Wikipedia:Duâi chéu â

Lài-nguòng: Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Duai-cheu-a.JPG

Huăng-ngìng Sĕk-ék hiŏng-chĭng lì Duâi chéu â păng-gōng! Cŭ-uái sê nē̤ng-gă tō̤-lâung gâe̤ng Bàng-uâ Wikipedia gì dâi-gié ô-găng-guó gì dê-huŏng. Găk cŭ-uái, nâ sê nṳ̄ â̤ báik gōng Bàng-uâ gì uâ, có̤i hō̤ kĕk Bàng-uâ lì gōng. Gó ô, kī-dâe̤ng dâi-gă-nè̤ng găk huák-ngiòng gì sèng-âu gé lā̤ sāi "--~~~~" chiĕng-cê.

歡迎十邑鄉親來大樹下攀講!嚽塊是儂家討論共平話維基百科其事計有干過其地方。敆嚽塊,儷是汝會仈講平話其話,最好挈平話來講。固有,起動大家儂敆發言其辰候記𡅏使「--~~~~」簽字。

Kŭi sĭng uâ-tàu/開新話頭

外國國家名字其福州話名字翻譯問题[Gāi nguòng-mā]

罕見其外國國家名字其福州話名字著叫什乇?(稠見其名字無必要討論了)譬如講 Antigua and Barbuda ,聯合國官方中文名是簡體中文「安提瓜和巴布达」,轉成繁體中文是「安提瓜和巴布達」,香港就是總款寫,但是臺灣也価媒體叫做「安地卡及巴布達」。再加福州話一般無講「和」,是講「共」,故此講是伓是著寫「安提瓜巴布達」?但是若按福州話處理也有問題,就是音譯使伓使改成福州話音譯「安提瓜共巴不大」,但是總款不利統一名稱,也有儂看𣍐會意。故此到底著蔣做?

 • 甲、使國家其聯合國官方中文名直接轉繁體——安提瓜和巴布達
 • 乙、使臺灣媒體平常使其名稱——安地卡及巴布達
 • 丙、根據國家其聯合國官方中文名,音譯部分直接轉繁體,意譯部分翻譯成福州話——安提瓜巴布達
 • 丁、完全使福州話重新翻譯——安提瓜共巴不大、馬剌加

起動大家儂來討論蜀下。謝謝! --Yejianfei (對話) 2017 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (LB) 10:57 (UTC)

我其意見是,音譯著按福州話其讀音,意譯著按福州話其意義。比如講馬剌加就共普通話勿會蜀樣。固有蜀點,我聽儂講海外其福州儂有對當地地名其習慣叫法,比如長島號𡅏long-a-lang,是英語其音譯,總款其福州話翻譯也可以考慮儷。若卜挃漢字,就按long-a-lang討讀音對應其漢字去寫就會使了。當然著說明嚽是維基自家定其漢字寫法,伓是通行其。以後翻譯其事如果罔做罔儕,學新華社做音譯用字規範也會使。--Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (LB) 14:48 (UTC)

罔講罔聽,「和」總款其詞,文言維基是意譯其,作東亞共通其「及」。--Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (LB) 14:51 (UTC)
固有蜀萆事實,讓蜀隻福州儂講自家去外國底呢客佻,若定著講平話,不使普通話講國名地名,儂應該會使福州話其音讀普通話其地名用字。故此講是伓是福州話「強讀」普通話地名其讀音,也應該敆維基記錄儷?我罔講。--Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (LB) 14:58 (UTC)
A rule of thumb is, if a name can be found in the Foochow Bible or any of the formally published dictionaries, then use the translated form. For example, Greece is translated as Hĭ-lé-nà̤ (希利尼) in the old days and Hĭ-lăk (希臘) nowadays, so both terms are okay. But for other less-known names like "Antigua and Barbuda", using the original Western language should be okay. In light of this rule, England should be changed to Ĭng-gáik-làng, etc.
However, an exception to this is the Japanese, Korean, and Vietnamese names that also use Chinese characters. Translated names according to Min Dong should be preferred. Therefore Akihito (明仁) should be Mìng-ìng, etc. --GnuDoyng (對話) 2017 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (LB) 15:36 (UTC)
Of course we are talking about less-known names. As for frequently used names, just copy what my neighbours usually call it. --Yejianfei (對話) 2017 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (LB) 17:32 (UTC)


--Yejianfei (對話) 2017 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (LB) 18:04 (UTC)

