Cī-bŏng gì gāi-biéng

Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

敆維基茲頁跟蹤這般其改變。

Găk cī hiĕk dŭi-sùi wiki cī-bŏng dék sĭng gì gāi-biéng.


  • Ciō-iéu hiĕk-miêng: 4036 piĕng
  • Duâi nâung siŭ-gāi: 51134 ciáh
  • Sū-iū hiĕk-miêng: 9147 ciáh
  • Sū-iū dáung-áng: 2 ciáh
  • Ê̤ṳng-hô̤: 10954 nè̤ng
  • Guāng-lī-uòng: 3 nè̤ng
  • Guăng-lièu: 2 nè̤ng
  • Gĭ-ké-nè̤ng: 31 ciáh

Cī-bŏng gāi-biéng gì sōng-hâung
Ké-soeh:
!
$1 - sĭng hiĕk
~
$1 - guó-éu siŭ-gāi
^
$1 - gĭ-ké-nè̤ng
D
Wikidata siu-kái
(±123)
Hit ia̍h kái liáu; cheng-chha ê ūi-goân-cho͘
Hiēng-sê 1 | 3 | 7 | 14 | 30 gĕ̤ng ī-nô̤i dék sĭng gì 50 | 100 | 250 | 500 hâung gāi-biéng
am guó-éu siŭ-gāi | hiàn gĭ-ké-nè̤ng | am mò̤-miàng ê̤ṳng-hô | am láuk-diē ê̤ṳng-hô | am nguāi gì siŭ-gāi | 顯示 頁面分類 | hiàn Wikidata

Hiēng-sê iù 2016 nièng 10 nguŏk 25 hô̤ (B2) 06:39 kăi-sṳ̄ gì sĭng gāi-biéng
   

2016 nièng 10 nguŏk 24 hô̤ (Bái-ék)

2016 nièng 10 nguŏk 23 hô̤ (Lā̤-bái)

2016 nièng 10 nguŏk 20 hô̤ (Bái-sé)

2016 nièng 10 nguŏk 19 hô̤ (Bái-săng)

2016 nièng 10 nguŏk 18 hô̤ (Bái-nê)