跳至內容

模板:PD-cg

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gŭng-gê̤ṳng-mĭk Nguāi, ciā cáuk-pīng gì ṳ̆ng-iū-ciā, găk cŭ-uái ciŏng ciā cáuk-pīng gì sū-iū-guòng sék-huóng gáu gŭng-gê̤ṳng-mĭk. Ciā sĭng-mìng diŏh ciòng sié-gái dŭ ô hâu-lĭk.

Iŏk-sṳ̄ ciā sĭng-mìng gì huák-lŭk hâu-lĭk ĭng-nguòng mò̤ gáu:
Nguāi gău ké̤ṳk sū-iū nè̤ng sāi-ê̤ṳng ciā cáuk-pīng gì guòng-lê, câi-ĭ sê hùng-nó̤h mŭk-dék, dṳ̀-hĭ ô huák-lŭk sṳ̆-iéu, nâ mò̤, cūng-kuāng sê mò̤ dèu-giông gì.