Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


,敆漢字文化圈裡勢,是野価國家君王正配或且側室其位號,比低蜀級。

中國[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  • 康熙三十九年至康熙五十年,有五妃:德妃、惠妃、榮妃、宜妃、良妃
  • 康熙五十七年起,有七妃:德妃、惠妃、榮妃、宜妃、和妃、宣妃、成妃
  • 乾隆二十八年,有六妃:愉妃、慶妃、舒妃、穎妃、忻妃、豫妃
  • 乾隆二十九年至乾隆三十二年,有五妃:愉妃、慶妃、舒妃、穎妃、豫妃
  • 乾隆三十三年至乾隆三十八年,有五妃:愉妃、容妃、舒妃、穎妃、豫妃
  • 乾隆四十一年至乾隆四十二年,有六妃:愉妃、容妃、舒妃、穎妃、惇妃、順妃
  • 乾隆四十三年,有五妃:愉妃、容妃、穎妃、惇妃、順妃
  • 乾隆四十五年至乾隆五十年,有五妃:愉妃、容妃、穎妃、惇妃、順妃

日本[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

平安時代初期以前,後宮設有妃其位號,定員兩隻儂,並且地位敆皇后其下底。平安時代中期以後,妃其位號無去,由女御共更衣取代。

越南[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

越南阮朝時期,國王正配在生其辰候㑚封做王妃,號𡅏一階妃(越南文Nhat-Giai Phi),過世之後追封王后。一階妃下蜀級有二階妃(越南文:Nhi-Giai Phi)。

參考資料[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 后妃//清史稿. "康熙以後,典制大備。皇后居中宮;皇貴妃一,貴妃二,妃四,嬪六,貴人、常在、答應無定數,分居東、西十二宮。" 

介看[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]