Hăk-mū-lĕk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

«Hăk-mū-lĕk» (Hamlet) sê Ŭi-lièng Să-sê̤ṳ-bī-āpĭ-kiŏk, sê ĭ có̤i chók-miàng gì cáuk-pīng cĭ ék. «Hăk-mū-lĕk» sèu-sèu ké̤ṳk nè̤ng chĭng có̤ "Să-sê̤ṳ-bī-ā dék ūi-dâi gì hié-kiŏk". Hăk-mū-lĕk iâ sê Să-sê̤ṳ-bī-ā siā guó gì dék dòng gì hié-kiŏk, ô 4,042 hòng, 29,551 bĭk dăng-sṳ̀.

«Hăk-mū-lĕk» gì cuō-gáe̤k sê Dăng-mĕk Uòng-cṳ̄ Hăk-mū-lĕk tài sī ĭ báh-báh, tá̤ ĭ lòng-bâ bó̤-siù gì gū-sê̤ṳ, sê téng gū-cā gì lĭk-sṳ̄ duòng-gì gāi-piĕng lì gì.

Kái-iéu[Siŭ-gāi]

Hăk-mū-lĕk gâe̤ng Hò̤-lá-să̤-ó̤ găk muó-dê.

Hăk-mū-lĕk (Hamlet) Uòng-cṳ̄ gi lòng-bâ sê Dăng-mĕk Guók-uòng, ĭ sèng lâng bŏng mē̤-mē̤ sī ·gó̤. Hăk-mū-lĕk gì báh-báh, Káik-lò̤-dī-ā-sṳ̆ (Claudius), cêu gié-sìng uòng-ôi, tō̤ ĭ hiăng gì lâu-mā Gáh-tū-lū-dáik (Gertrude, Hăk-mū-lĕk lòng-nā̤) có̤ chă̤-cṳ̄. Hăk-mū-lĕk cêng-·gó̤ kū-cháik.

Găk siŏh bĭk ŭ-áng gì màng-buŏ, siŏh ciáh gūi chók-hiêng diŏh Hăk-mū-lĕk gâe̤ng ĭ bèng-iū Hò̤-lá-să̤-ó̤ (Horatio) méng-sèng, gâe̤ng Hăk-mū-lĕk gōng, ĭ cêu sê ké̤ṳk tài sī gì Guók-uòng, gáe̤ ĭ giāng tá̤ ĭ bó̤-siù. Ôi lāu káuk-diâng Káik-lò̤-dī-ā-sṳ̆ gì cô̤i, Hăk-mū-lĕk giók-é gā diĕng-pă.

Ĭng-ôi Káik-lò̤-dī-ā-sṳ̆ gâe̤ng Gáh-tū-lū-dáik gāng-gáe̤k Hăk-mū-lĕk gì diĕng-hìng-diĕng-câung iā huăng-chăng, cêu puái Hăk-mū-lĕk gì că̤-iū Lò̤-sĕng-káik-làng-chṳ̆ (Rosencrantz) gâe̤ng Gì-dĕng-sṳ̆-dĕng (Guildernstern) kó̤ gáng-sê ĭ. Pŏ̤-lò̤-nà̤-ā-sṳ̆ (Polonius), guók-uòng gì gó-ông, kō̤-ngì Hăk-mū-lĕk buók-diĕng sê ĭng-ôi ĭ liông siông lāu cê-gă gì cṳ̆-niòng-giāng, Ó̤-pĭ-lé-ā (Ophelia). Bók-guó, ô siŏh huòi Pŏ̤-lò̤-nà̤-ā-sṳ̆ tău-ciŏng Hăk-mū-lĕk gâe̤ng Ó̤-pĭ-lé-ā găk siŏh dŏi, huák-hiêng Hăk-mū-lĕk mò̤ ái ĭ.

