幫助:界面幫助

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Bàng-uâ-cê: Cŭ-uái sê ciŏng-muòng dò̤ lì gái-siêu Bànguâpedia gì gái-méng sāi gì. Nâ sê nṳ̄ káng mâ̤ huôi-é gái-méng gì uâ, cŭ-uái â̤ dó̤i-chiū gáu nṳ̄.

漢字:嚽塊是專門掏來介紹平話維基百科其界面使其。儷是汝看𣍐會意界面其話,嚽塊會對手遘汝。

Wikipedia圖標下底[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Īng-dô̤(=引導)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ / 閩東語 掏來做什乇 与中文版相似 similar to en wikipedia
Bàng-uâ-cê 漢字
Tàu-hiĕk 頭頁 轉遘頭頁去 主页 Main page
Tiăng-dŏng 廳中 專門乞𣍐曉閩東語其儂留話使其 zh:Wikipedia:Guestbook for non-Chinese speakers
Duâi chéu â 大樹下 討論共百科有干過其地方 zh:Wikipedia:互助客栈 en:Wikipedia:Village pump
Cī-buŏng gì gāi-biéng 茲般其改變 茲隻百科最近其修改 zh:Special:最近更改 en:Special:RecentChanges
Sùi-biêng muōng káng 隨便罔看 隨機翻出蜀頁來看 随机条目 Random article
Bŏng-cô 幫助 所有幫助其頁面都廮嚽塊
Dà̤-giŏng 題捐 向維基百科捐款 资助维基百科 Donate to Wikipedia

sìng-tō̤(=尋討)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ / 閩東語 掏來做什乇 与中文版相似 similar to en wikipedia
Bàng-uâ-cê 漢字
kó̤ 儷是有蜀模蜀樣名字其條目,直接入;
儷是無,就共「tō̤」蜀樣,討有干過其
执行 go
tō̤ 討共汝拍入其詞有干過其內容 搜寻 search

gă-sĭ(=傢私)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ / 閩東語 掏來做什乇 与中文版相似 similar to en wikipedia
Bàng-uâ-cê 漢字
Diê-nē̤ lièng gáu cŭ-nē̤ 底所連遘嚽所 裡勢列出連遘者頁其所有頁面 链入页面 What links here
Siŏng-guăng gì gāi-biéng 相關其改變 共者頁有干過其頁面其最近修改 相关更改 Related changes
Siông-diòng ùng-giông 上傳文件 上傳文件遘維基共享資源去 上传文件 Upload file
Dĕk-sṳ̀-hiĕk 特殊頁 所有特殊其頁面 特殊页面 Special pages
Â̤ páh-éng gì bēng-buōng 會拍印其版本 卜想拍印者頁,點嚽塊 打印版本 Printable version
Īng-giū lièng-giék 永久連結 者修訂版本其永久連結 固定链接 Permanent link
頁面資訊 页面信息 Page information
維基數據 項目 维基数据项 Wikidata item
Īng-ê̤ṳng cī piĕng ùng-ciŏng 引用茲篇文章 引用此文 cite this page

gì-tă gì ngṳ̄-ngiòng(=其他其語言)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

嚽塊大家儂都看會會意,無乇可講。

最懸頂許蜀行(用戶躒入躒出)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

未躒入其辰候[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ / 閩東語 掏來做什乇 与中文版相似 similar to en wikipedia
Bàng-uâ-cê 漢字
Kŭi dióng-hô̤ 開帳戶 註冊蜀隻新其戶頭 创建账户 Create account
Láuk-diē 躒入 登录/登入 log in

躒入以後[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ / 閩東語 掏來做什乇 与中文版相似 similar to en wikipedia
Bàng-uâ-cê 漢字
nguāi gì tō̤-lâung 我其討論 讨论/對話 talk
nguāi gì siék-diâng 我其設定 参数设置/偏好設定 Preferences
測試 測試維基百科乍做出來其功能 测试 beta
nguāi gì gáng-sê-dăng 我其監視單 嚽塊列出汝所有監視其頁面其最近修改 监视列表 watchlist
nguāi gì góng-hióng 我其貢獻 嚽塊列出汝所有其貢獻 我的贡献 Contributions
nguāi gì góng-hióng 我其貢獻 嚽塊列出汝所有其貢獻 我的贡献 Contributions
Láuk-chók 躒出 退出/登出 log out

懸頂其維基百科消息提示[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ / 閩東語 掏來做什乇 与中文版相似 similar to en wikipedia
Bàng-uâ-cê 漢字
cĕk lâi 截唻 點嚽以後,懸頂其許隻提示就截唻了 关闭 dismiss

頁面懸頂許蜀行(頁面操作)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ / 閩東語 掏來做什乇 与中文版相似 similar to en wikipedia
Bàng-uâ-cê 漢字
Ùng-ciŏng 文章 條目懸頂顯示其是嚽 条目 Article
gĕ̤ng-tiàng hiĕk 工程頁 wikipedia工程頁懸頂顯示其是嚽 项目页面 Project page
bŏng-cô hiĕk 幫助頁 幫助頁懸頂顯示其是嚽 帮助 Help page
lôi-biék 類別 分類頁面其懸頂顯示其是嚽 分类 category
muò-bēng 模板 模板頁懸頂顯示其是嚽 模板 template
tō̤-lâung 討論 討論共者頁有干過其內容 讨论 talk
tĕ̤k 阅读 read
siŭ-gāi 修改 修改者頁 编辑 edit
káng nguòng-dâi-mā 看源代碼 嚽代表汝無權力去改者頁,但是會中看伊其源代碼(臺灣號𡅏原始碼) 查看源代码/檢視原始碼 view source
káng lĭk-sṳ̄ 看歷史 看者頁其修改歷史 查看历史/檢視歷史 view history
gáng-sê 監視 監視者頁 监视 watch
ng-sāi gáng-sê 伓使監視 取消對者頁其監視 停止监视 unwatch
再看 點嚽塊固有其他按鈕 更多 more

頁面編輯框框下底(保存共試看)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ / 閩東語 掏來做什乇 与中文版相似 similar to en wikipedia
Bàng-uâ-cê 漢字
cūng-giék 總結 着嚽塊簡單其總結蜀下汝其編輯 编辑摘要 Edit summary
Guó-éu siŭ-gāi 過幼修改 改𣍐価內容其辰候,起動汝將嚽塊勾起來 这是一个小修改 This is a minor edit
Gáng-sê ciā hiĕk 監視者頁 將者頁加遘汝其監視單單裡勢去 监视此页面 Watch this page
Bō̤-còng ciā hiĕk 保存者頁 將汝其編輯內容正式發表 保存编辑 Save page
Ché káng mâing 試看慢 儂家建議汝敆保存之前先點嚽塊,覷蜀覷發表以後會變什乇樣式 显示预览 Show preview
Káng gāi-biéng gì buô-hông 看改變其部分 覷蜀覷汝寫其者版本共前蜀版本𣍐蜀樣其地方 显示更改/顯示變更 Show changes
Chṳ̄-siĕu 取消 儷是汝編輯蜀半𣍐想保存了,就點嚽塊 取消 Cancel