Cī-bŏng gì gāi-biéng

跳至導覽 跳至搜尋

敆維基茲頁跟蹤兹般其改變。

Cī-bŏng gāi-biéng gì sōng-hâung Hiēng-sê 1 | 3 | 7 | 14 | 30 gĕ̤ng ī-nô̤i dék sĭng gì 50 | 100 | 250 | 500 hâung gāi-biéng

Iēng láuk-diē ê̤ṳng-hô | Iēng mò̤-miàng ê̤ṳng-hô | Iēng nguāi gì siŭ-gāi | Hiêng gĭ-ké-nè̤ng | Iēng guó-éu siŭ-gāi | 顯示 頁面分類 | Hiêng Wikidata
Hiēng-sê iù 2020 nièng 10 nguŏk 23 hô̤ (B5) 04:15 kăi-sṳ̄ gì sĭng gāi-biéng
   
Gāng-siā liĕk-biēu:
Wikidata siŭ-gāi
!
$1 - sĭng hiĕk
~
$1 - guó-éu siŭ-gāi
^
$1 - gĭ-ké-nè̤ng
(±123)
Cī-bĭh hiĕk-miêng gāi-biéng gì cê-ciék duâi-nâung

2020 nièng 10 nguŏk 23 hô̤ (Bái-ngô)

2020 nièng 10 nguŏk 22 hô̤ (Buái-sé)

2020 nièng 10 nguŏk 21 hô̤ (Buái-săng)

2020 nièng 10 nguŏk 20 hô̤ (Bái-nê)

2020 nièng 10 nguŏk 19 hô̤ (Bái-ék)

2020 nièng 10 nguŏk 18 hô̤ (Lā̤-bái)