跳至內容

Diêng-nō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Gié-sáung-gĭ dêng-hióng lì gì)

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Diêng-nō̤

Diêng-nō̤ (電腦) iâ hô̤ lā̤ gié-sáung-gĭ (計算機), sê hiêng-dâi gì siŏh cṳ̄ng iā gŏ̤-ngék gì diêng-ké, có̤i cā sê dò̤ lā̤ dŏng gé-sáung-ké sāi gì, gáu-muōi-lāu hiêng-câi huák-diēng iā ká̤, â̤ dé̤ṳng có̤ iā sâ̤ dâi-gié.