Wikipedia:Duâi chéu â

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Duai-cheu-a.JPG

Huăng-ngìng Sĕk-ék hiŏng-chĭng lì Duâi chéu â păng-gōng! Cŭ-uái sê nē̤ng-gă tō̤-lâung gâe̤ng Bàng-uâ Wikipedia gì dâi-gié ô-găng-guó gì dê-huŏng. Găk cŭ-uái, nâ sê nṳ̄ â̤ báik gōng Bàng-uâ gì uâ, có̤i hō̤ kĕk Bàng-uâ lì gōng. Gó ô, kī-dâe̤ng dâi-gă-nè̤ng găk huák-ngiòng gì sèng-âu gé lā̤ sāi "--~~~~" chiĕng-cê.

歡迎十邑鄉親來大樹下攀講!嚽塊是儂家討論共平話維基百科其事計有干過其地方。敆嚽塊,儷是汝會仈講平話其話,最好挈平話來講。固有,起動大家儂敆發言其辰候記𡅏使「--~~~~」簽字。

Kŭi sĭng uâ-tàu/開新話頭

外國國家名字其福州話名字翻譯問题[Gāi nguòng-mā]

罕見其外國國家名字其福州話名字著叫什乇?(稠見其名字無必要討論了)譬如講 Antigua and Barbuda ,聯合國官方中文名是簡體中文「安提瓜和巴布达」,轉成繁體中文是「安提瓜和巴布達」,香港就是總款寫,但是臺灣也価媒體叫做「安地卡及巴布達」。再加福州話一般無講「和」,是講「共」,故此講是伓是著寫「安提瓜巴布達」?但是若按福州話處理也有問題,就是音譯使伓使改成福州話音譯「安提瓜共巴不大」,但是總款不利統一名稱,也有儂看𣍐會意。故此到底著蔣做?

 • 甲、使國家其聯合國官方中文名直接轉繁體——安提瓜和巴布達
 • 乙、使臺灣媒體平常使其名稱——安地卡及巴布達
 • 丙、根據國家其聯合國官方中文名,音譯部分直接轉繁體,意譯部分翻譯成福州話——安提瓜巴布達
 • 丁、完全使福州話重新翻譯——安提瓜共巴不大、馬剌加

起動大家儂來討論蜀下。謝謝! --Yejianfei (對話) 2017 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (LB) 10:57 (UTC)

我其意見是,音譯著按福州話其讀音,意譯著按福州話其意義。比如講馬剌加就共普通話勿會蜀樣。固有蜀點,我聽儂講海外其福州儂有對當地地名其習慣叫法,比如長島號𡅏long-a-lang,是英語其音譯,總款其福州話翻譯也可以考慮儷。若卜挃漢字,就按long-a-lang討讀音對應其漢字去寫就會使了。當然著說明嚽是維基自家定其漢字寫法,伓是通行其。以後翻譯其事如果罔做罔儕,學新華社做音譯用字規範也會使。--Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (LB) 14:48 (UTC)

罔講罔聽,「和」總款其詞,文言維基是意譯其,作東亞共通其「及」。--Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (LB) 14:51 (UTC)
固有蜀萆事實,讓蜀隻福州儂講自家去外國底呢客佻,若定著講平話,不使普通話講國名地名,儂應該會使福州話其音讀普通話其地名用字。故此講是伓是福州話「強讀」普通話地名其讀音,也應該敆維基記錄儷?我罔講。--Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (LB) 14:58 (UTC)
A rule of thumb is, if a name can be found in the Foochow Bible or any of the formally published dictionaries, then use the translated form. For example, Greece is translated as Hĭ-lé-nà̤ (希利尼) in the old days and Hĭ-lăk (希臘) nowadays, so both terms are okay. But for other less-known names like "Antigua and Barbuda", using the original Western language should be okay. In light of this rule, England should be changed to Ĭng-gáik-làng, etc.
However, an exception to this is the Japanese, Korean, and Vietnamese names that also use Chinese characters. Translated names according to Min Dong should be preferred. Therefore Akihito (明仁) should be Mìng-ìng, etc. --GnuDoyng (對話) 2017 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (LB) 15:36 (UTC)
Of course we are talking about less-known names. As for frequently used names, just copy what my neighbours usually call it. --Yejianfei (對話) 2017 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (LB) 17:32 (UTC)


--Yejianfei (對話) 2017 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (LB) 18:04 (UTC)

