Ṳ̄-mŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ṳ̄-mŭng (雨濛), bô hô̤ lā̤ mŭng-mŭng-ṳ̄ (濛濛雨[1]), mùi-mùi-ṳ̄ (糜糜雨[1]), mài-mài-ṳ̄ (㵟㵟雨[2][3]), ké-chiông liāng-mĭk gà̤-dēng gó̤ mò̤-mò̤-ṳ̄ (毛毛雨)[4], sê cī hŭng-buó bô mĭk bô sèu-dòng gì mì-sá̤ (微細) ĭk-tái gáung-cūi, ṳ̄-dék gì dĭk-géng mâ̤ cé̤ṳk 0.5 hò̤-mī, ṳ̄-liông (雨量) iâ mâ̤ gáu 0.1 hò̤-mī[4].

Chăng-kō̤ ùng-hióng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 1.0 1.1 福州方言词典. 福建人民出版社. . 214. ISBN 9787211023547 (中文). 
  2. 集韻 (文言文). "㵟,無非切,音微。" 
  3. 說文 (文言文). "㵟,小雨也。" 
  4. 4.0 4.1 上海天气预报首用通俗「毛毛雨」. 新闻晨报 (新民網). 2008-05-30 [2008-07-08]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2014-12-23) (cmn).