用戶討論:Jose77/Archive 7

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

蘇州話 /Su-cheu-bah[Gāi nguòng-mā]

Mo-k‘u Djön Foh-in Sh.

1:1. Zhen-keh Nyi-ts Ya-su Kyi-toh, foh-in-keh ky'i-deu.
1:2. Dziang sien-chŭ I-sæ-o so sia-keh, sheh-dao: Ngu tang-fah ngu-keh ts‘a-nyen, lah næ-keh mien-dzien, yü-bæ næ-keh lu.
1:3. Hwông-ya-li iu nyen-keh shen-in han lao sheh, yü-bæ Chŭ-keh ka-dao, choh-djeh li-keh lu.
1:4. Iah-‘ön lah hwông-ya-li ‘ang si-li, kông hwæ-kæ-keh si-li, i-chŭ dzæ-nyih teh-djah nyao-so.
1:5. Yiu-t‘a dzien-sang, tah-ts Ya-lu-sah-len-keh nyen, dzæ ch‘eh-læ tao li djang-hwo, nyen-ts dzæ lao, lah Iah-dan ‘u-li zheu li-keh si-li.
1:6. Iah-‘ön chah loh-du-mao i-djông, yong bi-ta soh-iao, ky‘ih wông-djong lao ya-mih,
1:7. kông lao sheh: Iu ih-keh nyen lah ngu i-‘eu læ-keh, pi-ngu ken iu nen-lih, dziu-z li-keh ‘a-ta, ngu ia feh p‘æ eu-‘o-ky‘i ka-k‘æ.
1:8. Ngu meh yong sh tæ ng-toh ‘ang si-li, doh z li iao yong Shen Lin tæ ng-toh ‘ang si-li.
1:9. Tông-zh, Yasu dzong Ka-li-li-keh Nô-sa-leh læ, lah Iah-dan ‘u-li zheu Iah-‘ön-keh si-li.
1:10. Dziu dzong sh-li zông-læ, li k‘ön-kyien t‘ien lih-k‘æ-læ, Shen Lin dziang keh-ts kông-tao li shen-lông.

馬可全福音書

1:1. 神的兒子、耶穌基督福音的起頭。
1:2. 正如先知以賽亞書上記著說、『看哪、我要差遣我的使者在你前面、預備道路.
1:3. 在曠野有人聲喊著說、預備主的道、修直他的路。』
1:4. 照這話、約翰來了、在曠野施洗、傳悔改的洗禮、使罪得赦。
1:5. 猶太全地、和耶路撒冷的人、都出去到約翰那裡、承認他們的罪、在約但河裡受他的洗。
1:6. 約翰穿駱駝毛的衣服、腰束皮帶、喫的是蝗蟲野蜜。
1:7. 他傳道說、有一位在我以後來的、能力比我更大、我就是彎腰給他解鞋帶、也是不配的。
1:8. 我是用水給你們施洗、他卻要用聖靈給你們施洗。
1:9. 那時、耶穌從加利利的拿撒勒來、在約但河裡受了約翰的洗。
1:10. 他從水裡一上來、就看見天裂開了、聖靈彷彿鴿子、降在他身上。

1:11. Iu dzong t‘ien-lông iu shen-in sheh: Næ z ngu-keh æ-ts, ngu hwön-hyi næ.

