跳至內容

斯瓦迪士核心詞列表

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


斯瓦迪士核心詞列表美國語言學家莫里斯·斯瓦迪士通過統計研究出來其,每蜀種語言都有其核心詞列表。者列表裡勢都領有207隻核心詞。儷有會會意這207隻單詞,乍有可能共別儂做基本其溝通。

閩東語其斯瓦迪士列表[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

1遘50[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

標號 英語 閩東語
平話字 漢字
1 I nguāi
2 you (singular) nṳ̄
3 he ĭ
4 we nē̤ng-gă 儂家
5 you (plural) nṳ̄-gáuk-nè̤ng 汝各儂
6 they ĭ-gáuk-nè̤ng 伊各儂
7 this cuòi, cī ciáh 嚽, 茲隻
8 that huòi, hī ciáh 噲, 許隻
9 here cŭ-uái, cŭ-nē̤, cī-dó̤i 嚽塊, 〇〇, 茲塊
10 there hŭ-uái, hŭ-nē̤, hṳ̄-dó̤i 夫塊, 〇〇, 許塊
11 who diê-nè̤ng 底儂
12 what sié-nó̤h 什乇
13 where diê-nē̤, diê-uái 底〇, 底塊
14 when sié-nó̤h sì-hâiu
sié-nó̤h sèng-âu
mièng-âu
什乇時候
什乇辰候
乜候
15 how ciŏng
16 not ng, ng-sê 伓, 伓是
17 all ciòng-buô, sū-iū, ék-chiék 全部, 所有, 一切
18 many sâ̤
19 some nék-giāng, nék-dék 仂囝, 仂滴
20 few ciēu
21 other gì-tă 其他
22 one siŏh, ék 蜀, 一
23 two lâng, nê 兩, 二
24 three săng
25 four
26 five ngô, ngū
27 big duâi
28 long dòng
29 wide kuăng
30 thick gâiu
31 heavy dâe̤ng
32 small nâung
33 short dōi
34 narrow cáh
35 thin bŏk (nó̤h), sĕ̤ṳ (nè̤ng gâe̤ng dông-ŭk) 薄 (乇), 𤸬 (儂共動物)
36 woman nṳ̄-gái 女界
37 man (adult male) nàng-gái 男界
38 man (human being) nè̤ng
39 child niè-giāng 伲囝
40 wife lâu-mā 老媽
41 husband dòng-buŏ 唐餔
42 mother nòng-nā̤ 娘奶
43 father nòng-bâ 郎爸
44 animal dông-ŭk 動物
45 fish ngṳ̀
46 bird cēu, cēu-giāng 鳥, 鳥囝
47 dog kēng, kēng-giāng 犬, 犬囝
48 louse sáik-mō̤ 虱母
49 snake siè, lâu-siè 蛇, 老蛇
50 worm tè̤ng, tè̤ng-giāng 蟲, 蟲囝

51遘100[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

標號 英語 閩東語
平話字 漢字
51 tree chéu
52 forest sĕng-lìng 森林
53 stick chéu-ngâ̤ 樹椏
54 fruit guō-sĭk 果實
55 seed cī-cī 子子
56 leaf niŏh-niŏh 箬箬
57 root gṳ̆ng-gṳ̆ng 根根
58 bark chéu-puòi 樹皮
59 flower huă
60 grass chāu, chō̤
61 rope só̤h
62 skin puòi-hŭ 皮肤
63 meat nṳ̆k
64 blood háik
65 bone gáuk-gáuk 骨骨
66 fat (n.) ciĕ-huòng 脂肪
67 egg lâung
68 horn gáe̤k-gáe̤k 角角
69 tail muōi-muōi 尾尾
70 feather ṳ̄-mò̤ 羽毛
71 hair tàu-huók 頭髮
72 head tàu
73 ear ngê
74 eye mĕ̤k-ciŭ, ngāng 目睭, 眼
75 nose
76 mouth chói
77 tooth ngāi
78 tongue chói-siĕk 喙舌
79 fingernail ciēng-gák 掌甲
80 foot
81 leg kă-tōi 骹腿
82 knee kă-kók-tàu 骹屈頭
83 hand chiū
84 wing sĭk-sĭk, cēu-sĭk 翼翼, 鳥翼
85 belly bók-lō̤ 腹老
86 guts diòng
87 neck dâiu-gáuk 脰骨
88 back piăng 骿
89 breast nĕng-nĕng
90 heart sĭng-câung 心臟
91 liver găng-câung 肝臟
92 drink chiók
93 eat siăh
94 bite kă̤, gâ (骨其), 咬
95 suck ngék, só̤h 吸, 噈
96 spit puòi, tó 啡, 吐
97 vomit é̤h
98 blow chuŏi, bùng 吹, 㖹
99 breathe hŭ-ngék 呼吸
100 laugh chiéu

