Hiê-tūng siĕu-sék

跳至導覽 跳至搜尋

Cī tiŏng dăng-dăng sê MediaWiki miàng-kŭng-găng â̤ ciĕ-tì gì hiê-tūng siĕu-sék.

篩選
依修改狀況搜尋:    
Tàu hiĕkSèng 1 hiĕk 1 hiĕkMuōi hiĕk
Miàng Nguòng-sṳ̄ gì ùng-cê
Hiêng-sì gì ùng-cê
1movedto2Tō̤-lâung) (翻譯 moved [[$1]] to [[$2]]
[[$1]] iè gáu [[$2]]
1movedto2_redirTō̤-lâung) (翻譯 moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
[[$1]] dṳ̀ng-sĭng dêng-hióng gáu [[$2]]
3dTō̤-lâung) (翻譯 3d
3d-badge-textTō̤-lâung) (翻譯 3D
3d-descTō̤-lâung) (翻譯 支援3d文件格式
3d-nopatentTō̤-lâung) (翻譯 未選擇
3d-patentTō̤-lâung) (翻譯 專利權限:
3d-patentsTō̤-lâung) (翻譯 -
3d-thumb-placeholderTō̤-lâung) (翻譯 縮圖載入中...
aboutTō̤-lâung) (翻譯 關於
Guăng-ṳ̀
aboutpageTō̤-lâung) (翻譯 Project:Guăng-ṳ̀
Wikipedia
aboutsiteTō̤-lâung) (翻譯 Guăng-ṳ̀ {{SITENAME}}
abusefilterTō̤-lâung) (翻譯 防濫用過濾器設定
abusefilter-accountreservedTō̤-lâung) (翻譯 此帳號名稱已保留給防濫用過濾器使用。
abusefilter-action-blockTō̤-lâung) (翻譯 封鎖
abusefilter-action-blockautopromoteTō̤-lâung) (翻譯 撤銷自動確認
abusefilter-action-degroupTō̤-lâung) (翻譯 從使用者群組中移除
abusefilter-action-disallowTō̤-lâung) (翻譯 禁止
abusefilter-action-rangeblockTō̤-lâung) (翻譯 範圍封鎖
abusefilter-action-tagTō̤-lâung) (翻譯 標籤
abusefilter-action-throttleTō̤-lâung) (翻譯 門檻值
abusefilter-action-warnTō̤-lâung) (翻譯 警告
abusefilter-autopromote-blockedTō̤-lâung) (翻譯 此操作已被系統自動識別為有害動作並已禁止。 基於安全性考量,部份例行授予已建立帳號的權限將暫時從您的帳號上撤回。 與您的操作符合的濫用規則描述為:$1
abusefilter-block-anonTō̤-lâung) (翻譯 封鎖匿名使用者
abusefilter-block-talkTō̤-lâung) (翻譯 已封鎖對話頁
abusefilter-block-userTō̤-lâung) (翻譯 封鎖已註冊使用者
abusefilter-blocked-displayTō̤-lâung) (翻譯 此操作已被系統自動識別為有害動作, 系統已阻止您執行此操作。 為了保護 {{SITENAME}},您的帳號及所有其相關的 IP 位址皆會被封鎖,不允許編輯。 如果這是系統誤判,請聯絡管理員。 與您的操作符合的濫用規則描述為:$1
abusefilter-blockerTō̤-lâung) (翻譯 防濫用過濾器
abusefilter-blockreasonTō̤-lâung) (翻譯 已由防濫用過濾器自動封鎖。 符合的規則描述為︰$1
abusefilter-changeslist-examineTō̤-lâung) (翻譯 檢查
abusefilter-degroupedTō̤-lâung) (翻譯 系統已自動將您的操作識別為有害動作。 因此已禁止此操作。另外,由於您的帳號疑似遭到盜用,您的所有權限均已取消。 如果您認為這是系統誤判,請附上此操作的解釋並聯繫行政員,這樣或許能取回權限。 與您的操作符合的濫用規則描述為:$1
abusefilter-degroupreasonTō̤-lâung) (翻譯 已由防濫用過濾器自動撤銷權限。 規則描述︰$1
abusefilter-deletedTō̤-lâung) (翻譯 已刪除
abusefilter-descTō̤-lâung) (翻譯 套用自動啟發式演算法於編輯
abusefilter-diff-backhistoryTō̤-lâung) (翻譯 返回過濾器歷史
abusefilter-diff-infoTō̤-lâung) (翻譯 基本資訊
abusefilter-diff-invalidTō̤-lâung) (翻譯 無法取得請求的版本
abusefilter-diff-itemTō̤-lâung) (翻譯 項目
abusefilter-diff-nextTō̤-lâung) (翻譯 較新的變更
abusefilter-diff-patternTō̤-lâung) (翻譯 過濾器條件
abusefilter-diff-prevTō̤-lâung) (翻譯 較舊的變更
abusefilter-diff-titleTō̤-lâung) (翻譯 修訂版本間差異
abusefilter-diff-versionTō̤-lâung) (翻譯 {{GENDER:$3|由}} $2 於 $1 所編輯的版本
abusefilter-disabledTō̤-lâung) (翻譯 已停用
abusefilter-disallowedTō̤-lâung) (翻譯 此操作已被系統自動識別為有害動作並已禁止。 如果您認為您的操作是有建設性的,請與管理員聯絡,並告知您剛才嘗試進行的事。 與您的操作符合的濫用規則描述為:$1
abusefilter-editTō̤-lâung) (翻譯 正在編輯防濫用過濾器
abusefilter-edit-action-blockTō̤-lâung) (翻譯 禁止該使用者及/或 IP 位址進行編輯
abusefilter-edit-action-blockautopromoteTō̤-lâung) (翻譯 撤銷使用者的自動確認狀態
abusefilter-edit-action-blocktalkTō̤-lâung) (翻譯 阻止用戶和/或 IP 位址在封禁期間編輯自己的對話頁
abusefilter-edit-action-degroupTō̤-lâung) (翻譯 從所有已授權的群組中移除該使用者
Tàu hiĕkSèng 1 hiĕk 1 hiĕkMuōi hiĕk