1:12. Shen Lin dziu kön Ya-su tao hwông-ya-li.
1:13. Li s-sheh nyih lah hwông-ya-li, peh Sah-dan sh-fah, dong ya-sheu ih-dao, iu iu t‘ien-s læ voh-z li.
1:14. Iah-‘ön sheu-kan-keh i-‘eu, Ia-su tao Ka-li-li ky‘i, kông Zhen-keh foh-in, sheh-dao:
1:15. Nyih-gyi mön-tsæ, Zhen-kweh gyin-tsæ, Ng-toh in-kæ hwæ-kæ lao siang-sin foh-in.
1:16. Ya-su lah Ka-li-li hæ-t‘an-lông tseu, kön-kyien Si-men tah-ts li-keh di-hyong Ôn-teh-li, p‘ao mông lah hæ-li, in-wæ li-toh z choh-ng-keh.
1:17. Ya-su tæ li-toh sheh: Læ ken ngu, ngu iao s ng-toh ky‘i choh nyen dziang choh ng.
1:18. Li-toh lih k‘eh li-k‘æ-ts mông lao ken-ts li tsæ.
1:19. Djao-dzien feh-tu-tien lu, iu k‘ön-kyien Si-pi-t‘a-keh nyi-ts Ya-koh tah-ts di-hyong Iah-‘ön, lah zhön-lông pu-mông.
1:20. Li dziu kyao li-toh; li-toh li-k‘æ-ts ya Si-pi-t‘a, tah-ts ku-kong-nyen lah zhön lông lao ken-ts li-tsæ.

1:11. 又有聲音從天上來說、你是我的愛子、我喜悅你。

1:12. 聖靈就把耶穌催到曠野裡去。
1:13. 他在曠野四十天受撒但的試探.並與野獸同在一處.且有天使來伺候他。
1:14. 約翰下監以後、耶穌來到加利利、宣傳 神的福音、
1:15. 說、日期滿了、神的國近了.你們當悔改、信福音。
1:16. 耶穌順著加利利的海邊走、看見西門、和西門的兄弟安得烈、在海裡撒網.他們本是打魚的。
1:17. 耶穌對他們說、來跟從我、我要叫你們得人如得魚一樣。
1:18. 他們就立刻捨了網、跟從了他。
1:19. 耶穌稍往前走、又見西庇太的兒子雅各、和雅各的兄弟約翰、在船上補網。
1:20. 耶穌隨即招呼他們.他們就把父親西庇太、和雇工人留在船上、跟從耶穌去了。

1:21. Li-toh tsin-ts Ka-peh-nong, lah ön-sih-nyih-long, Ya-su dziu tao wæ-dông-li ky‘i kyao-hyüin.

1:22. Chong-nyen hyi-gyi li-keh kyao-hyüin, in-wæ li kyao-hyüin li-toh, dziang iu gyön-pin-keh, feh dziang doh-sh-nyen.
1:23. Wæ-dông-li iu ih-keh vu dzia-kyü-keh nyen, han lao sheh: Nôh-sah-leh-keh Ya-su! nyi tah næ iu sha siang-kön? næ læ mih-t‘eh nyi kya? ngu hyao-teh næ z sha-nyen, dziu z Zhen-keh shen-zhön-keh.
1:25. Ya-su tseh-bæ li-sheh: Feh-iao hyang, ch‘eh-læ ba!
1:26. Dzia-kyü dziu long-teh keh-keh nyen kyin-fong, du shen han lao ch‘eh-læ-tsæ.
1:27. Chong-nyen hyæ-zhön, da-ka men lao sheh: Keh-keh sha z‘ti kya? sha-keh sin dao-li kya? Keh-keh nyen, yong gyön-pin læ fen-fu dzia-kyü, dzia-kyü ia t‘in li-keh.
1:28. Li-keh min-shen dziu koh-ch‘ŭ dzön-yang tao Ka-li-li s-mien.
1:29. Ch‘eh-ts wæ-dông, Ya-su dziu tah-ts Yah-koh, Iah-‘ön, tao Si-men lao Ön-teh-lih keh oh-li.
1:30 Si-men-keh dzang-m, sang-ts nyih-bin lao kw'en lah-toh. Iu nyen dziu nô nyü-kyön-keh z-t‘i kao-su-li.