No, I totally disagree with using the original foreign spelling / pronunciation of names from the Sinosphere. It's so alien, so weird, so unnatural. To be honest I don't think any of the Foochow speakers, yourself included, will actually use "Abe Shinzō" instead of "Ăng-buôi Céng-săng" to refer to the current Japanese PM in their everyday speech. But since it's not a major black-or-white issue, I'll just turn a blind eye. --GnuDoyng (對話) 2017 nièng 9 nguŏk 25 hô̤ (B1) 05:03 (UTC)
Oh I may have misunderstood your meaning. I was talking about Foochow Romanized, not the Chinese characters. --GnuDoyng (對話) 2017 nièng 9 nguŏk 25 hô̤ (B1) 05:06 (UTC)
OK, let me modify the description a little bit to make it clearer that it is talking about "Chinese characters". --Yejianfei (對話) 2017 nièng 9 nguŏk 25 hô̤ (B1) 06:19 (UTC)

All right. Please go ahead and disregard my comments. I'm not at all interested in writing Foochow characters. --GnuDoyng (對話) 2017 nièng 9 nguŏk 25 hô̤ (B1) 06:26 (UTC)

備案:按普通話倛漢字翻譯寫倛條目:波斯尼亞共黑塞哥維那。發現總款倛條目可以放茲邊,如果卜改以後好改。--Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 10 nguŏk 9 hô̤ (B1) 13:05 (UTC)

固未翻譯其所在 / Gó muôi huăng-ĭk gì sū-câi[Gāi nguòng-mā]

 • 瀏覽文件信息其頁面,比如講:文件:Sherman-korea.jpg
  • 預覽區域懸頂其框框
   • tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng
    • 也就是書面普通話百科其:全域文件用途
  • 預覽區域下底嫩字
   • Seng khoàⁿ chiàm-liōng
    • 本预览的尺寸
   • Kî-thaⁿ--ê kái-sek-tō͘
    • 其他分辨率
  • 下蜀桁
   • 原本的檔案 ‎ (740 × 601 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 79 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg)
  • 下底按鈕文字
   • Īng muî-thé kiám-sī-khì lâi khoàⁿ
  • 介覷下蜀行
   • Chit--ê Wikimedia Commons--ê tóng-àn ū khó-lêng hō͘ kî-thaⁿ--ê choan-àn ēng tio̍h. Chia sī chit--ê tóng-àn i--ê soat-bêng.
  • 遘Lièng-giék之後許蜀章節
   • tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng
    • 嚽是章節其名字,固無翻譯
   • Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:
    • 嚽是下蜀桁文字
  • Nguòng-só-gé̤ṳ章節其描述文字
   • 這个檔案有伊的資訊,可能是相機抑掃描機用的。 若改過這个檔案,資訊就無完全對著。
   • hian-si iu-chiat
 • 瀏覽本地文件其時候,比如講:File:Commonwealth Flag.svg
  • 你袂使換掉个檔案
 • 分類頁面,比如講:
  • (1 分類, 10 ia̍h)
   • 電腦看其時候,鼠標停者文字懸頂,會出現框框。框框裏勢其文字也ng-是福州話。
 • 編輯標籤(使手機或者電腦覷都會看見)
  • (piau-chhiam: 用手機改, tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê)

復發現什乇固未翻譯,直直加就會使。做好蜀項就√蜀下。--Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 10 nguŏk 9 hô̤ (B1) 14:25 (UTC)

(:)回應好了,我敆租塊改好了 [1] ,不過固需要等儂複核通過之後才會使正確顯示。 --Yejianfei (對話) 2017 nièng 10 nguŏk 10 hô̤ (B2) 07:13 (UTC)
 • 清除緩存
  • Ōaⁿ-sin chit ia̍h
  • Kā chit ia̍h ê cache piàⁿ tiāu?
  • 清除頁面會清除快取紀錄並強制顯示最近的頁面修訂。
 • 看模板其頁面
  • 左邊其欄
   • Ìn-soat/su-chhut
   • Chò PDF táuⁿ-ló͘

乍發現。--Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 10 nguŏk 10 hô̤ (B2) 13:33 (UTC)

經檢查,已被改正。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 9 nguŏk 21 hô̤ (B5) 13:27 (UTC)

ESEAP Conference 2018[Gāi nguòng-mā]

Hello Min Dong Wikipedians, we would like to inform you that we propose the conference grants for our region, East, Southeast Asia and Pacific. It's including your region too. If you would like to involve more please join in our conference grants talk page and fill our survey too.--Beeyan (對話) 2017 nièng 10 nguŏk 17 hô̤ (B2) 08:26 (UTC)

这个维基亚太会议有没有人想参加的?2018年5月25至27日,位于印尼国巴厘岛。--Yejianfei (對話) 2017 nièng 10 nguŏk 19 hô̤ (B4) 02:20 (UTC)

平話維基其界面文字分漢字共羅馬字會使𣍐? / Bâng-uâ Wiki gì gái-méng ùng-cê buŏng Háng-cê gâe̤ng Lò̤-mā-cê â̤-sāi mâ̤?[Gāi nguòng-mā]

