Gĭng-muòng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Gĭng-muòng-gâing

Gĭng-muòng-gâing (金門縣), sê Cuòng-ciŭ‎-chê gì Hèng-céng dăng-ôi.


Hók-gióng gì siàng-chê
Sēng-huôi: Hók-ciŭ
Hó-sēng-gék chê: Â-muòng
Dê-gék chê: Ciŏng-ciŭ | Ciòng-ciŭ | Lṳ̀ng-ngàng | Nàng-bìng
Nìng-dáik | Buò-dièng | Săng-mìng

̃

Dṳ̆ng-huà Mìng-guók
Hèng-céng-kṳ̆
Dĭk-hăk chê
Dĭk-hăk chê  : Dài-báe̤k | Sĭng-báe̤k | Dài-dṳ̆ng | Dài-nàng | Gŏ̤-hṳ̀ng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók guók-gì
Dài-uăng-sēng
Gâing  : Ngiè-làng | Tò̤-huòng | Sĭng-dé̤ṳk | Mièu-lĭk | Ciŏng-huá | Nàng-dàu | Hùng-lìng | Gă-ngiê | Bìng-dĕ̤ng | Dài-dĕ̤ng | Huă-lièng | Pàng-hù
Chê  : Giĕ-lè̤ng | Sĭng-dé̤ṳk | Gă-ngiê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók guók-hŭi
Hók-gióng-sēng
Gâing  : Gĭng-muòng | Lièng-gŏng