1:21. 到了迦百農、耶穌就在安息日進了會堂教訓人。

1:22. 眾人很希奇他的教訓.因為他教訓他們、正像有權柄的人、不像文士。
1:23. 在會堂裡有一個人、被污鬼附著.他喊叫說、
1:24. 拿撒勒人耶穌、我們與你有甚麼相干、你來滅我們麼.我知道你是誰、乃是神的聖者 。
1:25. 耶穌責備他說、不要作聲、從這人身上出來罷。
1:26. 污鬼叫那人抽了一陣瘋、大聲喊叫、就出來了。
1:27. 眾人都驚訝、以致彼此對問說、這是甚麼事、是個新道理阿.他用權柄吩咐污鬼、連污鬼也聽從了他。
1:28. 耶穌的名聲、就傳遍了加利利的四方。
1:29. 他們一出會堂、就同著雅各約翰、進了西門和安得烈的家。
1:30. 西門的岳母、正害熱病躺著.就有人告訴耶穌。

1:31 Ya-su ky‘i nyah-ts li-keh sheu, vu li ky‘i-læ, nyih-bin.

1:32 Lah ya-kw‘a nyih-deu loh-san-keh zh-‘eu, iu nyen lin long-tsong bin nyen lao vu-kyü-keh, tao Ta-su mien-dzien læ.
1:33 ‘Eh-djen-keh nyen, dzi-dzih lah men-dzien.
1:34 Ya-su dziu i-hao-ts to-hwo iu koh-yang bing-keh nyen, iu kön-ch‘eh to-hwo kyü, feh-hyü kyü sheh wo, in wæ kyü nyen-teh li.
1:35 Tao tsao-zhen, t‘ien feh-dzen liang, Ya-su gyih-tsao ky‘i-læ ch‘eh-ky‘i, tao hwông-ya di-fông, lah keh-tah gyi-tao.
1:36 Si-men tah-ts ih-dao-keh nyen tsæ li.
1:37 Dzin-djah-ts, tæ li sheh: Chong-nyen lah-toh dzin næ.
1:38 Ya-su tæ li-toh sheh: Nyi iao tao vu-gyin-keh hyang-chen-long ky‘i, lah keh-tah, ngu k'u-i kông-dao, in-wæ ngu wæ-ts keh-keh lao læ-keh.
1:39 Nan-meh Ya-su lah Ka-li-li koh-ch'ŭ keh wæ-dông-li, kông-dao lao kon-kyü.
1:40 Iu ih-keh la-fong-ts læ, gyü-‘o-ky‘i gyiu li sheh: Chŭm zhah-zhön k‘en meh, kcu-i s ngu kön-dzin.
1:41 Ya-su æ-lien li, shen-sheu moh li sheh: Ngu k‘en-keh, næ k‘u-i kön-dzin.
1:42 Li-keh la-fong, lih-k‘eh t‘eh-t'i-ts lao kön-dzin-tsæ.
1:43 Ya-su tin-choh li, dziu kyao li ky‘i;
1:44 Iu tæ li sheh: Tông-sin, feh-iao tæ bih-nyen sheh sha, peh-ku ky‘i peh tsi-s nyien-k‘ön, pin-ts‘i wæ-ts næ kon-dzin lao hyien-vong Mo-si so fen-fu-keh li-veh, tæ chong-nyen tsu kyien-chen.
1:45 Dan-z li ch‘eh-ky‘i, du-du-nen kông lao djön-kæ keh-chông z-ti, i-chŭ Ya-su feh-nen dông-wông tao djen-li, cheh hao ten lah nga-deu hwông-ya di-fông, s-mien iu nyen tao li djang-hwo læ.

