Tàu Hiĕk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Tàu Hiĕk (Bàng-uâ-cê )— 頭頁 (漢字)

Wikipedia-logo-v2-200px-transparent.png
Wikipedia
nè̤ng nè̤ng dŭ â̤ sāi siā gì báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆
Hāi nà̤ báik chiŏng, ô ṳ̀ng nāi duâi.
--Lìng Cáik-sṳ̀


Gáu gīng-dáng dŭ-liāng ô
682 piĕng ùng-ciŏng

Huăng-ngìng nṳ̄ guŏng-lìng Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wikipedia! Wikipedia sê cê̤ṳ-iù gì báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆, găh cŭ-uái, muōi siŏh ciáh nè̤ng dŭ â̤-sāi góng-hióng cê̤ṳ-gă gì dĭ-sék. Â̤ báik gōng Hók-ciŭ-uâ mâ̤? Huòi nṳ̄ gó găh lā̤ dīng sié-nó̤h?! Ká̤-ká̤ cà̤ lì chăng siŏh kă! Hiêng-káik-sì, Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wikipedia dŭ-liāng ô 682 piĕng ùng-ciŏng. Năng-gă sāi Hók-ciŭ-uâ gì Bàng-uâ-cê gâe̤ng Háng-cê cà̤ siā ùng-ciŏng. Ciŏng-uâng có̤ sê-hō̤ sê-ngài? Ô sié-nó̤h é-giéng gióng-ngiê kī-dâe̤ng nṳ̄ gáu Duâi chéu â kó̤ làu uâ. (平話字是19世紀西方傳教士替福州話設計其羅馬文字。看𣍐來?無敆涉,Wikipedia教汝!)

Mò̤ Bàng-uâ-cê gì páh-cê-huák? Mò̤-găh-siăh, kī-dâe̤ng nṳ̄ kó̤ cŭ-uái hâ-cāi!
Not a Min Dong speaker? Please come here if you have any comments or questions.

P writing.svg Bō̤-ciéng hō̤ ùng


Hàng-ciéng Tāng-táik

Hàng-guók gô-dā̤ giéu la̤ "Gŏ̤-là̤" (Koryŏ), „Dièu-siēng“ (Chosŏn), sê ìng-lôi ùng-mìng gì huák-nguòng dê. Áng Dièu-siēng sìng-uâ, gū-cā sì-dâi, hṳ̀ng gâe̤ng sìng gì cṳ̆-niòng-giāng giék-huŏng, săng giâ Tàng-gŭng (T’an’gun), Tàng-gŭng gióng-lĭk Gū Dièu-siēng (Ko Chosŏn), cuòi sê Dièu-siēng gì kŭi guók. Chŭi-muōng nè̤ng mâ̤ cĭng siŏng-séng ciā sìng-uâ gì sū-gōng, dáng găh Báik-hàng (Pukhan) gì Bìng-iōng (P’yŏngyang) ô Tàng-gŭng gì hùng-muó, hāu la̤ Tàng-gŭng Lìng. Gŭng-nguòng 1 sié-gī găh Hàng Buáng-dō̤ hìng-siàng Gŏ̤-guó-là̤ (Koguryŏ), Báik-cà̤ (Paekche), Sĭng-lò̤ (Silla) săng bĭk guók-gă. Cī sì-dâi găh Hàng-guók sṳ̄-hŏk-gái hāu la̤ „Săng Guók Sì-dâi“ (Samguk sidae). Ciā sì-dâi tié-lāu gáu 7 sié-gī Sĭng-lò̤ siĕu-miĕk gì-tă lâng bĭk guók-gă, tūng-ék săng guók ciáh sák-muōi. 10 sié-gī chĕ̤ Gŏ̤-là̤ cṳ̄-dái Sĭng-lò̤ tūng-ék buáng-dō̤. 14 sié-gī Gŏ̤-là̤ ciŏng-gŭng Lī Sìng-gié (I Sŏnggui) gióng-lĭk Dièu-siēng uòng-dièu, miĕk-uòng Gŏ̤-là̤ uòng-dièu. Ĭng-diŏh Dièu-siēng uòng-dièu sê Lī sáng gì nè̤ng gióng-lĭk gĭ, sū-ī ôi lāu gâe̤ng Tàng-gŭng gióng-lĭk gì hī bĭk „Dièu-siēng“ kṳ̆-biék kŭi, cī uòng-dièu găh Hàng-guók sṳ̄-hŏk-gái iâ hāu „Lī-dièu“ hĕ̤k „Lī-sê Dièu-siēng“. Lī-sê Dièu-siēng sê Hàng-guók lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng siŏng-dŏng dê̤ṳng-iéu gì uòng-dièu, gĭng-dáng Dièu-siēng-ngṳ̄ gì ùng-cê „Duâi cê (Hangŭl)“ cêu sê cī bĭk uòng-dièu huòng-dá̤ chók-mêng hāu hŏk-ciā huák-mìng gì. (Sié lŏ̤h tĕ̤k...)

