Só-gé̤ṳ

跳至導覽 跳至搜尋
Hiĕk-miêng só-gé̤ṳ
Nô̤i-ṳ̀ng-hiĕk15,527
Hiĕk
(Wiki diē-sié sū-iū hiĕk-miêng, bău-guák tō̤-lâung-hiĕk, dṳ̀ng-dêng-hióng-hiĕk, dēng-dēng.)
31,206
Siông-duòng ùng-giông0
Siŭ-gāi só-gé̤ṳ
自Wikipedia成立以來的頁面編輯數88,905
每頁平均編輯數2.85
用戶統計
Ô dĕng-cháh ê̤ṳng-hô (sìng-uòng dăng-dăng)18,682
Uăk-dông ê̤ṳng-hô (sìng-uòng dăng-dăng)
(在最近 30 天操作過的使用者)
23
Gĭ-ké-nè̤ng (sìng-uòng dăng-dăng)31
Guāng-lī-uòng (sìng-uòng dăng-dăng)4
介面管理員 (sìng-uòng dăng-dăng)0
Guăng-lièu (sìng-uòng dăng-dăng)2
監督員 (sìng-uòng dăng-dăng)0
監管員 (sìng-uòng dăng-dăng)0
帳號建立員 (sìng-uòng dăng-dăng)0
匯入者 (sìng-uòng dăng-dăng)0
跨維基匯入者 (sìng-uòng dăng-dăng)0
IP封鎖例外者 (sìng-uòng dăng-dăng)2
使用者查核員 (sìng-uòng dăng-dăng)0
已確認的使用者 (sìng-uòng dăng-dăng)0
其它統計
所有內容頁面的字數733,122