福州話維基百科倛界面文字無分漢字共羅馬字,都混蜀堆去寫了。但是寫福州話倛儂啊,有倛愛寫羅馬字,有倛愛漢字。界面文字混蜀堆去,寫漢字倛就𣍐會意羅馬字講了什乇,復𣍐歡喜屏幕都是羅馬字;愛羅馬字倛看見界面乞漢字佔去也𣍐歡喜。復加同蜀萆網頁裏勢,復有羅馬字復有漢字,也𣍐好看。無分漢字共羅馬字,大家都𣍐爽快。𣍐爽快倛事計,快勢去做嚕?Yejianfei講,界面翻譯可以分漢字共羅馬字,翻譯放𣍐蜀樣倛所在𡅏,總款愛漢字倛使漢字版本,愛羅馬字倛看羅馬字版本。界面文字雖然分了版本,但網站無分,固是齊去乞平話維基做貢獻。大家儂見覺總款何如?有什乇意見,歡迎敆租塊講。

注意:租塊討論界面文字,共條目寫什乇漢字羅馬字無關係。

Hók-ciŭ-uâ Wikipedia gì gái-méng ùng-cê mò̤ buŏng Háng-cê gâe̤ng Lò̤-mā-cê, dŭ hông siŏh dŏi kó̤ siā lāu. Dáng-sê siā Hók-ciŭ-uâ gì nè̤ng ā, ô gì óṳ ó̤i siā Lò̤-mā-cê, ô gì ó̤i Háng-cê. Gái-méng ùng-cê hông siŏh dŏi kó̤, siā Háng-cê gì cêu mâ̤ huòi-é Lò̤-mā-cê gōng lāu sié-nó̤h, bô mâ̤ huăng-hī bìng-mŏk dŭ-sê Lò̤-mā-cê; ó̤i Lò̤-mā-cê gì káng-giéng gái-méng ké̤ṳk Háng-cê ciéng kó̤ iâ mâ̤ huăng-hī. Bô-gă dùng siŏh bĭh uōng-hiĕk diē-sié, bô ô Lò̤-mā-cê bô ô Háng-cê, iâ mâ̤ hō̤ káng. Mò̤ buŏng Háng-cê gâe̤ng Lò̤-mā-cê, dài-gă dŭ mâ̤ sōng-kuái. Mâ̤ sōng-kuái gì dâi-gé, ká̤-sié kó̤ có̤ lū? Yejianfei gōng, gái-méng huăng-ĭk kō̤-ī buŏng Háng-cê gâe̤ng Lò̤-mā-cê, huăng-ĭk bóng mâ̤ siŏh-iông gì sū-câi lā̤, ciŏng-uâng ó̤i Háng-cê gì sāi Háng-cê bāng-buōng, ó̤i Lò̤-mā-cê gì káng Lò̤-mā-cê bāng-buōng. Gái-méng ùng-cê chŭi-iòng buŏng lāu bāng-buōng, dáng uōng-câng mò̤ buŏng, gó sê cà̤ kó̤ ké̤ṳk Bâng-uâ Wiki có̤ góng-hióng. Dài-gă-nè̤ng giéng-gáe̤k ciŏng-uâng hò̤-ṳ̀? Ô sié-nó̤h é-giéng, huăng-ngìng găk cŭ-uái gōng.

Cé̤ṳ-é: Cŭ-uái tō̤-lâung gái-méng ùng-cê, gâe̤ng dèu-mŭk siā sié-nó̤h Háng-cê Lò̤-mā-cê mò̤ guăng-hiê.

 1. (+)支持--Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 11 nguŏk 2 hô̤ (B4) 10:37 (UTC)
 2. (+)支持--Ztl8702 (對話) 2017 nièng 11 nguŏk 2 hô̤ (B4) 13:40 (UTC)
 3. (+)支持--Cyclohexane233 2017 nièng 11 nguŏk 2 hô̤ (B4) 14:20 (UTC)
 4. (+)支持--GnuDoyng (對話) 2017 nièng 11 nguŏk 2 hô̤ (B4) 20:54 (UTC)
 5. (+)支持--Yejianfei (對話) 2017 nièng 11 nguŏk 3 hô̤ (B5) 01:14 (UTC)
 6. (+)支持 這個話題也放了很久了,是時候做個表態了吧。--Clzls (tō̤-lâung) 2019 nièng 1 nguŏk 1 hô̤ (B2) 06:46 (UTC)


“愛”其羅馬字寫做ó̤i。--GnuDoyng (對話) 2017 nièng 11 nguŏk 2 hô̤ (B4) 20:54 (UTC)
Nguāi dâng kó̤, siâ-siâ nṳ̄. 我綻去,謝謝汝。--Davidzdh (討論/Tō̤-lâung) 2017 nièng 11 nguŏk 3 hô̤ (B5) 04:14 (UTC)

