Wikipedia:Duâi chéu â

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Duai-cheu-a.JPG

Huăng-ngìng Sĕk-ék hiŏng-chĭng lì Duâi chéu â păng-gōng! Cŭ-uái sê nē̤ng-gă tō̤-lâung gâe̤ng Bàng-uâ Wikipedia gì dâi-gié ô-găng-guó gì dê-huŏng. Găk cŭ-uái, nâ sê nṳ̄ â̤ báik gōng Bàng-uâ gì uâ, có̤i hō̤ kĕk Bàng-uâ lì gōng. Gó ô, kī-dâe̤ng dâi-gă-nè̤ng găk huák-ngiòng gì sèng-âu gé lā̤ sāi "--~~~~" chiĕng-cê.

歡迎十邑鄉親來大樹下攀講!嚽塊是儂家討論共平話維基百科其事計有干過其地方。敆嚽塊,儷是汝會仈講平話其話,最好挈平話來講。固有,起動大家儂敆發言其辰候記𡅏使「--~~~~」簽字。

Kŭi sĭng uâ-tàu/開新話頭

外國國家名字其福州話名字翻譯問题[Gāi nguòng-mā]

罕見其外國國家名字其福州話名字著叫什乇?(稠見其名字無必要討論了)譬如講 Antigua and Barbuda ,聯合國官方中文名是簡體中文「安提瓜和巴布达」,轉成繁體中文是「安提瓜和巴布達」,香港就是總款寫,但是臺灣也価媒體叫做「安地卡及巴布達」。再加福州話一般無講「和」,是講「共」,故此講是伓是著寫「安提瓜巴布達」?但是若按福州話處理也有問題,就是音譯使伓使改成福州話音譯「安提瓜共巴不大」,但是總款不利統一名稱,也有儂看𣍐會意。故此到底著蔣做?

 • 甲、使國家其聯合國官方中文名直接轉繁體——安提瓜和巴布達
 • 乙、使臺灣媒體平常使其名稱——安地卡及巴布達
 • 丙、根據國家其聯合國官方中文名,音譯部分直接轉繁體,意譯部分翻譯成福州話——安提瓜巴布達
 • 丁、完全使福州話重新翻譯——安提瓜共巴不大、馬剌加

起動大家儂來討論蜀下。謝謝! --Yejianfei (對話) 2017 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (LB) 10:57 (UTC)

我其意見是,音譯著按福州話其讀音,意譯著按福州話其意義。比如講馬剌加就共普通話勿會蜀樣。固有蜀點,我聽儂講海外其福州儂有對當地地名其習慣叫法,比如長島號𡅏long-a-lang,是英語其音譯,總款其福州話翻譯也可以考慮儷。若卜挃漢字,就按long-a-lang討讀音對應其漢字去寫就會使了。當然著說明嚽是維基自家定其漢字寫法,伓是通行其。以後翻譯其事如果罔做罔儕,學新華社做音譯用字規範也會使。--Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (LB) 14:48 (UTC)

罔講罔聽,「和」總款其詞,文言維基是意譯其,作東亞共通其「及」。--Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (LB) 14:51 (UTC)
固有蜀萆事實,讓蜀隻福州儂講自家去外國底呢客佻,若定著講平話,不使普通話講國名地名,儂應該會使福州話其音讀普通話其地名用字。故此講是伓是福州話「強讀」普通話地名其讀音,也應該敆維基記錄儷?我罔講。--Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (LB) 14:58 (UTC)
A rule of thumb is, if a name can be found in the Foochow Bible or any of the formally published dictionaries, then use the translated form. For example, Greece is translated as Hĭ-lé-nà̤ (希利尼) in the old days and Hĭ-lăk (希臘) nowadays, so both terms are okay. But for other less-known names like "Antigua and Barbuda", using the original Western language should be okay. In light of this rule, England should be changed to Ĭng-gáik-làng, etc.
However, an exception to this is the Japanese, Korean, and Vietnamese names that also use Chinese characters. Translated names according to Min Dong should be preferred. Therefore Akihito (明仁) should be Mìng-ìng, etc. --GnuDoyng (對話) 2017 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (LB) 15:36 (UTC)
Of course we are talking about less-known names. As for frequently used names, just copy what my neighbours usually call it. --Yejianfei (對話) 2017 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (LB) 17:32 (UTC)


--Yejianfei (對話) 2017 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (LB) 18:04 (UTC)

No, I totally disagree with using the original foreign spelling / pronunciation of names from the Sinosphere. It's so alien, so weird, so unnatural. To be honest I don't think any of the Foochow speakers, yourself included, will actually use "Abe Shinzō" instead of "Ăng-buôi Céng-săng" to refer to the current Japanese PM in their everyday speech. But since it's not a major black-or-white issue, I'll just turn a blind eye. --GnuDoyng (對話) 2017 nièng 9 nguŏk 25 hô̤ (B1) 05:03 (UTC)
Oh I may have misunderstood your meaning. I was talking about Foochow Romanized, not the Chinese characters. --GnuDoyng (對話) 2017 nièng 9 nguŏk 25 hô̤ (B1) 05:06 (UTC)
OK, let me modify the description a little bit to make it clearer that it is talking about "Chinese characters". --Yejianfei (對話) 2017 nièng 9 nguŏk 25 hô̤ (B1) 06:19 (UTC)

