跳至內容

Ā-lá-báik cê-mō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ā-lá-báik cê-mō̤

Ā-lá-báik cê-mō̤Ā-lá-báik guók-gă sāi gì siŏh cṳ̄ng cê-mō̤.

Gĭ-buōng cê-mō̤

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Diòng-tūng Ā-lá-báik cê-mō̤ ô 28 ciáh gĭ-buōng gì cê-mō̤, muōi siŏh ciáh dŭ ô dŭk-lĭk, sṳ̀-tàu, sṳ̀ dâi-dŏng gâe̤ng sṳ̀-muōi 4 cṳ̄ng siā-huák:

Diòng-tūng Ā-lá-báik cê-mō̤ gì gĭ-buōng cê-mō̤
Abjadī Hijā'ī Miàng-cê Lò̤-mā-huá Tĕ̤k-ĭng (IPA) Siông-hâ ùng hìng-sék Dŭk-lĭk
- - Sṳ̀-muōi Sṳ̀ dâi-dŏng Sṳ̀-tàu
1. 1. alif ā /  ’  (iâ â̤ tĕ̤k  ʾ  ) iā sâ̤,
bău-guák /aː/
ـا ا
2. 2. bā’ b b
(ô gì sèng-âu tĕ̤k p)
ـب ـبـ بـ ب
22. 3. tā’ t t ـت ـتـ تـ ت
23. 4. thā’ th (also ṯ ) θ ـث ـثـ ثـ ث
3. 5. jīm j (iâ â̤ tĕ̤k ǧ, g ) d͡ʒ ~ ʒ ~ ɡ ـج ـجـ جـ ج
8. 6. ḥā’ ħ ـح ـحـ حـ ح
24. 7. khā’ kh (iâ â̤ tĕ̤k , ḵ ) x ـخ ـخـ خـ خ
4. 8. dāl d d ـد د
25. 9. dhāl dh (also ḏ ) ð ـذ ذ
20. 10. rā’ r r ـر ر
7. 11. zayn / zāy / zā’ z z ـز ز
15. 12. sīn s s ـس ـسـ سـ س
21. 13. shīn sh (also š ) ʃ ـش ـشـ شـ ش
18. 14. ṣād ـص ـصـ صـ ص
26. 15. ḍād ـض ـضـ ضـ ض
9. 16. ṭā’ ـط ـطـ طـ ط
27. 17. ẓā’ ðˤ ~ ـظ ـظـ ظـ ظ
16. 18. ‘ayn  ‘  (iâ â̤ tĕ̤k  ʿ  ) ʕ ـع ـعـ عـ ع
28. 19. ghayn gh (iâ â̤ tĕ̤k ġ, ḡ ) ɣ
(ô gì sèng-âu tĕ̤k ɡ)
ـغ ـغـ غـ غ
17. 20. fā’ f f
(ô gì sèng-âu tĕ̤k v)
ـڧ ـڧـ ڧـ ڧ
19. 21. qāf q q
(ô gì sèng-âu tĕ̤k ɡ)
ـق ـقـ قـ ق
11. 22. kāf k k
(ô gì sèng-âu tĕ̤k ɡ)
ـك ـكـ كـ ك
12. 23. lām l l ـل ـلـ لـ ل
13. 24. mīm m m ـم ـمـ مـ م
14. 25. nūn n n ـن ـنـ نـ ن
5. 26. hā’ h h ـه ـهـ هـ ه
6. 27. wāw w / ū w, /uː/, /oː/ (diŏh Ā-lá-báik-ngṳ̄ lā̤)
(ô gì sèng-âu tĕ̤k u, o hĕ̤k-ciā )
ـو و
10. 28. yā’ y / ī j, /iː/, /eː/ (Diŏh Ā-lá-báik-ngṳ̄ lā̤)
(ô gì sèng-âu tĕ̤k i, e hĕ̤k-ciā )
ـي ـيـ يـ ي