1:31. 耶穌進前拉著他的手、扶他起來、熱就退了、他就服事他們。

1:32 天 晚 日 落 的 時 候 , 有 人 帶 著 一 切 害 病 的 , 和 被 鬼 附 的 , 來 到 耶 穌 跟 前 。
1:33 合 城 的 人 都 聚 集 在 門 前 。
1:34 耶 穌 治 好 了 許 多 害 各 樣 病 的 人 , 又 趕 出 許 多 鬼 , 不 許 鬼 說 話 , 因 為 鬼 認 識 他 。
1:35 次 日 早 晨 , 天 未 亮 的 時 候 , 耶 穌 起 來 , 到 曠 野 地 方 去 , 在 那 裡 禱 告 。
1:36 西 門 和 同 伴 追 了 他 去 ,
1:37 遇 見 了 就 對 他 說 : 眾 人 都 找 你 。
1:38 耶 穌 對 他 們 說 : 我 們 可 以 往 別 處 去 , 到 鄰 近 的 鄉 村 , 我 也 好 在 那 裡 傳 道 , 因 為 我 是 為 這 事 出 來 的 。
1:39 於 是 在 加 利 利 全 地 , 進 了 會 堂 , 傳 道 , 趕 鬼 。
1:40 有 一 個 長 大 痲 瘋 的 來 求 耶 穌 , 向 他 跪 下 , 說 : 你 若 肯 , 必 能 叫 我 潔 淨 了 。
1:41 耶 穌 動 了 慈 心 , 就 伸 手 摸 他 , 說 : 我 肯 , 你 潔 淨 了 罷 !
1:42 大 痲 瘋 即 時 離 開 他 , 他 就 潔 淨 了 。
1:43 耶 穌 嚴 嚴 的 囑 咐 他 , 就 打 發 他 走 ,
1:44 對 他 說 : 你 要 謹 慎 , 甚 麼 話 都 不 可 告 訴 人 , 只 要 去 把 身 體 給 祭 司 察 看 , 又 因 為 你 潔 淨 了 , 獻 上 摩 西 所 吩 咐 的 禮 物 , 對 眾 人 作 證 據 。
1:45 那 人 出 去 , 倒 說 許 多 的 話 , 把 這 件 事 傳 揚 開 了 , 叫 耶 穌 以 後 不 得 再 明 明 的 進 城 , 只 好 在 外 邊 曠 野 地 方 。 人 從 各 處 都 就 了 他 來 。