推薦三坊七巷做質量霧裡去其條目[Gāi nguòng-mā]

如題。Săng-huŏng-chék-háe̤ng已經是「質量霧裡去」,現在漢字版本按平話字其寫完去了,漢字版本應該也可以加蜀下「質量霧裡去」倛標記吧。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2017 nièng 12 nguŏk 15 hô̤ (B5) 16:27 (UTC)

完成--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2017 nièng 12 nguŏk 17 hô̤ (LB) 15:14 (UTC)

閩東語維基新聞成立了,大家儂快來寫[Gāi nguòng-mā]

點擊 閩東語維基新聞 ,大家儂開始寫維基新聞啊!--Yejianfei (對話) 2017 nièng 12 nguŏk 20 hô̤ (B3) 08:39 (UTC)

現在固是孵化器項目,歡迎大家寫新聞,總款有希望變成正式網站。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2017 nièng 12 nguŏk 20 hô̤ (B3) 15:02 (UTC)

關於知乎上的討論[Gāi nguòng-mā]

有儂著知乎上提出蜀萆問蔣蔣評價閩東語維基百科? 大家儂有興趣會使去看蜀看。

@Cyclohexane233:已經發表蜀萆回答,我看伊回答也算真好。

--Yejianfei (對話) 2018 nièng 1 nguŏk 3 hô̤ (B3) 18:56 (UTC)

ESEAP Conference 2018[Gāi nguòng-mā]

各位好,
2018年度ESEAP会议补助申请现已开放!
2018年度ESEAP会议是面向东亚、东南亚和太平洋区域维基媒体社群的地区性会议。本次会议将于2018年5月5日-6日在印度尼西亚巴厘岛举行,这是该区域维基媒体社群的首次区域会议。
全额补助受名额限制,每个国家地区最多两人,您所在国家地区符合申请条件,请参见此页面
多种形式的资料提交也已开放,包括:
 • 研讨会及教程:这些展示重在实用,或是传授某一特定技能,或是完成某项特定任务。时长55分钟,会在适于使用电脑和工作的教室空间进行。
 • 海报:A2大小,分享新闻、社群活动/项目、发表某一想法、提出某一概念或解释某一问题。海报必须上传至维基共享资源并提供适当的授权。
 • 简短展示/经验交流:10到15分钟针对特定议题的展示。
提交资料和补助申请的截止日期为2018年3月15日。如有任何疑问,请联系本人或电邮至eseap@wikimedia.or.id。
祝好,
--Beeyan (對話) 2018 nièng 3 nguŏk 8 hô̤ (B4) 06:30 (UTC) 06:15 (UTC)(粗略翻译:User:Kuailong)

Galicia 15 - 15 Challenge[Gāi nguòng-mā]

Mapa de Galiza con bandeira.svg

Wikipedia:Galicia 15 - 15 Challenge is a public writing competition which will improve improve and translate this list of 15 really important articles into as many languages as possible. Everybody can help in any language to collaborate on writing and/or translating articles related to Galicia. To participate you just need to sign up here. Thank you very much.--Breogan2008 (對話) 2018 nièng 3 nguŏk 12 hô̤ (Buái ék) 13:47 (UTC)

Time to bring embedded maps (‘mapframe’) to most Wikipedias[Gāi nguòng-mā]

CKoerner (WMF) (talk) 2018 nièng 4 nguŏk 24 hô̤ (B2) 21:38 (UTC)

建议将Cola移动遘kō̤-lŏ̤h[Gāi nguòng-mā]

如题。可乐兹萆词已经本土化了。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 5 nguŏk 10 hô̤ (B4) 01:39 (UTC)

Alpaca也建議移動遘iòng-dò̤。Alpaca也伓是學名,不過是英語其名字,勿會仈奚勢標題總款告。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 10 nguŏk 19 hô̤ (B5) 13:06 (UTC)

重定向會使𣍐?--Clzls (tō̤-lâung) 2018 nièng 12 nguŏk 22 hô̤ (B6) 07:22 (UTC)

@Clzls:謝謝汝關注。無管俤蜀隻做標題,長下其許蜀隻肯定着做重定向。現在就是希望將正式標題改成kō̤-lŏk。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 12 nguŏk 22 hô̤ (B6) 07:57 (UTC)
固有iòng-dò̤。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 12 nguŏk 22 hô̤ (B6) 08:03 (UTC)
(+)同意(我福州話講𣍐好,下底我講國語。)我覺得有道理,我支持。只是有沒有管理員處理,有沒有其他人有意見的問題。Clzls (tō̤-lâung) 2018 nièng 12 nguŏk 22 hô̤ (B6) 08:14 (UTC)
@Clzls:我會去聯繫管理員的,順便再聽聽他的意見。這個話題放置有夠久了,也是時候處理了。謝謝汝!--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 12 nguŏk 22 hô̤ (B6) 08:20 (UTC)