No, I totally disagree with using the original foreign spelling / pronunciation of names from the Sinosphere. It's so alien, so weird, so unnatural. To be honest I don't think any of the Foochow speakers, yourself included, will actually use "Abe Shinzō" instead of "Ăng-buôi Céng-săng" to refer to the current Japanese PM in their everyday speech. But since it's not a major black-or-white issue, I'll just turn a blind eye. --GnuDoyng (對話) 2017 nièng 9 nguŏk 25 hô̤ (B1) 05:03 (UTC)
Oh I may have misunderstood your meaning. I was talking about Foochow Romanized, not the Chinese characters. --GnuDoyng (對話) 2017 nièng 9 nguŏk 25 hô̤ (B1) 05:06 (UTC)
OK, let me modify the description a little bit to make it clearer that it is talking about "Chinese characters". --Yejianfei (對話) 2017 nièng 9 nguŏk 25 hô̤ (B1) 06:19 (UTC)

All right. Please go ahead and disregard my comments. I'm not at all interested in writing Foochow characters. --GnuDoyng (對話) 2017 nièng 9 nguŏk 25 hô̤ (B1) 06:26 (UTC)

備案:按普通話倛漢字翻譯寫倛條目:波斯尼亞共黑塞哥維那。發現總款倛條目可以放茲邊,如果卜改以後好改。--Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 10 nguŏk 9 hô̤ (B1) 13:05 (UTC)

固未翻譯其所在 / Gó muôi huăng-ĭk gì sū-câi[Gāi nguòng-mā]

 • 瀏覽文件信息其頁面,比如講:文件:Sherman-korea.jpg
  • 預覽區域懸頂其框框
   • tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng
    • 也就是書面普通話百科其:全域文件用途
  • 預覽區域下底嫩字
   • Seng khoàⁿ chiàm-liōng
    • 本预览的尺寸
   • Kî-thaⁿ--ê kái-sek-tō͘
    • 其他分辨率
  • 下蜀桁
   • 原本的檔案 ‎ (740 × 601 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 79 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg)
  • 下底按鈕文字
   • Īng muî-thé kiám-sī-khì lâi khoàⁿ
  • 介覷下蜀行
   • Chit--ê Wikimedia Commons--ê tóng-àn ū khó-lêng hō͘ kî-thaⁿ--ê choan-àn ēng tio̍h. Chia sī chit--ê tóng-àn i--ê soat-bêng.
  • 遘Lièng-giék之後許蜀章節
   • tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng
    • 嚽是章節其名字,固無翻譯
   • Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:
    • 嚽是下蜀桁文字
  • Nguòng-só-gé̤ṳ章節其描述文字
   • 這个檔案有伊的資訊,可能是相機抑掃描機用的。 若改過這个檔案,資訊就無完全對著。
   • hian-si iu-chiat
 • 瀏覽本地文件其時候,比如講:File:Commonwealth Flag.svg
  • 你袂使換掉个檔案
 • 分類頁面,比如講:
  • (1 分類, 10 ia̍h)
   • 電腦看其時候,鼠標停者文字懸頂,會出現框框。框框裏勢其文字也ng-是福州話。
 • 編輯標籤(使手機或者電腦覷都會看見)
  • (piau-chhiam: 用手機改, tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê)

復發現什乇固未翻譯,直直加就會使。做好蜀項就√蜀下。--Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 10 nguŏk 9 hô̤ (B1) 14:25 (UTC)

(:)回應好了,我敆租塊改好了 [1] ,不過固需要等儂複核通過之後才會使正確顯示。 --Yejianfei (對話) 2017 nièng 10 nguŏk 10 hô̤ (B2) 07:13 (UTC)
 • 清除緩存
  • Ōaⁿ-sin chit ia̍h
  • Kā chit ia̍h ê cache piàⁿ tiāu?
  • 清除頁面會清除快取紀錄並強制顯示最近的頁面修訂。
 • 看模板其頁面
  • 左邊其欄
   • Ìn-soat/su-chhut
   • Chò PDF táuⁿ-ló͘

乍發現。--Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 10 nguŏk 10 hô̤ (B2) 13:33 (UTC)

ESEAP Conference 2018[Gāi nguòng-mā]

Hello Min Dong Wikipedians, we would like to inform you that we propose the conference grants for our region, East, Southeast Asia and Pacific. It's including your region too. If you would like to involve more please join in our conference grants talk page and fill our survey too.--Beeyan (對話) 2017 nièng 10 nguŏk 17 hô̤ (B2) 08:26 (UTC)

