Cī-bŏng gì gāi-biéng

Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

敆維基茲頁跟蹤這般其改變。

Găk cī hiĕk dŭi-sùi wiki cī-bŏng dék sĭng gì gāi-biéng.


  • Ciō-iéu hiĕk-miêng: 3656 piĕng
  • Duâi nâung siŭ-gāi: 49382 ciáh
  • Sū-iū hiĕk-miêng: 8631 ciáh
  • Sū-iū dáung-áng: 35 ciáh
  • Ê̤ṳng-hô̤: 10191 nè̤ng
  • Guāng-lī-uòng: 3 nè̤ng
  • Guăng-lièu: 1 nè̤ng
  • Gĭ-ké-nè̤ng: 31 ciáh

Cī-bŏng gāi-biéng gì sōng-hâung
說明:
!
$1 - sĭng hiĕk
~
$1 - guó-éu siŭ-gāi
^
$1 - gĭ-ké-nè̤ng
Wikidata 編輯
(±123)
彼頁改了;精差的位元組
Hiēng-sê 1 | 3 | 7 | 14 | 30 gĕ̤ng ī-nô̤i dék sĭng gì 50 | 100 | 250 | 500 hâung gāi-biéng
藏起來 guó-éu siŭ-gāi | gĭ-ké-nè̤ng | 藏起來 mò̤-miàng ê̤ṳng-hô | 藏起來 láuk-diē ê̤ṳng-hô | 藏起來 nguāi gì siŭ-gāi | 顯示 頁面分類 | Wikidata

Hiēng-sê iù 2016 nièng 2 nguŏk 10 hô̤ (B3) 04:39 kăi-sṳ̄ gì sĭng gāi-biéng
   

2016 nièng 2 nguŏk 10 hô̤ (Bái-săng)

2016 nièng 2 nguŏk 9 hô̤ (Bái-nê)

2016 nièng 2 nguŏk 8 hô̤ (Bái-ék)

2016 nièng 2 nguŏk 7 hô̤ (Lā̤-bái)

2016 nièng 2 nguŏk 6 hô̤ (Bái-lĕ̤k)

2016 nièng 2 nguŏk 5 hô̤ (Bái-ngô)

2016 nièng 2 nguŏk 3 hô̤ (Bái-săng)