(+)同意 我見覺叫 kō̤-lŏk 共 iòng-dò̤ 無問題。移吧。--Yejianfei (tō̤-lâung) 2018 nièng 12 nguŏk 22 hô̤ (B6) 10:12 (UTC)

完成移動 --Yejianfei (tō̤-lâung) 2018 nièng 12 nguŏk 22 hô̤ (B6) 10:16 (UTC)

Update on page issues on mobile web[Gāi nguòng-mā]

CKoerner (WMF) (talk) 2018 nièng 6 nguŏk 12 hô̤ (B2) 20:58 (UTC)

人名、地名、正字法[Gāi nguòng-mā]

所有人名皆應本地化,即全部需要翻譯,不可保留原文,唯首次出現原文時以括號形式加上原文。 爲長遠計,從現實出發,除傳統譯名加以推廣學習之外(如大辟 David),餘者應多考慮在普通話譯名的基礎上發音,最爲經濟可行。 普通話中常見的縮寫詞,如 NBA,一應保留引入,不必再多翻譯。

所有章泉亂、io/uo 皆應嚴格區分,分了對於不分者無影響,不分對分者有影響。我們做的同時也是在提供標準。 以君主爲例,gŭng-cuō 於不分者仍讀作 gŭng-ciō,分者仍讀作 gŭng-cuō,兩無妨礙。 實際上,幫助不分者區分,有助於設立一種標準,爲後續統一的語文做準備。 強調平話字作用者的話是可以通行十邑,區分是必要的。

--DINGGOR (對話) 2018 nièng 6 nguŏk 14 hô̤ (B4) 06:28 (UTC)

@DINGGOR:關於縮寫詞一條,個人的意見是,即便在官話白話文的場合,拉丁文字縮寫也並非最正式用法,只是便宜之計耳。如果是普通地行文,那麼寫上NBA倒也無妨。只是條目的標題宜從最正式的「國家籃球協會」。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 6 nguŏk 14 hô̤ (B4) 14:45 (UTC)
同意关于泉漳乱的严格区分。对于术语的翻译,建议采用投票的方式表决。--GnuDoyng (對話) 2018 nièng 6 nguŏk 14 hô̤ (B4) 21:30 (UTC)
關於人名地名的在地化持保留意見,聖經中提到的人名地名不用原名,用平話字聖經中的譯名;大部份外來名我更傾向於學越南語和閩南語版本那樣直接使用原名(也可以考慮像英文版那樣附注一個發音重拼,例如詞條en:Arubaen:ASCII等)。專業術語的名詞翻譯,可以考慮跟隨中文版。
能夠符合可供查證這一要求的權威文獻全部來自19世紀末至20世紀初,僅能體現當時的福州話實際發音,而與現代發音存在一定區別。雖然現代有人提出改進建議,但事實上均不符合維基百科方針與指引中可靠來源,便存在有原創研究之嫌疑。io、iong、ioh等的現代讀音雖與差別古代差別迥異,但都存在明顯的對應規律,既然Help:Ciŏng-iông tĕ̤k中提到了,在新的權威的正字法還沒出來之前,我看還是將就著用吧。(閩南語維基也是沿用19世紀的拼寫法,例如Pek-kho-choân-suBêng-tiâuHùi-thêng等拼寫都跟今日大部份閩南語方言實際讀音有差異。可做參照。)
另外事實上實現「平話字通行十邑」是有點困難的,本身平話字創造時候就只是用來表記福州在地的方言,查閱福建省地方志编纂委员会可知即便是同屬於閩東語侯官片,各地用詞有時候也存在較大差異(比如與古田話對比)。--el caballero de los Leones (tō̤ nguāi păng-gōng) 2018 nièng 6 nguŏk 17 hô̤ (LB) 17:16 (UTC)
羅馬字在語音上對十邑鄉親應該是平等的。比如食字的羅馬字表記爲siah,市區已不如此讀,然而包括福清在內許多地方依舊如此讀。十邑所有福州話使用者都可以在當年傳教士定下的羅馬字系統中找到自家鄉音的成體系的映射,這應該就是Ding君指出的溝通十邑的目的吧。至於各地用辭差異,反倒如同兩岸國語的詞彙差異一般,無傷大雅。不過從這一點上看,io、uo的問題似乎也可以透過讀者自己樹立映射的觀念來解決?
關於外來語問題,在下還是建議從福州話角度出發的翻譯優先,比如唐先生指出的聖經譯,又比如林紓翻譯的“仲馬”,又比如被海外福州鄉親們福州話化的大中華地區以外的地名,這種翻譯就算當作條目標題,我想大家也不會有意見吧?
在下整理了用戶:Davidzdh/海外福州話地名,當然,暫時只是草稿,僅供參考。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 6 nguŏk 18 hô̤ (Buái ék) 07:00 (UTC)

