Ŭk-lī

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤

Ŭk-lī(物理) sê siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng ngiēng-géu ŭk-cék, nèng-liông, kŭng-găng, sì-găng gâe̤ng cī gūi ciáh cĭ găng gì lièng-hiê gì kuŏ-hŏk.