101遘150[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

標號 英語 閩東語
平話字 漢字
101 see ché̤ṳ, káng 覷, 看
102 hear tiăng
103 know báik 仈, 八
104 think siōng
105 smell
106 fear giăng
107 sleep káung
108 live diêu
109 die sī, guó-sié, táung-kuàng 死, 過世, 褪環
110 kill tài
111 fight páh, siŏng-páh 拍, 相拍
112 hunt tō̤
113 hit páh, mó̤ 拍, 𢯾
114 cut kāng, siók 砍, 削
115 split buŏng
116 stab gĭk, tóh, tŭh 及, 𠟶, 𢬳
117 scratch bà, uák 扒, 挖
118 dig
119 swim siù
120 fly (v.) buŏi
121 walk giàng
122 come
123 lie dō̤
124 sit sô̤i
125 stand kiê
126 turn diōng, gāi-biéng, chiŏ-chiŏ, bà̤-lēng 轉, 改變, 俥俥, 擺冷
127 fall dâung
128 give ké̤ṳk
129 hold dò̤, niĕng 掏, 拈
130 squeeze niék
131 rub muài
132 wash sā̤
133 wipe chék
134 pull kĕng, tăi, bĕk 牽, 拖, 拔
135 push tiāng
136 throw gĕ̤h
137 tie buŏh
138 sew tiéng
139 count sáung, gié-sáung, só 算, 計算, 數
140 say gōng
141 sing chióng
142 play káh-dièu 客佻
143 float
144 flow làu
145 freeze giék-bĭng 結冰
146 swell cṳ̄ng
147 sun nĭk-tàu, tái-iòng 日頭, 太陽
148 moon nguŏk, nguŏk-ciā 月, 月姐
149 star sĭng-sĭng 星星
150 water cūi

151遘207[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

標號 英語 閩東語
平話字 漢字
151 rain ṳ̄
152 river ò̤
153 lake
154 sea hāi
155 salt sièng
156 stone siŏh
157 sand săi
158 dust ŭng-dìng 塕塵
159 earth tū-dê, tù 土地, 涂
160 cloud hùng
161 fog ô
162 sky tiĕng
163 wind hŭng
164 snow siók
165 ice bĭng
166 smoke iĕng, hŏng 煙, 熏
167 fire huōi
168 ashes ŭ
169 burn siĕu
170 road diô, lô 墿, 路
171 mountain săng
172 red è̤ng
173 green liŏh
174 yellow uòng
175 white băh
176 black ŭ
177 night màng-buŏ 暝晡
178 day nĭk-dŏng (gâe̤ng màng-buŏ siŏng-dó̤i) 日中 (共暝晡相對)
hô̤ (nĭk-gĭ) 號 (日期)
nĭk, gĕ̤ng (sì-găng dăng-ôi) 日,工 (時間單位)
179 year nièng
180 warm iĕk
181 cold chéng
182 full muāng 滿
183 new sĭng
184 old
185 good hō̤
186 bad ngài
187 rotten āng-bô 飲腐
188 dirty lă-că 拉渣
189 straight dĭk, dĭk-ciék 直, 直接
190 round ièng, kuàng 圓, 環
191 sharp ciĕng
193 smooth gŏk
194 wet nóng, dièu-sék, lâng 潤, 潮濕, 濫
195 dry
196 correct ciáng-káuk, mò̤ dâng 正確, 無綻
197 near gê̤ṳng, ciék-gê̤ṳng 近, 接近
198 far huông
199 right iêu
200 left cō̤
201 at găk, diŏh 敆, 著
202 in diē-sié 裡勢
203 with gâe̤ng
204 and gâe̤ng
205 if nâ sê, ṳ̀-guō 儷是, 如果
206 because ĭng-ôi 因為
207 name miàng-cê 名字