漢字文化圈事物羅馬字條目標題表記[Gāi nguòng-mā]

平話維基都是有儂愛改日本儂其條目,共漢字讀音搬遘日本話其羅馬字。我見覺嚽有仂囝「反直覺」。講平話其儂若是看見日本儂其名字,一定會直接按伊漢字讀音讀出來,怎講會蜀邊看漢字,蜀邊反應出來伊名字其日本話讀法嚕?著會仈伓是所有講平話其儂都會講日本話。

前首其討論,GnuDoyng也指出:

However, an exception to this is the Japanese, Korean, and Vietnamese names that also use Chinese characters. Translated names according to Min Dong should be preferred. Therefore Akihito (明仁) should be Mìng-ìng, etc.

閩南、客家維基乜乇辰候開始愛直接使外語羅馬字,我無研究過。但是講儂家閩東語維基,僅驚伓是起頭就是總款。請看書看茲蜀篇野価年前就建立起去其《哈利波特》條目,伊就伓是蜀開始就照搬外語其羅馬字。閩東語維基僅驚其實是敆一五年左右,乍有儂剃了共標題改成(伓啻日本話其)外語羅馬字。嚽胼後有無社群意見背書哩?也勿會仈。茲蜀月日得遘Joe young yu先生其建議,故此來租塊繼續討論,希望可以有蜀隻明確其共識。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 9 nguŏk 21 hô̤ (B5) 13:01 (UTC)

使閩東語讀音[Gāi nguòng-mā]

 • (+)支持漢字文化圈其地名、儂其名姓等等其羅馬字條目,標題都使閩東語讀音寫。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 9 nguŏk 21 hô̤ (B5) 13:01 (UTC)
 • (+)支持。漢字文化圈人名地名,一般習惯將日韓漢字按福州話讀音逐一讀出。所以建議使用福州話羅馬字,而非日韓羅馬字。--Yejianfei (tō̤-lâung) 2018 nièng 9 nguŏk 21 hô̤ (B5) 13:14 (UTC)

使外語羅馬字[Gāi nguòng-mā]

這個問題恐怕並非那麼簡單。東亞文化圈雖然說廣泛使用(或曾經廣泛使用漢字),但並非所有漢字都擁有福州語讀音。這些漢字的讀音查證比較困難,有的不存在中文讀音。例如:和製漢字,有匁、躾、榊、辻、峠等;韓國國字,乭、哛、畓、㸴、怾等;喃字就不用說了,如Mạc Ngọc Liễn (莫玉 王+輦)、Lê Duy Mật (黎維 礻+密)、Lê Duy Khiêm (黎維 礻+兼)、Lê Quýnh (黎 亻+冏)、Lê Văn Khôi (黎文 亻+褢)等人名中的字,如何在網頁顯示都是個頭疼的問題,更不用說查證其中文讀音。

還有一個值得注意的是,東亞文化圈的日韓越三國或多或少都存在去漢字化的現象。許多人名地名事實上不存在漢字寫法。日本:うるま市、サロベツ原野、小野リサ、松たか子、夏川りみ、沢尻エリカ、蒼井そら、水咲ローラ、小澤マリア。韓國:장나라 (張--)、강하늘 (姜--)。越南,直接徹底廢除漢字,漢字譯名非常混亂,由於漢字史料匱乏,查證其真正漢字寫法比較困難(越南官方媒體居然還有把U Minh翻譯成幽冥縣的,不信可以google一下)

另外,韓國人名使用漢字但被廣泛錯譯:송혜교 (宋慧敎/宋慧喬)、임윤아 (林潤妸/林允兒)、전도연(全道嬿/全度妍)...諸如此類,應該使用本人的漢字寫法,還是廣泛流傳的中文譯名?

