Wikipedia:Mò̤ hô-cáik sĭng-mìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

/* Mò̤ bō̤-céng cĭng-sĭk-séng */ About Aol specific gameing language governing

Mò̤ céng-sék gì sīng-hŏk[Gāi nguòng-mā]

Nē̤ng-gă â̤ gēng-sōng siŏh piĕ gŏ̤ cék-liông gì ùng-ciŏng, bêng-chiā â̤ huă-huă-nióh kĕk Cī-bŏng gì gāi-biéng gâe̤ng Sĭng hiĕk lì gáng-sê dék sĭng gì biéng-huá. Dáng-sê, Wikipedia mò̤ giĕ-diâng êng-hò̤ nè̤ng ô sīng-hŏk ùng-ciŏng gì huák-lŭk cáik-êng.