Hăk-mū-lĕk siōng chók siŏh bĭk gié-hĕk, páh-sáung có̤ hié muò-huōng ĭ báh-báh mèu-sák ĭ lòng-bâ gì guó-tiàng ké̤ṳk gáuk-nè̤ng káng, cūng-kuāng lì giék kŭi ĭ báh-báh Káik-lò̤-dī-ā-sṳ̆ gì cô̤i. Dáng-sê, hié ciáh có̤ buáng-dòng sèng-hâiu cêu ké̤ṳk ĭ lòng-nā̤ páh siĕk go̤. Téng Káik-lò̤-dī-ā-sṳ̆ gì huāng-éng, Hò̤-lá-să̤-ó̤ gâe̤ng Hăk-mū-lĕk káuk-diâng hṳ̆ng-chiū tiék-ngâing sê ĭ. Dŏng Hăk-mū-lĕk cūng-bê kī-chiū tài gì sèng-âu, ĭ huák-hiêng Káik-lò̤-dī-ā-sṳ̆ găk lā̤ gì-dō̤. Ĭ siōng, siék-sṳ̄ hiêng-câi tài sī ĭ, ĭ cêu â̤ siông tiĕng-dòng, siōng-siōng bô ng tài lāu.

Iù-sê Hăk-mū-lĕk cêu kó̤ ĭ lòng-nā̤ méng-sèng, muóng-sáung ĭ. Hiā sèng-âu, ĭ tiăng-giéng diŏh muòng-lièng âu-sāu ô siăng-ĭng, háng-dĭh sê Káik-lò̤-dī-ā-sṳ̆, cêu bĕk chók giéng gâe̤ng ĭ chiéng sī go̤, mò̤ siōng gáu â̤ sê Pŏ̤-lò̤-nà̤-ā-sṳ̆. Káik-lò̤-dī-ā-sṳ̆ giăng Hăk-mū-lĕk â̤ tō̤ ĭ bó̤-siù, cêu mêng Lò̤-sĕng-káik-làng-chṳ̆ gâe̤ng Gì-dĕng-sṳ̆-dĕng dái ĭ kó̤ Ĭng-guók, bêng-chiā bé-mĭk siā hō̤ siŏh diŏng piĕ, chiāng-giù ciŏng ĭ tài sī.

Ó̤-pĭ-lé-ā duâi kū-cháik, diĕng-pă go̤, buăk lŏ̤h ò̤ diē-lié gé̤ṳk sī go̤ (iâ kō̤-nèng sê ĭ cê̤ṳ-sák). Ĭ hiăng Lá-é-tì-sṳ̆ (Laertes) ciáng-hō̤ téng Huák-guók diōng lì, Káik-lò̤-dī-ā-sṳ̆ cêu gâe̤ng ĭ gōng Hăk-mū-lĕk sê tài sī Pŏ̤-lò̤-nà̤-ā-sṳ̆ gì hṳ̆ng-chiū. Ĭng-ôi Hăk-mū-lĕk gì sùng găk hāi siông dáe̤k diŏh hāi-chĕk, iâ huōng-diōng-tàu diōng lì lāu. Ôi lāu tài lâi Hăk-mū-lĕk, Káik-lò̤-dī-ā-sṳ̆ cêu tiĕu-sŏ̤ Hăk-mū-lĕk gâe̤ng Lá-é-tì-sṳ̆, ăng-bà̤ ĭ lâng ciáh bī-suói gék-giéng. Diòng-tūng siông, gék-giéng dŭ sê sāi mâ̤ lê gì giéng, dáng-sê Káik-lò̤-dī-ā-sṳ̆ gâe̤ng Lá-é-tì-sṳ̆ ô có̤-mā, sāi lê gì giéng, giéng lā̤ máe̤k lā̤ ô dŭk gì cáik-cáik. Bêng-chiā, Káik-lò̤-dī-ā-sṳ̆ gó cūng-bê lāu ô dŭk gì ciū ké̤ṳk Hăk-mū-lĕk siăh.

Bī-suói sèng-hâiu, Gáh-tū-lū-dáik mâ̤ hiēu dó̤h lā̤ gì ciū ô dŭk, siăh uòng cêu táu sī ·gó̤. Lá-é-tì-sṳ̆ gâe̤ng Hăk-mū-lĕk lâng ciáh dŭ ké̤ṳk dŭk-giéng táe̤k diŏh ·gó̤. Sī cĭ sèng, Hăk-mū-lĕk iâ tài sī lāu Káik-lò̤-dī-ā-sṳ̆. Hié-kiŏk diē-sié sū-iū cuō-iéu ìng-ŭk găk sák-muōi dŭ sī ·gó̤.

Pàng-lâung[Siŭ-gāi]

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi]

Wikiquote
Wiki Dù-cṳ̆-guāng ô guăng-ṳ̀ Hăk-mū-lĕk gì cṳ̆ (Ĭng-ngṳ̄).
維基圖書館有關於Hăk-mū-lĕk其書(英語)。