我覺得若是漢字名字確定的,讀音也可以查證出來,標題當然可以用閩東語來寫。若是一定要統一?我覺得還是用外語羅馬字,一是省事,二是避免各種混亂。--el caballero de los Leones (tō̤ nguāi păng-gōng) 2018 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (Buái ék) 06:24 (UTC)

 • 感谢表态。有的日本、韩国国字已经经过普通话审音,或是华文世界里有了习惯读法,比如石乙念石,我想按照规律推出福州话读音不是什么问题。如果电视台或者广播要读它名字的话,肯定也是如此操作。简单来说一句话,福州台的福州话节目里(像是攀讲节目),节目主持肯定不会蹦出一个普通话来,就是这个意思
 • 关于韩国人名因为汉字失落导致的错译,取错译还是取户籍原名,确实需要讨论。
 • 对于“若是一定要統一?我覺得還是用外語羅馬字,一是省事,二是避免各種混亂。“的回复:至少就目前来看,闽东维基收录的日本人条目名字还没到不可直读的程度。为应对以后可能出现的情况,我们可以开出闽东语难读人名表,供编辑自由参考。中文维基在汉和韩越用字问题或者外语译音也是类似的做法吧――列出一张张表供参考。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (Buái ék) 08:24 (UTC)
 • 補充一下西洋名字音譯的問題。閩東語與標準漢語讀音差異頗大,為何非要用標準漢語的漢字譯名按照閩東語的讀音來讀?這樣讀讀音不僅與原文差異大,而且很難聽,真的非常難聽。我不僅聽閩東語還是閩南語的使用者遇上這種譯名,很多人都是直接用標準漢語讀出來的。--el caballero de los Leones (tō̤ nguāi păng-gōng) 2018 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (Buái ék) 06:30 (UTC)
  • @唐吉訶德的侍從:虽然这里没有在讨论西洋译名不过既然提到了还是蛮讲一下,大仲马这个词是福州人林纾按福州话音译的,这个福州话译名在闽东语维基居然上不了台面,做不成标题,是否有点过了。我也不是排斥外语罗马字,但是一刀切统一为外语,恐怕也过于粗暴,不是太妥。有的译名进入中国时间早,在福州话还完全统治福州的时代,就被福州人用福州话读出。这种词在阁下前面引用的那本传教士词典里也可见。闽东语维基是不是好歹尊重一下它们的闽东语读音会比较好一点。有的词进入时间晚,像最近建立的各种群岛名字,那种名字不翻成闽东语我也没什么意见。汝见觉哩?侬家是伓是可以定下范围,如果什乇外来语,平话字文献里势会看见,就直接写平话字?--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (Buái ék) 08:24 (UTC)

其他意見[Gāi nguòng-mā]

(!)意見:在我與User:Davidzdh攀談中也有提到,關於漢字文化圈遊戲、漫畫、動畫等的平話字化問題,例如:

日語 普通話 羅馬字(或英語) 平話字 類型
パックマン 吃豆人 Pacman Ngék-dâu-ìng 遊戲系列
キテレツ大百科 奇天烈大百科 Kiteretsu Daihyakka Gì-tiĕng-lè Duâi-báik-kuŏ 漫畫
ルイージ 路易基 Luigi Lô-ì-gĭ 遊戲角色
はたらく細胞 工作細胞 Hataraku Saibō Gĕ̤ng-cáuk Sá̤-bàu 動畫
KADOKAWA 角川 KADOKAWA Gáe̤k-chiŏng 公司

以上只是粗略列舉,但希望大家投票時能夠多加註意。——Joe young yu (tō̤-lâung) 2018 nièng 9 nguŏk 22 hô̤ (B6) 14:10 (UTC)

感谢列举!小小提醒,吃豆人真要用福州话读多半会变成食豆侬(siăh-dâu-nè̤ng),奇天烈的烈是(liĕk)。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 9 nguŏk 22 hô̤ (B6) 14:30 (UTC)

Joe君在这个问题上做了很重要的提示,现将和Joe君在我的用户页的讨论记录中,和这个问题有关的对话,引用在下方,并致对Joe君的谢忱。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ (Buái ék) 08:29 (UTC)