All right. Please go ahead and disregard my comments. I'm not at all interested in writing Foochow characters. --GnuDoyng (對話) 2017 nièng 9 nguŏk 25 hô̤ (B1) 06:26 (UTC)

備案:按普通話倛漢字翻譯寫倛條目:波斯尼亞共黑塞哥維那。發現總款倛條目可以放茲邊,如果卜改以後好改。--Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 10 nguŏk 9 hô̤ (B1) 13:05 (UTC)

固未翻譯其所在 / Gó muôi huăng-ĭk gì sū-câi[Gāi nguòng-mā]

 • 瀏覽文件信息其頁面,比如講:文件:Sherman-korea.jpg
  • 預覽區域懸頂其框框
   • tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng
    • 也就是書面普通話百科其:全域文件用途
  • 預覽區域下底嫩字
   • Seng khoàⁿ chiàm-liōng
    • 本预览的尺寸
   • Kî-thaⁿ--ê kái-sek-tō͘
    • 其他分辨率
  • 下蜀桁
   • 原本的檔案 ‎ (740 × 601 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 79 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg)
  • 下底按鈕文字
   • Īng muî-thé kiám-sī-khì lâi khoàⁿ
  • 介覷下蜀行
   • Chit--ê Wikimedia Commons--ê tóng-àn ū khó-lêng hō͘ kî-thaⁿ--ê choan-àn ēng tio̍h. Chia sī chit--ê tóng-àn i--ê soat-bêng.
  • 遘Lièng-giék之後許蜀章節
   • tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng
    • 嚽是章節其名字,固無翻譯
   • Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:
    • 嚽是下蜀桁文字
  • Nguòng-só-gé̤ṳ章節其描述文字
   • 這个檔案有伊的資訊,可能是相機抑掃描機用的。 若改過這个檔案,資訊就無完全對著。
   • hian-si iu-chiat
 • 瀏覽本地文件其時候,比如講:File:Commonwealth Flag.svg
  • 你袂使換掉个檔案
 • 分類頁面,比如講:
  • (1 分類, 10 ia̍h)
   • 電腦看其時候,鼠標停者文字懸頂,會出現框框。框框裏勢其文字也ng-是福州話。
 • 編輯標籤(使手機或者電腦覷都會看見)
  • (piau-chhiam: 用手機改, tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê)

復發現什乇固未翻譯,直直加就會使。做好蜀項就√蜀下。--Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 10 nguŏk 9 hô̤ (B1) 14:25 (UTC)

(:)回應好了,我敆租塊改好了 [1] ,不過固需要等儂複核通過之後才會使正確顯示。 --Yejianfei (對話) 2017 nièng 10 nguŏk 10 hô̤ (B2) 07:13 (UTC)
 • 清除緩存
  • Ōaⁿ-sin chit ia̍h
  • Kā chit ia̍h ê cache piàⁿ tiāu?
  • 清除頁面會清除快取紀錄並強制顯示最近的頁面修訂。
 • 看模板其頁面
  • 左邊其欄
   • Ìn-soat/su-chhut
   • Chò PDF táuⁿ-ló͘

乍發現。--Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 10 nguŏk 10 hô̤ (B2) 13:33 (UTC)

ESEAP Conference 2018[Gāi nguòng-mā]

Hello Min Dong Wikipedians, we would like to inform you that we propose the conference grants for our region, East, Southeast Asia and Pacific. It's including your region too. If you would like to involve more please join in our conference grants talk page and fill our survey too.--Beeyan (對話) 2017 nièng 10 nguŏk 17 hô̤ (B2) 08:26 (UTC)

这个维基亚太会议有没有人想参加的?2018年5月25至27日,位于印尼国巴厘岛。--Yejianfei (對話) 2017 nièng 10 nguŏk 19 hô̤ (B4) 02:20 (UTC)

平話維基其界面文字分漢字共羅馬字會使𣍐? / Bâng-uâ Wiki gì gái-méng ùng-cê buŏng Háng-cê gâe̤ng Lò̤-mā-cê â̤-sāi mâ̤?[Gāi nguòng-mā]

福州話維基百科倛界面文字無分漢字共羅馬字,都混蜀堆去寫了。但是寫福州話倛儂啊,有倛愛寫羅馬字,有倛愛漢字。界面文字混蜀堆去,寫漢字倛就𣍐會意羅馬字講了什乇,復𣍐歡喜屏幕都是羅馬字;愛羅馬字倛看見界面乞漢字佔去也𣍐歡喜。復加同蜀萆網頁裏勢,復有羅馬字復有漢字,也𣍐好看。無分漢字共羅馬字,大家都𣍐爽快。𣍐爽快倛事計,快勢去做嚕?Yejianfei講,界面翻譯可以分漢字共羅馬字,翻譯放𣍐蜀樣倛所在𡅏,總款愛漢字倛使漢字版本,愛羅馬字倛看羅馬字版本。界面文字雖然分了版本,但網站無分,固是齊去乞平話維基做貢獻。大家儂見覺總款何如?有什乇意見,歡迎敆租塊講。

