōi-chiă-câng tiéu gáu tiék-gūi gà̤-dēng cê̤ṳ-sák go̤. Ăng-ná gì sī nuông Hù-lòng-sṳ̆-gĭ iā tó̤i-huói, ĭ gáing-gáing séng-ngiōng Siông-dá, bêng-chiā chăng-gă lāu Bă-ī-găng dó̤i Tū-ī-gì gì kī-sê̤ṳ.

Cuō-dà̤[Siŭ-gāi]

Chuông «Hăk-mū-lĕk» sŏ̤h-iông, Ăng-ná gì pĭ-kiŏk sèu-sèu ké̤ṳk hâiu-sié gì tĕ̤k-ciā nêng-ùi sê ĭ nô̤i-sĭng dáu-cĕng gì giék-guō: ĭ mò̤-nièng-ngài uòng-cuòng sìng-sĭk, iâ mò̤-nièng-ngài uòng-cuòng hṳ̆-gā.

Găk gó̤-lòng buô cṳ̆ diē-sié, Tō̤-ī-sṳ̆-tái tié-láu lā̤ dó̤i-piâng Ăng-ná, Hù-lòng-sṳ̆-gĭ cĭ-găng gì ái-cìng gâe̤ng Liĕk-ùng, Kĭ-tì cĭ-găng gì ái-cìng. Tō̤-ī-sṳ̆-tái kō̤-nèng buóh āi tĕ̤k-ciā nêng-sĭk gáu, Ăng-ná mò̤-nièng-ngài dó̤i cê-gă gì háing-hók gâe̤ng cê̤ṳ-ngō̤ séng-êng hô-cáik, ciáh sê tài sī ĭ gì sĭng-sĭk nguòng-ĭng.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi]

Wikiquote
Wiki Dù-cṳ̆-guāng ô guăng-ṳ̀ Ăng-ná Ká-liĕk-nà̤-ná gì cṳ̆ (Ĭng-ngṳ̄).
維基圖書館有關於Ăng-ná Ká-liĕk-nà̤-ná其書(英語)。