这个维基亚太会议有没有人想参加的?2018年5月25至27日,位于印尼国巴厘岛。--Yejianfei (對話) 2017 nièng 10 nguŏk 19 hô̤ (B4) 02:20 (UTC)

平話維基其界面文字分漢字共羅馬字會使𣍐? / Bâng-uâ Wiki gì gái-méng ùng-cê buŏng Háng-cê gâe̤ng Lò̤-mā-cê â̤-sāi mâ̤?[Gāi nguòng-mā]

福州話維基百科倛界面文字無分漢字共羅馬字,都混蜀堆去寫了。但是寫福州話倛儂啊,有倛愛寫羅馬字,有倛愛漢字。界面文字混蜀堆去,寫漢字倛就𣍐會意羅馬字講了什乇,復𣍐歡喜屏幕都是羅馬字;愛羅馬字倛看見界面乞漢字佔去也𣍐歡喜。復加同蜀萆網頁裏勢,復有羅馬字復有漢字,也𣍐好看。無分漢字共羅馬字,大家都𣍐爽快。𣍐爽快倛事計,快勢去做嚕?Yejianfei講,界面翻譯可以分漢字共羅馬字,翻譯放𣍐蜀樣倛所在𡅏,總款愛漢字倛使漢字版本,愛羅馬字倛看羅馬字版本。界面文字雖然分了版本,但網站無分,固是齊去乞平話維基做貢獻。大家儂見覺總款何如?有什乇意見,歡迎敆租塊講。

注意:租塊討論界面文字,共條目寫什乇漢字羅馬字無關係。

Hók-ciŭ-uâ Wikipedia gì gái-méng ùng-cê mò̤ buŏng Háng-cê gâe̤ng Lò̤-mā-cê, dŭ hông siŏh dŏi kó̤ siā lāu. Dáng-sê siā Hók-ciŭ-uâ gì nè̤ng ā, ô gì óṳ ó̤i siā Lò̤-mā-cê, ô gì ó̤i Háng-cê. Gái-méng ùng-cê hông siŏh dŏi kó̤, siā Háng-cê gì cêu mâ̤ huòi-é Lò̤-mā-cê gōng lāu sié-nó̤h, bô mâ̤ huăng-hī bìng-mŏk dŭ-sê Lò̤-mā-cê; ó̤i Lò̤-mā-cê gì káng-giéng gái-méng ké̤ṳk Háng-cê ciéng kó̤ iâ mâ̤ huăng-hī. Bô-gă dùng siŏh bĭh uōng-hiĕk diē-sié, bô ô Lò̤-mā-cê bô ô Háng-cê, iâ mâ̤ hō̤ káng. Mò̤ buŏng Háng-cê gâe̤ng Lò̤-mā-cê, dài-gă dŭ mâ̤ sōng-kuái. Mâ̤ sōng-kuái gì dâi-gé, ká̤-sié kó̤ có̤ lū? Yejianfei gōng, gái-méng huăng-ĭk kō̤-ī buŏng Háng-cê gâe̤ng Lò̤-mā-cê, huăng-ĭk bóng mâ̤ siŏh-iông gì sū-câi lā̤, ciŏng-uâng ó̤i Háng-cê gì sāi Háng-cê bāng-buōng, ó̤i Lò̤-mā-cê gì káng Lò̤-mā-cê bāng-buōng. Gái-méng ùng-cê chŭi-iòng buŏng lāu bāng-buōng, dáng uōng-câng mò̤ buŏng, gó sê cà̤ kó̤ ké̤ṳk Bâng-uâ Wiki có̤ góng-hióng. Dài-gă-nè̤ng giéng-gáe̤k ciŏng-uâng hò̤-ṳ̀? Ô sié-nó̤h é-giéng, huăng-ngìng găk cŭ-uái gōng.

Cé̤ṳ-é: Cŭ-uái tō̤-lâung gái-méng ùng-cê, gâe̤ng dèu-mŭk siā sié-nó̤h Háng-cê Lò̤-mā-cê mò̤ guăng-hiê.

