Só-gé̤ṳ

跳至導覽 跳至搜尋
Hiĕk-miêng só-gé̤ṳ
Nô̤i-ṳ̀ng-hiĕk14,093
Hiĕk
(Wiki diē-sié sū-iū hiĕk-miêng, bău-guák tō̤-lâung-hiĕk, dṳ̀ng-dêng-hióng-hiĕk, dēng-dēng.)
27,473
Siông-duòng ùng-giông4
Siŭ-gāi só-gé̤ṳ
自 Wikipedia 成立以來的頁面編輯數74,641
每頁平均編輯數2.72
用戶統計
Ô dĕng-cháh ê̤ṳng-hô (sìng-uòng dăng-dăng)14,177
Uăk-dông ê̤ṳng-hô (sìng-uòng dăng-dăng)
(在最近 30 天操作過的使用者)
17
Gĭ-ké-nè̤ng (sìng-uòng dăng-dăng)31
Guāng-lī-uòng (sìng-uòng dăng-dăng)3
介面管理員 (sìng-uòng dăng-dăng)0
Guăng-lièu (sìng-uòng dăng-dăng)2
監管員 (sìng-uòng dăng-dăng)0
帳號建立員 (sìng-uòng dăng-dăng)0
匯入者 (sìng-uòng dăng-dăng)0
跨 wiki 匯入者 (sìng-uòng dăng-dăng)0
IP 封鎖例外 (sìng-uòng dăng-dăng)0
監督員 (sìng-uòng dăng-dăng)0
使用者查核員 (sìng-uòng dăng-dăng)0
已確認的使用者 (sìng-uòng dăng-dăng)0
其它統計
所有內容頁面的字數598,825
已列入排程的大量訊息0