Hiê-tūng siĕu-sék

Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Cī tiŏng dăng-dăng sê MediaWiki miàng-kŭng-găng â̤ ciĕ-tì gì hiê-tūng siĕu-sék.

篩選
依修改狀況搜尋:    
Tàu hiĕkSèng 1 hiĕk 1 hiĕkMuōi hiĕk
Miàng Nguòng-sṳ̄ gì ùng-cê
Hiêng-sì gì ùng-cê
1movedto2 (Tō̤-lâung) (翻譯) moved [[$1]] to [[$2]]
[[$1]] iè gáu [[$2]]
1movedto2_redir (Tō̤-lâung) (翻譯) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
[[$1]] dṳ̀ng-sĭng dêng-hióng gáu [[$2]]
3d (Tō̤-lâung) (翻譯) 3d
3d-badge-text (Tō̤-lâung) (翻譯) 3D
3d-desc (Tō̤-lâung) (翻譯) 支援3d文件格式
3d-nopatent (Tō̤-lâung) (翻譯) 未選擇
3d-patent (Tō̤-lâung) (翻譯) 專利許可權:
3d-patents (Tō̤-lâung) (翻譯) -
3d-thumb-placeholder (Tō̤-lâung) (翻譯) 縮圖載入中...
about (Tō̤-lâung) (翻譯) 關於
Guăng-ṳ̀
aboutpage (Tō̤-lâung) (翻譯) Project:Guăng-ṳ̀
Wikipedia
aboutsite (Tō̤-lâung) (翻譯) Guăng-ṳ̀ {{SITENAME}}
abusefilter (Tō̤-lâung) (翻譯) 防濫用過濾器設定
abusefilter-accountreserved (Tō̤-lâung) (翻譯) 此帳號名稱已保留給防濫用過濾器使用。
abusefilter-action-block (Tō̤-lâung) (翻譯) 封鎖
abusefilter-action-blockautopromote (Tō̤-lâung) (翻譯) 撤銷自動確認
abusefilter-action-degroup (Tō̤-lâung) (翻譯) 從使用者群組中移除
abusefilter-action-disallow (Tō̤-lâung) (翻譯) 禁止
abusefilter-action-rangeblock (Tō̤-lâung) (翻譯) 範圍封鎖
abusefilter-action-tag (Tō̤-lâung) (翻譯) 標籤
abusefilter-action-throttle (Tō̤-lâung) (翻譯) 門檻值
abusefilter-action-warn (Tō̤-lâung) (翻譯) 警告
abusefilter-autopromote-blocked (Tō̤-lâung) (翻譯) 此操作已被系統自動識別為有害動作並已禁止。 基於安全性考量,部份例行授予已建立帳號的權限將暫時從您的帳號上撤回。 與您的操作符合的濫用規則描述為:$1
abusefilter-blocked-display (Tō̤-lâung) (翻譯) 此操作已被系統自動識別為有害動作, 系統已阻止您執行此操作。 為了保護 {{SITENAME}},您的帳號及所有其相關的 IP 位址皆會被封鎖,不允許編輯。 如果這是系統誤判,請聯絡管理員。 與您的操作符合的濫用規則描述為:$1
abusefilter-blocker (Tō̤-lâung) (翻譯) 防濫用過濾器
abusefilter-blockreason (Tō̤-lâung) (翻譯) 已由防濫用過濾器自動封鎖。 符合的規則描述為︰$1
abusefilter-changeslist-examine (Tō̤-lâung) (翻譯) 檢查
abusefilter-degrouped (Tō̤-lâung) (翻譯) 系統已自動將您的操作識別為有害動作。 因此已禁止此操作。另外,由於您的帳號疑似遭到盜用,您的所有權限均已取消。 如果您認為這是系統誤判,請附上此操作的解釋並聯繫行政員,這樣或許能取回權限。 與您的操作符合的濫用規則描述為:$1
abusefilter-degroupreason (Tō̤-lâung) (翻譯) 已由防濫用過濾器自動撤銷權限。 規則描述︰$1
abusefilter-deleted (Tō̤-lâung) (翻譯) 已刪除
abusefilter-desc (Tō̤-lâung) (翻譯) 套用自動啟發式演算法於編輯
abusefilter-diff-backhistory (Tō̤-lâung) (翻譯) 返回過濾器歷史
abusefilter-diff-info (Tō̤-lâung) (翻譯) 基本資訊
abusefilter-diff-invalid (Tō̤-lâung) (翻譯) 無法取得請求的版本
abusefilter-diff-item (Tō̤-lâung) (翻譯) 項目
abusefilter-diff-next (Tō̤-lâung) (翻譯) 較新的變更
abusefilter-diff-pattern (Tō̤-lâung) (翻譯) 過濾器條件
abusefilter-diff-prev (Tō̤-lâung) (翻譯) 較舊的變更
abusefilter-diff-title (Tō̤-lâung) (翻譯) 修訂版本間差異
abusefilter-diff-version (Tō̤-lâung) (翻譯) {{GENDER:$3|由}} $2 於 $1 所編輯的版本
abusefilter-disabled (Tō̤-lâung) (翻譯) 已停用
abusefilter-disallowed (Tō̤-lâung) (翻譯) 此操作已被系統自動識別為有害動作並已禁止。 如果您認為您的操作是有建設性的,請與管理員聯絡,並告知您剛才嘗試進行的事。 與您的操作符合的濫用規則描述為:$1
abusefilter-edit (Tō̤-lâung) (翻譯) 正在編輯防濫用過濾器
abusefilter-edit-action-block (Tō̤-lâung) (翻譯) 禁止該使用者及/或 IP 位址進行編輯
abusefilter-edit-action-blockautopromote (Tō̤-lâung) (翻譯) 撤銷使用者的自動確認狀態
abusefilter-edit-action-degroup (Tō̤-lâung) (翻譯) 從所有已授權的群組中移除該使用者
abusefilter-edit-action-disallow (Tō̤-lâung) (翻譯) 禁止使用者進行可疑動作
abusefilter-edit-action-rangeblock (Tō̤-lâung) (翻譯) 封鎖使用者來源位置的對應子網段區間。
abusefilter-edit-action-tag (Tō̤-lâung) (翻譯) 標記該編輯需要進一步審查
abusefilter-edit-action-throttle (Tō̤-lâung) (翻譯) 僅在使用者超過頻率限制後觸發動作
Tàu hiĕkSèng 1 hiĕk 1 hiĕkMuōi hiĕk