 1. (+)支持--Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 11 nguŏk 2 hô̤ (B4) 10:37 (UTC)
 2. (+)支持--Ztl8702 (對話) 2017 nièng 11 nguŏk 2 hô̤ (B4) 13:40 (UTC)
 3. (+)支持--Cyclohexane233 2017 nièng 11 nguŏk 2 hô̤ (B4) 14:20 (UTC)
 4. (+)支持--GnuDoyng (對話) 2017 nièng 11 nguŏk 2 hô̤ (B4) 20:54 (UTC)
 5. (+)支持--Yejianfei (對話) 2017 nièng 11 nguŏk 3 hô̤ (B5) 01:14 (UTC)“愛”其羅馬字寫做ó̤i。--GnuDoyng (對話) 2017 nièng 11 nguŏk 2 hô̤ (B4) 20:54 (UTC)
Nguāi dâng kó̤, siâ-siâ nṳ̄. 我綻去,謝謝汝。--Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 11 nguŏk 3 hô̤ (B5) 04:14 (UTC)

推薦三坊七巷做質量霧裡去其條目[Gāi nguòng-mā]

如題。Săng-huŏng-chék-háe̤ng已經是「質量霧裡去」,現在漢字版本按平話字其寫完去了,漢字版本應該也可以加蜀下「質量霧裡去」倛標記吧。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2017 nièng 12 nguŏk 15 hô̤ (B5) 16:27 (UTC)

完成--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2017 nièng 12 nguŏk 17 hô̤ (LB) 15:14 (UTC)

閩東語維基新聞成立了,大家儂快來寫[Gāi nguòng-mā]

點擊 閩東語維基新聞 ,大家儂開始寫維基新聞啊!--Yejianfei (對話) 2017 nièng 12 nguŏk 20 hô̤ (B3) 08:39 (UTC)

現在固是孵化器項目,歡迎大家寫新聞,總款有希望變成正式網站。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2017 nièng 12 nguŏk 20 hô̤ (B3) 15:02 (UTC)

關於知乎上的討論[Gāi nguòng-mā]

有儂著知乎上提出蜀萆問蔣蔣評價閩東語維基百科? 大家儂有興趣會使去看蜀看。

@Cyclohexane233:已經發表蜀萆回答,我看伊回答也算真好。

--Yejianfei (對話) 2018 nièng 1 nguŏk 3 hô̤ (B3) 18:56 (UTC)

ESEAP Conference 2018[Gāi nguòng-mā]

各位好,
2018年度ESEAP会议补助申请现已开放!
2018年度ESEAP会议是面向东亚、东南亚和太平洋区域维基媒体社群的地区性会议。本次会议将于2018年5月5日-6日在印度尼西亚巴厘岛举行,这是该区域维基媒体社群的首次区域会议。
全额补助受名额限制,每个国家地区最多两人,您所在国家地区符合申请条件,请参见此页面
多种形式的资料提交也已开放,包括:
 • 研讨会及教程:这些展示重在实用,或是传授某一特定技能,或是完成某项特定任务。时长55分钟,会在适于使用电脑和工作的教室空间进行。
 • 海报:A2大小,分享新闻、社群活动/项目、发表某一想法、提出某一概念或解释某一问题。海报必须上传至维基共享资源并提供适当的授权。
 • 简短展示/经验交流:10到15分钟针对特定议题的展示。
提交资料和补助申请的截止日期为2018年3月15日。如有任何疑问,请联系本人或电邮至eseap@wikimedia.or.id。
祝好,
--Beeyan (對話) 2018 nièng 3 nguŏk 8 hô̤ (B4) 06:30 (UTC) 06:15 (UTC)(粗略翻译:User:Kuailong)

Galicia 15 - 15 Challenge[Gāi nguòng-mā]

Mapa de Galiza con bandeira.svg

Wikipedia:Galicia 15 - 15 Challenge is a public writing competition which will improve improve and translate this list of 15 really important articles into as many languages as possible. Everybody can help in any language to collaborate on writing and/or translating articles related to Galicia. To participate you just need to sign up here. Thank you very much.--Breogan2008 (對話) 2018 nièng 3 nguŏk 12 hô̤ (Buái ék) 13:47 (UTC)

Time to bring embedded maps (‘mapframe’) to most Wikipedias[Gāi nguòng-mā]

CKoerner (WMF) (talk) 2018 nièng 4 nguŏk 24 hô̤ (B2) 21:38 (UTC)

建议将Cola移动遘kō̤-lŏk[Gāi nguòng-mā]

如题。可乐兹萆词已经本土化了。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 5 nguŏk 10 hô̤ (B4) 01:39 (UTC)

Update on page issues on mobile web[Gāi nguòng-mā]

CKoerner (WMF) (talk) 2018 nièng 6 nguŏk 12 hô̤ (B2) 20:58 (UTC)