另,关于日本游戏、动画、漫画是否也使用此原则(如Pacman、Doraemon等等)?——Joe young yu (tō̤-lâung) 2018 nièng 9 nguŏk 22 hô̤ (B6) 05:47 (UTC)
感謝關注。這類條目可能還是需要具體問題具體分析,但是我想應該要有一個原則。首先閩東語的慣用說法肯定應該優先,比如Gameboy被叫做Gĕng-bŏ̤(漢字音同更褒)。其次宜從中譯,如果一個外國事物福州人沒有自己翻譯的話,福州話媒體一般會照讀或照譯通行的中譯。如《Re:從零開始的異世界生活》,在下就傾向稱為《Re:由環開始其異世界生活》而不是“Re: Zero kara Hajimaru Isekai Seikatsu”,至少要讓人讀得懂吧。如果有的東西實在是小眾,哪怕在中文維基都是照搬假名的,民間也實在沒有翻譯,那實在沒辦法了,照用羅馬字也不失為權宜的辦法。在下也不是排斥外語羅馬字,只是不希望所有的東西都被外語羅馬字所替代——而明明自己的語言可以讀出或翻譯。閩南、客家維基的外語羅馬字習氣暫時無暇置喙,但是至少在閩東維基,這個問題能得到明確,在下就滿足了。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 9 nguŏk 22 hô̤ (B6) 06:04 (UTC)
Doraemon,那時候電視臺都是放“小叮噹”來著?福州話多半會照讀吧。剛在網上發現了這段福州話配音,也是用“小叮噹”。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 9 nguŏk 22 hô̤ (B6) 06:22 (UTC)
(:)回應 《從零開始的異世界生活》,我會讀成「趁零開始其異世界生活」(téng lìng kăi-sṳ̄ gì ê-sié-gái sĕng-uăk)。--Yejianfei (tō̤-lâung) 2018 nièng 10 nguŏk 15 hô̤ (Buái ék) 11:25 (UTC)
嚽是作品名,講零固好,汝講其有道理。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2018 nièng 10 nguŏk 15 hô̤ (Buái ék) 13:05 (UTC)
(:)回應 @唐吉訶德的侍從: 林紓福州話譯名:「大仲馬」共「福爾摩斯」,建議閩東語維基百科采用,漢字頁面共羅馬字頁面都采用,其它西洋名字酌情處理,不強制要求。東亞漢字文化圈中日韓越名字,建议直接寫漢字,羅馬字頁面也使漢字音,但是碰遘日本「和製漢字」共越南「喃字」時候,也可以酌情處理,不強制要求。 --Yejianfei (tō̤-lâung) 2018 nièng 12 nguŏk 22 hô̤ (B6) 10:36 (UTC)
(+)支持。遘現刻爲止,只條建議看起第一好。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2019 nièng 5 nguŏk 23 hô̤ (B4) 14:43 (UTC)

Enabling a helpful feature for Template editors[Gāi nguòng-mā]

CKoerner (WMF) (talk) 2018 nièng 8 nguŏk 6 hô̤ (Buái ék) 21:28 (UTC)

調整DYK頁面結構[Gāi nguòng-mā]

申請比照他語維基,將本維基DYK存檔頁移動覆蓋至“Wikipedia:Â̤ báik mâ̤”,也就是將末尾“/Archive”字樣去除。兩頁職能實質無區別。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2019 nièng 1 nguŏk 9 hô̤ (B3) 15:48 (UTC)

管理員已完成。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2019 nièng 1 nguŏk 9 hô̤ (B3) 17:04 (UTC)

數字手勢質量霧裡去[Gāi nguòng-mā]

我見覺數字手勢只蜀篇文寫野好,做Wikipedia:質量霧裡去其文章會使勿會?--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2019 nièng 1 nguŏk 9 hô̤ (B3) 17:04 (UTC)

會使 --Yejianfei (tō̤-lâung) 2019 nièng 2 nguŏk 18 hô̤ (Buái ék) 04:59 (UTC)
完成 --Yejianfei (tō̤-lâung) 2019 nièng 2 nguŏk 18 hô̤ (Buái ék) 05:04 (UTC)

Multilingual Shared Templates and Modules[Gāi nguòng-mā]

Hello cdo-wiki community! (請協助翻譯成您使用的語言)

I recently organized a project to share templates and modules between wikis. It allows modules and templates to be “language-neutral”, and store all text translations on Commons. This means that it is enough to copy/paste a template without any changes, and update the translations separately. If someone fixes a bug or adds a new feature in the original module, you can copy/paste it again without any translation work. My bot DiBabelYurikBot can help with copying. This way users can spend more time on content, and less time on updating and copying templates. Please see project page for details and ask questions on talk page.

P.S. I am currently running for the Wikimedia board, focusing on content and support of multi-language communities. If you liked my projects like maps, graphs, or this one, I will be happy to receive your support. (any registered user group can vote). Thank you! --Yurik (talk) 2019 nièng 5 nguŏk 11 hô̤ (B6) 05:57 (UTC)

Wikidata Bridge: edit Wikidata’s data from Wikipedia infoboxes[Gāi nguòng-mā]

喜羊羊共灰太狼Hī-iòng-iòng gâe̤ng Hŭi-tái-lòng其質量霧裡去[Gāi nguòng-mā]

我見覺喜羊羊共灰太狼Hī-iòng-iòng gâe̤ng Hŭi-tái-lòng其質量都霧裡去,裡勢其內容已經寫同步了,字也野価,做Wikipedia:質量霧裡去其文章會使勿會?--Easusq (攀講) 2019 nièng 8 nguŏk 16 hô̤ (B5) 3:45 (UTC)

我見覺寫無呆,汝辛苦了。--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2019 nièng 8 nguŏk 16 hô̤ (B5) 18:09 (UTC)