Di Nyi Chang

2:1 Ku-ts kyi nyih, Ya-su tsæ tsin Ka-pah-nong, nyen t‘in-kyien li lah-toh oh-li;
2:2 dziu iu to-hwo nyen dzi-long-læ, i-chŭ men-dzien ia m-peh k‘ong-di. Ya-su meh kông dao-li peh li-toh t‘in.
2:3 Iu nyen ta ih-keh t‘an-ts læ, z s-keh nyen kông-keh;
2:4 In-wæ nyen tu lao gah-feh-tsin, dziu lah Ya-su-keh zông-deu hyao-k‘æ-ts oh-mien; ts‘ah-k‘æ-ts meh, nô t‘an-ts so kw‘en-keh djông dông-‘o-læ.
2:5 Ya-su k‘ön-kyien li-toh-keh siang-sin lao tæ t‘an-ts sheh: Nyi-ts ya! næ-keh dzæ nyao-so-tsæ.
2:6 Iu kyi-keh doh-sh-nyen dzu lah keh-tah, sin-li nyi-len.
2:7 Keh-keh nyen wæ-sha sheh sih-doh-keh sheh-wo kya? Dj-ts ih-wæ dziu-z Zhen, sha nyen nen-keu nyao-so dzæ-nyi?
2:8 Ya-su sin-li hyao-teh li-toh sin-li zheh-kang nyi-len, dziu tæ li-toh sheh: Ng-toh wæ-sha sin-li zheh-kang nyi-len nyi?
2:9 Tæ t‘an-ts sheh: Næ-keh dzæ nyao-so, wan-z sheh: Ky‘i-læ, nô-ts næ-keh t‘ah-djông lao tseu, loh-li ih-yang yong-yi?
2:10 Dan-z s ng-toh hyao-teh, nyen-keh Nyi-ts lah di-lông, iu so dzæ-keh gyön-pin, dziu tæ t‘an-ts sheh:
2:11 Ngu fen-fu næ ky‘i-læ nô-ts næ-keh t‘ah-djông lao chön-ky‘i.
2:12 T‘an-ts dziu-ky‘i-læ, nô-ts t‘ah-djông lao, lah chong-nyen mien-dzien ch‘eh-ky‘i-tsæ. Chong-nyen dzæ hyæ-zhön, kwæ yong-yao lah Zhen lao sheh: Nyi dzong feh-dzen k‘ön-kyien-hyih zheh-kang-keh.
2:13 Ya-su tsæ ch‘eh-ky‘i tao hæ-t‘an-lông, chong-nyen dzæ tao li keh-tah læ, li dziu kyao-hyüin li-toh.
2:14 Ya-su tseu-keh zh-‘eu, k‘ön-kyien O-leh-fi-keh nyi-ts kyao Li-vi, dzu lah sh-kwan-lông, tæ li sheh: Læ ken ngu. Li dziu ky‘i-læ ken-ts Ya-su tsæ.
2:15 Ya-su lah Li-vi oh-li dzu dzih-keh zh-‘eu, iu to-hwo sh-li lao dzæ-nyen læ tah Ya-su lao men-du ih-dao dzu-dzih, in-wæ li-toh tu, , r-ts‘ia ken-ts Ya-su.
2:16 Doh-sh-nyen lao Fah-li-sæ nyen, k‘ön-kyien Ta-su tah-ts sh-li lao dzæ-nyen dong-dzih meh, tæ li-keh men-du sheh: Li wæ-sha tah sh-li lao dzæ-nyen ky‘ih lao hah nyi?
2:17 Ya-su t‘in-kyien-ts meh, tæ li-toh sheh: Gyang-gyien keh nyen, feh-iao yong lông-chong, peh-ku iu bin-keh meh, iao yong-keh. Ngu læ feh-z zhao iu i-ky‘i-keh, z zhao dzæ-nyen.
2:18 Iah-‘ön keh men-du, tah-ts, Fah-li-sæ nyen lah-lông kyin-zheh. Li-toh læ tæ Ya-su sheh: Iah-‘ön keh men-du, tah-ts Fah-li-sæ nyen keh men-du, dzæ kyin-dzeh, doh-iu næ-keh men-du, feh kyin-zheh meh, wæ-sha lao.
2:19 Ya-su tæ li-toh sheh: Sin-kwön-nyen wan lah-toh, bæ sin-kwön-nyen-keh, ky‘i k‘u-i kyin-zheh nyi? Sin-kwön-nyen tah li-toh ih dao-keh zh-‘eu, li-toh feh-nen kyin-zheh-keh.
2:20 Dan-z ‘eu-læ sin-kwön-nyen lu-ts-ky‘i, keh nyi-lông li-toh iao kyin-zheh-tsæ.
2:21 M-nyen nô sin-pu (weh tsoh sang ngæn pu) læ pu giu i-djông, k‘ong-p‘o sin-pu soh-ts meh, gyiu-pu ken-ka p‘u-tsæ.
2:22 M-nyen nô gyiu bi-dæ læ chông sin tseu, k‘ong-p‘o sin tseu pang-sæ-ts dæ, tseu iao leu-t‘eh lao dæ iao wa-tsæ. So-i sin tseu tsong iao chông lah sin dæ-li-keh.
2:23 Ön-sih-nyih-lông, Ya-su tseu-ku mah dien, men-du lah lu-lông, tih-ts mah-dzæ-deu.
2:24 Fah-li-sæ nyen tæ li sheh: Næ-keh men-du, wæ-sha lah ön-sih-nyih-lông, tsu feh in-kæ tsu-keh z-t‘i.
2:25 Ya-su wæ-teh sheh: Dzong-dzien Da-wæ tah-ts ken li-keh nyen, ky‘üih-shao lao ngu-keh zh-‘eu, so tsu-keh z-t‘i, ng-toh feh-dzen doh-hyih kya?
2:26 Dziu-z lah tsi-s-chang O-pi-o-t‘ah-keh zh-‘eu, li na-hang tao Zhen-keh vông-ts-li ky‘i, ky‘ih pa-sheh-keh pin, dj-ts tsi-s, bih-nyen feh in-kæ ky‘ih keh.
2:27 Ya-su iu tæ li-toh sheh: Nyen feh-z wæ-ts ön-sih-nyih lao sheh-li-keh, ön-sih-nyih z wæ-ts nyen lao sheh-li-keh.
2:28 So-i nyen-keh Nyi-ts, ia z ön-sih-nyih-keh chŭ.

