Buóh dĭh gì hiĕk

跳至導覽 跳至搜尋

以下為最多連結的不存在頁面,除只有重新導向連結的頁面外。 若要取得不存在的重新導向頁面,請至 損壞的重新導向清單

Â-dā̤ gì só-gé̤ṳ ké̤ṳk ká̤-chṳ̄ (cashed) guó, sèng siŏh huòi huăng-sĭng gì sì-găng sê 2018 nièng 6 nguŏk 12 hô̤ (B2) 01:09.

Cī-buàng buōng hiĕk-miêng mâ̤ huăng-sĭng. Só-gé̤ṳ iâ mâ̤ huăng-sĭng.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Ciŭ (Mī-guók)‏‎(3,000 ciáh lièng-giék
 2. Gông (Mī-guók)‏‎(3,000 ciáh lièng-giék
 3. 世紀‏‎(2,245 ciáh lièng-giék
 4. 千紀‏‎(2,245 ciáh lièng-giék
 5. 年代‏‎(2,245 ciáh lièng-giék
 6. Nièng-hô̤‏‎(2,052 ciáh lièng-giék
 7. 年號‏‎(2,023 ciáh lièng-giék
 8. 生肖‏‎(1,937 ciáh lièng-giék
 9. 平年‏‎(1,530 ciáh lièng-giék
 10. 2 chiĕng-gī‏‎(1,122 ciáh lièng-giék
 11. 2千紀‏‎(1,122 ciáh lièng-giék
 12. 1 chiĕng-gī‏‎(1,120 ciáh lièng-giék
 13. 1千紀‏‎(1,120 ciáh lièng-giék
 14. 禮拜‏‎(665 ciáh lièng-giék
 15. 拜二‏‎(664 ciáh lièng-giék
 16. 拜五‏‎(663 ciáh lièng-giék
 17. 拜四‏‎(659 ciáh lièng-giék
 18. 拜三‏‎(656 ciáh lièng-giék
 19. 拜一‏‎(653 ciáh lièng-giék
 20. 拜六‏‎(652 ciáh lièng-giék
 21. 模板:URL/doc‏‎(596 ciáh lièng-giék
 22. 閏年‏‎(489 ciáh lièng-giék
 23. Cê̤ṳ-iòng-só‏‎(308 ciáh lièng-giék
 24. 模板討論:Popes‏‎(267 ciáh lièng-giék
 25. Sĭng-gĭ ô dâng‏‎(266 ciáh lièng-giék
 26. Wikipedia:Sĕng-ŭk gì hŭng-lôi-kuŏng diŏh ciŏng tĕ̤k‏‎(233 ciáh lièng-giék
 27. Wikipedia:專題/旗幟模板‏‎(226 ciáh lièng-giék
 28. Buáng-sŏi-gĭ‏‎(119 ciáh lièng-giék
 29. Cĭng-ké-ák‏‎(119 ciáh lièng-giék
 30. Cŭk (huá-hŏk)‏‎(119 ciáh lièng-giék
 31. Diêng-cṳ̄ bà̤-buó‏‎(119 ciáh lièng-giék
 32. Diêng-cṳ̄ volt‏‎(119 ciáh lièng-giék
 33. Dùng-ôi-só‏‎(119 ciáh lièng-giék
 34. Hŭng-dô‏‎(119 ciáh lièng-giék
 35. Iōng-huá-tái‏‎(119 ciáh lièng-giék
 36. Nguòng-cṳ̄-liông‏‎(119 ciáh lièng-giék
 37. Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só‏‎(119 ciáh lièng-giék
 38. Nguòng-só ciŭ-gĭ‏‎(119 ciáh lièng-giék
 39. Nguòng-só hù-hô̤‏‎(119 ciáh lièng-giék
 40. Nguòng-só hŭng-kṳ̆‏‎(119 ciáh lièng-giék
 41. Sŏi-biéng huŏng-sék‏‎(119 ciáh lièng-giék
 42. Sŏi-biéng nèng-liông‏‎(119 ciáh lièng-giék
 43. Sŏi-biéng sāng-ŭk‏‎(119 ciáh lièng-giék
 44. CAS hô̤‏‎(118 ciáh lièng-giék
 45. Diêng-liê-nèng‏‎(118 ciáh lièng-giék
 46. Joule muōi mole‏‎(118 ciáh lièng-giék
 47. Ŭk-tái‏‎(116 ciáh lièng-giék
 48. Mĭk-dô̤‏‎(115 ciáh lièng-giék
 49. Sèng 1 sié-gī‏‎(114 ciáh lièng-giék
 50. Sèng 1世紀‏‎(114 ciáh lièng-giék

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).