Chók-cê̤ṳ Wikipedia

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


關於只芘音頻文件 dâng)是蜀隻漢姓,着《百家姓》裡勢排第7位。