人名、地名、正字法[Gāi nguòng-mā]

所有人名皆應本地化,即全部需要翻譯,不可保留原文,唯首次出現原文時以括號形式加上原文。 爲長遠計,從現實出發,除傳統譯名加以推廣學習之外(如大辟 David),餘者應多考慮在普通話譯名的基礎上發音,最爲經濟可行。 普通話中常見的縮寫詞,如 NBA,一應保留引入,不必再多翻譯。

所有章泉亂、io/uo 皆應嚴格區分,分了對於不分者無影響,不分對分者有影響。我們做的同時也是在提供標準。 以君主爲例,gŭng-cuō 於不分者仍讀作 gŭng-ciō,分者仍讀作 gŭng-cuō,兩無妨礙。 實際上,幫助不分者區分,有助於設立一種標準,爲後續統一的語文做準備。 強調平話字作用者的話是可以通行十邑,區分是必要的。

--DINGGOR (對話) 2018 nièng 6 nguŏk 14 hô̤ (B4) 06:28 (UTC)

@DINGGOR:關於縮寫詞一條,個人的意見是,即便在官話白話文的場合,拉丁文字縮寫也並非最正式用法,只是便宜之計耳。如果是普通地行文,那麼寫上NBA倒也無妨。只是條目的標題宜從最正式的「國家籃球協會」。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 6 nguŏk 14 hô̤ (B4) 14:45 (UTC)
同意关于泉漳乱的严格区分。对于术语的翻译,建议采用投票的方式表决。--GnuDoyng (對話) 2018 nièng 6 nguŏk 14 hô̤ (B4) 21:30 (UTC)
關於人名地名的在地化持保留意見,聖經中提到的人名地名不用原名,用平話字聖經中的譯名;大部份外來名我更傾向於學越南語和閩南語版本那樣直接使用原名(也可以考慮像英文版那樣附注一個發音重拼,例如詞條en:Arubaen:ASCII等)。專業術語的名詞翻譯,可以考慮跟隨中文版。
能夠符合可供查證這一要求的權威文獻全部來自19世紀末至20世紀初,僅能體現當時的福州話實際發音,而與現代發音存在一定區別。雖然現代有人提出改進建議,但事實上均不符合維基百科方針與指引中可靠來源,便存在有原創研究之嫌疑。io、iong、ioh等的現代讀音雖與差別古代差別迥異,但都存在明顯的對應規律,既然Help:Ciŏng-iông tĕ̤k中提到了,在新的權威的正字法還沒出來之前,我看還是將就著用吧。(閩南語維基也是沿用19世紀的拼寫法,例如Pek-kho-choân-suBêng-tiâuHùi-thêng等拼寫都跟今日大部份閩南語方言實際讀音有差異。可做參照。)
另外事實上實現「平話字通行十邑」是有點困難的,本身平話字創造時候就只是用來表記福州在地的方言,查閱福建省地方志编纂委员会可知即便是同屬於閩東語侯官片,各地用詞有時候也存在較大差異(比如與古田話對比)。--el caballero de los Leones (tō̤ nguāi păng-gōng) 2018 nièng 6 nguŏk 17 hô̤ (LB) 17:16 (UTC)
羅馬字在語音上對十邑鄉親應該是平等的。比如食字的羅馬字表記爲siah,市區已不如此讀,然而包括福清在內許多地方依舊如此讀。十邑所有福州話使用者都可以在當年傳教士定下的羅馬字系統中找到自家鄉音的成體系的映射,這應該就是Ding君指出的溝通十邑的目的吧。至於各地用辭差異,反倒如同兩岸國語的詞彙差異一般,無傷大雅。不過從這一點上看,io、uo的問題似乎也可以透過讀者自己樹立映射的觀念來解決?
關於外來語問題,在下還是建議從福州話角度出發的翻譯優先,比如唐先生指出的聖經譯,又比如林紓翻譯的“仲馬”,又比如被海外福州鄉親們福州話化的大中華地區以外的地名,這種翻譯就算當作條目標題,我想大家也不會有意見吧?
在下整理了用戶:Davidzdh/海外福州話地名,當然,暫時只是草稿,僅供參考。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 6 nguŏk 18 hô̤ (Buái ék) 07:00 (UTC)

Enabling a helpful feature for Template editors[Gāi nguòng-mā]

CKoerner (WMF) (talk) 2018 nièng 8 nguŏk 6 hô̤ (Buái ék) 21:28 (UTC)