第二章

2:1 過了些日子,耶穌又進了迦百農。人聽見他在房子裡,
2:2 就 有 許 多 人 聚 集 , 甚 至 連 門 前 都 沒 有 空 地 ; 耶 穌 就 對 他 們 講 道 。
2:3 有 人 帶 著 一 個 癱 子 來 見 耶 穌 , 是 用 四 個 人 抬 來 的 ; v 2:4 因 為 人 多 , 不 得 近 前 , 就 把 耶 穌 所 在 的 房 子 , 拆 了 房 頂 , 既 拆 通 了 , 就 把 癱 子 連 所 躺 臥 的 褥 子 都 縋 下 來 。
2:5 耶 穌 見 他 們 的 信 心 , 就 對 癱 子 說 : 小 子 , 你 的 罪 赦 了 。
2:6 有 幾 個 文 士 坐 在 那 裡 , 心 裡 議 論 , 說 :
2:7 這 個 人 為 甚 麼 這 樣 說 呢 ? 他 說 僭 妄 的 話 了 。 除 了 神 以 外 , 誰 能 赦 罪 呢 ?
2:8 耶 穌 心 中 知 道 他 們 心 裡 這 樣 議 論 , 就 說 : 你 們 心 裡 為 甚 麼 這 樣 議 論 呢 ?
2:9 或 對 癱 子 說 你 的 罪 赦 了 , 或 說 起 來 ! 拿 你 的 褥 子 行 走 ; 那 一 樣 容 易 呢 ?
2:10 但 要 叫 你 們 知 道 , 人 子 在 地 上 有 赦 罪 的 權 柄 。 就 對 癱 子 說 :
2:11 我 吩 咐 你 , 起 來 ! 拿 你 的 褥 子 回 家 去 罷 。
2:12 那 人 就 起 來 , 立 刻 拿 著 褥 子 , 當 眾 人 面 前 出 去 了 , 以 致 眾 人 都 驚 奇 , 歸 榮 耀 與 神 , 說 : 我 們 從 來 沒 有 見 過 這 樣 的 事 !
2:13 耶 穌 又 出 到 海 邊 去 , 眾 人 都 就 了 他 來 , 他 便 教 訓 他 們 。
2:14 耶 穌 經 過 的 時 候 , 看 見 亞 勒 腓 的 兒 子 利 未 坐 在 稅 關 上 , 就 對 他 說 : 你 跟 從 我 來 。 他 就 起 來 , 跟 從 了 耶 穌 。
2:15 耶 穌 在 利 未 家 裡 坐 席 的 時 候 , 有 好 些 稅 吏 和 罪 人 與 耶 穌 並 門 徒 一 同 坐 席 ; 因 為 這 樣 的 人 多 , 他 們 也 跟 隨 耶 穌 。
2:16 法 利 賽 人 中 的 文 士 ( 有 古 卷 : 文 士 和 法 利 賽 人 ) 看 見 耶 穌 和 罪 人 並 稅 吏 一 同 吃 飯 , 就 對 他 門 徒 說 : 他 和 稅 吏 並 罪 人 一 同 吃 喝 麼 ?
2:17 耶 穌 聽 見 , 就 對 他 們 說 : 康 健 的 人 用 不 著 醫 生 , 有 病 的 人 才 用 得 著 。 我 來 本 不 是 召 義 人 , 乃 是 召 罪 人 。
2:18 當 下 , 約 翰 的 門 徒 和 法 利 賽 人 禁 食 。 他 們 來 問 耶 穌 說 : 約 翰 的 門 徒 和 法 利 賽 人 的 門 徒 禁 食 , 你 的 門 徒 倒 不 禁 食 , 這 是 為 甚 麼 呢 ?
2:19 耶 穌 對 他 們 說 : 新 郎 和 陪 伴 之 人 同 在 的 時 候 , 陪 伴 之 人 豈 能 禁 食 呢 ? 新 郎 還 同 在 , 他 們 不 能 禁 食 。
2:20 但 日 子 將 到 , 新 郎 要 離 開 他 們 , 那 日 他 們 就 要 禁 食 。
2:21 沒 有 人 把 新 布 縫 在 舊 衣 服 上 , 恐 怕 所 補 上 的 新 布 帶 壞 了 舊 衣 服 , 破 的 就 更 大 了 。
2:22 也 沒 有 人 把 新 酒 裝 在 舊 皮 袋 裡 , 恐 怕 酒 把 皮 袋 裂 開 , 酒 和 皮 袋 就 都 壞 了 ; 惟 把 新 酒 裝 在 新 皮 袋 裡 。
2:23 耶 穌 當 安 息 日 從 麥 地 經 過 。 他 門 徒 行 路 的 時 候 , 掐 了 麥 穗 。
2:24 法 利 賽 人 對 耶 穌 說 : 看 哪 , 他 們 在 安 息 日 為 甚 麼 做 不 可 做 的 事 呢 ?
2:25 耶 穌 對 他 們 說 : 經 上 記 著 大 衛 和 跟 從 他 的 人 缺 乏 飢 餓 之 時 所 做 的 事 , 你 們 沒 有 念 過 麼 ?
2:26 他當亞比亞他作大祭司的時候,怎麼進了神的殿,吃了陳設餅,又給跟從他的人吃。這餅除了祭司以外,人都不可吃。
2:27 又對他們說:安息日是為人設立的,人不是為安息日設立的。
2:28 所以,人子也是安息日的主。


