跳至內容

Áe̤h

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Siŏh ciáh nè̤ng găk lā̤ tó.

Áe̤h (哊) hĕ̤k-ciā (吐), sê ôi diòng diē-sié siăh gì nó̤h ĭng-ôi giòng-lĭk cék-ák, gĭng-guó sĭk-dô̤ téng chói diē-sié tó chók lì gì dông-cáuk. Nó̤h nâ muôi téng chói lā̤ chók lì hô̤ lā̤ áe̤h, téng chói lā̤ chók lì cêu hô̤ lā̤ tó.