Guók-ngṳ̄

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤


Háng-ngṳ̄
漢語/汉语/普通话/國語/華語
sāi gì guók-gă Dṳ̆ng-guók, Dài-uăng, Mā-lài-să̤-ā, Sĭng-gă-pŏ̤
ciō-iéu dê-kṳ̆ mū-ngṳ̄: Dṳ̆ng-guók gì dṳ̆ng-nguòng, dĕ̤ng-báe̤k gâe̤ng să̤-nàng
tŭng-ê̤ṳng: Dṳ̆ng-guók, Dài-uăng
gōng gì ìng-kēu 9600 uâng
hiê-sṳ̆k
Háng-cáung-ngṳ̄-hiê
  • Háng-ngṳ̄-cŭk
    • guăng-uâ
      • Háng-ngṳ̄
ùng-cê Háng-cê
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng dê-ôi Dṳ̆ng-guók, Dài-uăng, Mā-lài-să̤-ā, Sĭng-gă-pŏ̤
guāng-lī gĭ-gáiu Dṳ̆ng-guók gáu-ṳ̆k-buô guók-gă ngṳ̄-ngiòng ùng-cê gĕ̤ng-cáuk ūi-nguòng-huôi
Dài-uăng gáu-ṳ̆k-buô Cṳ̄ng-sĭng-gáu-ṳ̆k-sĭ dà̤ 4 kuŏ
Sĭng-gă-pŏ̤ tŭi-guŏng Huà-ngṳ̄ lī-sê̤ṳ-huôi
Mā-lài-să̤-ā Huà-ngṳ̄ giĕ-huōng lī-sê̤ṳ-huôi
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi (B)
zho (T)
ISO 639-3 cmn
Idioma mandarín.png
Kék Háng-ngṳ̄ (Guók-ngṳ̄) có̤ mū-ngṳ̄ gì dê-huŏng, ciō-iéu diŏh Dṳ̆ng-guók dṳ̆ng-nguòng, dĕ̤ng-báe̤k gâe̤ng să̤-nàng.

Guók-ngṳ̄ (國語), iâ hô̤ lō̤ Pū-tŭng-uâ (普通話), Biĕu-cūng huà-ngṳ̄ (標準華語), sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók, Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) gâe̤ng Sĭng-gă-pŏ̤guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng. Guók-ngṳ̄ gì huák-ĭng sê ī Báe̤k-gĭng huŏng-ngiòng ùi biĕu-cūng, sṳ̀-ngṳ̄ ī báe̤k-huŏng huŏng-ngiòng bàng-siòng sāi gì sṳ̀ có̤ gĭ-chū, ngṳ̄-huák áng-ciéu hiêng-dâi Háng-ngṳ̄ băh-uâ-ùng gì ùng-huák giĕ-cáik.

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi]

Gū-cā sèng-âu, Háng-ngṳ̄ cêu ô cêng sâ̤ huŏng-ngiòng. Ôi lāu huŏng-biêng lī-dê guók-gă, lĭk-dâi uòng-dièu dŭ ô kŭi-diēng guăng-uâ ông-dông. Diŏh Mìng-dièu gâe̤ng Chĭng-dièu, céng-hū găk ciòng-guók gáuk-dê siék-lĭk "Céng-ĭng Cṳ̆-iêng" (正音書院). Dáng-sê ĭng-ôi gū-cā mùi-tā̤ mâ̤ huák-dăk, tŭng-guó "Céng-ĭng Cṳ̆-iêng" lì gá báh-sáng gōng Guók-ngṳ̄ dŭ mò̤ nuô-uâi hâu-guō, nâ ô tĕ̤k-cṳ̆-nè̤ng â̤ báik gōng.

1912 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók sìng-lĭk hâiu, Guók-mìng-dōng gié-sṳ̆k tŏi-guōng Guók-ngṳ̄. 1955 nièng, Gê̤ṳng-sāng-dōng bô gâe̤ng "Guók-ngṳ̄" gì ciáng-sék miàng-chĭng gāi có̤ "Pū-tŭng-uâ". Ĭng-ôi mùi-tā̤ gâe̤ng gáu-ṳ̆k gì pū-gĭk, ciā buáng gá sié-gī gōng Guók-ngṳ̄ gì nè̤ng muōng lài muōng sâ̤.

Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k gâe̤ng Dài-uăng gì Guók-ngṳ̄ găk ngṳ̄-ĭng, sṳ̀-ngṳ̄ dēng huŏng-miêng dŭ ô sŏ̤h piĕ kṳ̆-biék.

Wikipedia
Wikipedia ô Guók-ngṳ̄ cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng.
維基百科Guók-ngṳ̄茲種語言其版本。