Question.png Nṳ̄ â̤ báik mâ̤?

Watchman Nee.jpg

Postscript-viewer.svg Cê-mō̤ sáuk-īng


Gīng-dáng diŏh lĭk-sṳ̄ gà̤-lēng huák-sĕng guó siè-nó̤h dâi-gié? Dŏng-nièng gīng-dáng


Gīng-dáng sê 2014 nièng 09 nguŏk 21 hô̤. (sáuk-sĭng)

9 nguŏk 21 hô̤

The Hobbit

P rainbow flag.png Cáuk-gă dù-piéng


River min and chongseng hill 2.JPG

Mìng-gĕ̤ng (閩江) sê Hók-gióng-sēng dék duâi gì ò̤, huák-nguòng diŏh Hók-gióng gâe̤ng Gŏng-să̤ biĕng-gái gì Ū-ì-săng-măh, hióng dĕ̤ng-nàng làu diē Dĕ̤ng-hāi. Gáng-làu dòng 577 gŭng-lī, làu-mĭk miêng-cék 60,992 bìng-huŏng gŭng-lī, mū-liŏh iéng Hók-gióng ciòng sēng miêng-cék gì 50% ī-siông. Nàng-bìng cĭ gèng sê siông-iù, Nàng-bìng gáu Kŭ-chèng Cūi-kāu sê dṳ̆ng-iù, Cūi-kāu â-dā̤ sê hâ-iù. Mìng-gĕ̤ng ô cêng sâ̤ ciĕ-làu, cūi-liông hŭng-hó, bìng-gĭng làu-liông sê 1,980 lĭk-huŏng-mī/miēu, làu-mĭk miêng-cék găk Dṳ̆ng-guók cuō-iéu gĕ̤ng-ò̤ dài-dŏng bà̤ dâ̤ 12 ôi, nièng bìng-gĭng làu-liông bà̤ cuòng-guók dâ̤ 7 ôi. Uòng-ò̤ gì làu-mĭk miêng-cék bī Mìng-gĕ̤ng duâi 11 buôi, bók-guó cūi-liông nâ sê ĭ gì 92%.

P wiki letter w.svg Ciā-muói gĕ̤ng-tiàng

Commons-logo.svg
Wiki Gê̤ṳng-hiōng
Cê̤ṳ-iù gì muòi-tā̤ cṳ̆-lâiu-kó
Wikinews-logo.svg
Wiki Sĭng-ùng
Cê̤ṳ-iù gì sĭng-ùng
Wiktionary-logo.svg
Wiki Sṳ̀-diēng
Cê-diēng gâe̤ng sṳ̀-diēng
Wikiquote-logo.svg
Wiki Īng-ê̤ṳng
Cĭng ngiòng gīng guó gì siŭ-cĭk
Wikibooks-logo.svg
Wiki Gáu-kuŏ-cṳ̆
Cê̤ṳ-iù gì gáu-cài gâe̤ng chiū-cháh
Wikisource-logo.svg
Wiki Dù-cṳ̆-guāng
Cê̤ṳ-iù gì dù-cṳ̆-guāng
Wikispecies-logo.svg
Wiki Ŭk-cṳ̄ng
Tiĕng-â ék-chiék ô uăk-miâng gì nó̤h
Wikiversity-logo.svg
Wiki Dâi-hŏk
Cê̤ṳ-iù gì hŏk-sĭk cài-lâiu gâe̤ng uăk-dông
Wikimedia Community Logo.svg
Nguòng-Wiki
Hiĕk-dièu sū-iū Wikimedia gĕ̤ng-tiàng
MediaWiki-smaller-logo.png
MediaWiki
Wiki niōng-giông kăi-huák
Wikivoyage-Logo-v3-en.svg
Wiki Dô̤-iù
Cê̤ṳ-iù gì dô̤-iù cṳ̆
Wikidata-logo-en.svg
Wiki Só-gé̤ṳ
Cê̤ṳ-iù gì só-gé̤ṳ-kó