Só-gé̤ṳ

Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Hiĕk-miêng só-gé̤ṳ
Nô̤i-ṳ̀ng-hiĕk13,547
Hiĕk
(Wiki diē-sié sū-iū hiĕk-miêng, bău-guák tō̤-lâung-hiĕk, dṳ̀ng-dêng-hióng-hiĕk, dēng-dēng.)
26,489
Siông-duòng ùng-giông2
Siŭ-gāi só-gé̤ṳ
自 Wikipedia 成立以來的頁面編輯數70,473
每頁平均編輯數2.66
用戶統計
Ô dĕng-cháh ê̤ṳng-hô13,241
Uăk-dông ê̤ṳng-hô (sìng-uòng dăng-dăng)
(在最近 30 天操作過的使用者)
18
Gĭ-ké-nè̤ng (sìng-uòng dăng-dăng)31
Guāng-lī-uòng (sìng-uòng dăng-dăng)3
Guăng-lièu (sìng-uòng dăng-dăng)2
監管員 (sìng-uòng dăng-dăng)0
帳號建立員 (sìng-uòng dăng-dăng)0
匯入者 (sìng-uòng dăng-dăng)0
跨 wiki 匯入者 (sìng-uòng dăng-dăng)0
IP 封鎖例外 (sìng-uòng dăng-dăng)1
監督員 (sìng-uòng dăng-dăng)0
使用者查核員 (sìng-uòng dăng-dăng)0
已確認的使用者 (sìng-uòng dăng-dăng)0
結構式討論機器人 (sìng-uòng dăng-dăng)1
其它統計
所有內容頁面的字數538,534
已列入排程的大量訊息0