Tonal marks[Gāi nguòng-mā]

Á á Ć ć É é Í í Ĺ ĺ Ń ń Ó ó Ŕ ŕ Ś ś Ú ú Ý ý Ź ź
À à È è Ì ì Ò ò Ù ù
 â Ĉ ĉ Ê ê Ĝ ĝ Ĥ ĥ Î î Ĵ ĵ Ô ô Ŝ ŝ Û û Ŵ ŵ Ŷ ŷ
Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū Ȳ ȳ Ǣ ǣ æ
a̍ e̍ i̍ o̍ o̍͘ u̍ m̍ n̍
a̤̍ e̤̍ o̤̍ ṳ̍̍ aⁿ a̤ⁿ e̤ⁿ o̤ⁿ iaⁿ io̤ⁿ uaⁿ oiⁿ a̤uⁿ
a̤ e̤ o̤ ṳ · A̤ E̤ O̤ Ṳ · ă ă̤ ĕ ĕ̤ ĭ ŏ ŏ̤ ŭ ṳ̆ · Ă Ă̤ Ĕ Ĕ̤ Ĭ Ŏ Ŏ̤ Ŭ Ṳ̆ ·
ā ā̤ ē ē̤ ī ō ō̤ ū ṳ̄ · Ā Ā̤ Ē Ē̤ Ī Ō Ō̤ Ū Ṳ̄ · á á̤ é é̤ ó ó̤ ṳ́· Á Á̤ É É̤ Ó Ó̤ ·
à à̤ è è̤ ì ò ò̤ ù ṳ̀ · À À̤ È È̤ Ì Ò Ò̤ Ù Ṳ̀ · â â̤ ê ê̤ ô ô̤ ṳ̂ ·
 Â̤ Ê Ê̤ Ô Ô̤ · · « » „ “ Č Ŋ
ä, ö, ü / Ä, Ö, Ü