Ùng-huá

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Ùng-huá (文化) sê cī sĕng-ŭk diŏh cê-gă huák-diēng gì sèng-âu mâing-mâing cék-lùi gâe̤ng cê-gă sĕng-uăk ô găng-guó gì dĭ-sék gâe̤ng gĭng-ngiêng, sê cê-gă nêng-sék cê-gă gì tā̤-hiêng.