注意:租塊討論界面文字,共條目寫什乇漢字羅馬字無關係。

Hók-ciŭ-uâ Wikipedia gì gái-méng ùng-cê mò̤ buŏng Háng-cê gâe̤ng Lò̤-mā-cê, dŭ hông siŏh dŏi kó̤ siā lāu. Dáng-sê siā Hók-ciŭ-uâ gì nè̤ng ā, ô gì óṳ ó̤i siā Lò̤-mā-cê, ô gì ó̤i Háng-cê. Gái-méng ùng-cê hông siŏh dŏi kó̤, siā Háng-cê gì cêu mâ̤ huòi-é Lò̤-mā-cê gōng lāu sié-nó̤h, bô mâ̤ huăng-hī bìng-mŏk dŭ-sê Lò̤-mā-cê; ó̤i Lò̤-mā-cê gì káng-giéng gái-méng ké̤ṳk Háng-cê ciéng kó̤ iâ mâ̤ huăng-hī. Bô-gă dùng siŏh bĭh uōng-hiĕk diē-sié, bô ô Lò̤-mā-cê bô ô Háng-cê, iâ mâ̤ hō̤ káng. Mò̤ buŏng Háng-cê gâe̤ng Lò̤-mā-cê, dài-gă dŭ mâ̤ sōng-kuái. Mâ̤ sōng-kuái gì dâi-gé, ká̤-sié kó̤ có̤ lū? Yejianfei gōng, gái-méng huăng-ĭk kō̤-ī buŏng Háng-cê gâe̤ng Lò̤-mā-cê, huăng-ĭk bóng mâ̤ siŏh-iông gì sū-câi lā̤, ciŏng-uâng ó̤i Háng-cê gì sāi Háng-cê bāng-buōng, ó̤i Lò̤-mā-cê gì káng Lò̤-mā-cê bāng-buōng. Gái-méng ùng-cê chŭi-iòng buŏng lāu bāng-buōng, dáng uōng-câng mò̤ buŏng, gó sê cà̤ kó̤ ké̤ṳk Bâng-uâ Wiki có̤ góng-hióng. Dài-gă-nè̤ng giéng-gáe̤k ciŏng-uâng hò̤-ṳ̀? Ô sié-nó̤h é-giéng, huăng-ngìng găk cŭ-uái gōng.

Cé̤ṳ-é: Cŭ-uái tō̤-lâung gái-méng ùng-cê, gâe̤ng dèu-mŭk siā sié-nó̤h Háng-cê Lò̤-mā-cê mò̤ guăng-hiê.

 1. (+)支持--Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 11 nguŏk 2 hô̤ (B4) 10:37 (UTC)
 2. (+)支持--Ztl8702 (對話) 2017 nièng 11 nguŏk 2 hô̤ (B4) 13:40 (UTC)
 3. (+)支持--Cyclohexane233 2017 nièng 11 nguŏk 2 hô̤ (B4) 14:20 (UTC)
 4. (+)支持--GnuDoyng (對話) 2017 nièng 11 nguŏk 2 hô̤ (B4) 20:54 (UTC)
 5. (+)支持--Yejianfei (對話) 2017 nièng 11 nguŏk 3 hô̤ (B5) 01:14 (UTC)“愛”其羅馬字寫做ó̤i。--GnuDoyng (對話) 2017 nièng 11 nguŏk 2 hô̤ (B4) 20:54 (UTC)
Nguāi dâng kó̤, siâ-siâ nṳ̄. 我綻去,謝謝汝。--Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 11 nguŏk 3 hô̤ (B5) 04:14 (UTC)

推薦三坊七巷做質量霧裡去其條目[Gāi nguòng-mā]

如題。Săng-huŏng-chék-háe̤ng已經是「質量霧裡去」,現在漢字版本按平話字其寫完去了,漢字版本應該也可以加蜀下「質量霧裡去」倛標記吧。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2017 nièng 12 nguŏk 15 hô̤ (B5) 16:27 (UTC)

完成--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2017 nièng 12 nguŏk 17 hô̤ (LB) 15:14 (UTC)

閩東語維基新聞成立了,大家儂快來寫[Gāi nguòng-mā]

點擊 閩東語維基新聞 ,大家儂開始寫維基新聞啊!--Yejianfei (對話) 2017 nièng 12 nguŏk 20 hô̤ (B3) 08:39 (UTC)

現在固是孵化器項目,歡迎大家寫新聞,總款有希望變成正式網站。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2017 nièng 12 nguŏk 20 hô̤ (B3) 15:02 (UTC)

關於知乎上的討論[Gāi nguòng-mā]

有儂著知乎上提出蜀萆問蔣蔣評價閩東語維基百科? 大家儂有興趣會使去看蜀看。

@Cyclohexane233:已經發表蜀萆回答,我看伊回答也算真好。

--Yejianfei (對話) 2018 nièng 1 nguŏk 3 hô̤ (B3) 18:56 (UTC)